Обявления за одобрени подробни устройствени планове на територията на Община Дулово

Обявления за

одобрени подробни устройствени планове

на територията на Община Дулово

І. Община Дулово, на основание чл.136 от Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед № 902 от 26.11.2012 год. на Кмета на Общината е одобрен проект за изменение на ПУП – план за застрояване за урегулиран поземлен имот VІІ, пл.№ 1650, квартал 91 в град Дулово.

Одобреният план подлежи на обжалване пред съда по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията.

Заинтересуваните собственици могат в 14 - дневен срок от датата на съобщаване на Заповедта да я обжалват чрез Община Дулово пред Административен съд Силистра.

ІІ. Община Дулово, на основание чл.136 от Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед № 904 от 26.11.2012 год. на Кмета на Общината е одобрен проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за обособяване на самостоятелен урегулиран поземлен имот ХХХІІІ, пл.№ 713, квартал 36 в град Дулово.

ІІІ. Община Дулово, на основание чл.136 от Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед № 905 от 26.11.2012 год. на Кмета на Общината е одобрен проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ХІV, пл.№ 232, квартал 15 в село Паисиево.

ІV. Община Дулово, на основание чл.136 от Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед № 906 от 26.11.2012 год. на Кмета на Общината е одобрен проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за обединяване на урегулиран поземлен имот ХХ, пл.№ 1892 и урегулиран поземлен имот ХХІ, пл.№ 1892, квартал 31 в град Дулово в новообразуван урегулиран поземлен имот ХХІІ, пл.№ 9162, квартал 31.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Прикачени файлове: