Информация за дейността на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (РДПБЗН) - Силистра за периода януари - септември 2018 г

Информация

 

за дейността на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (РДПБЗН) - Силистра за периода януари - септември 2018 г.

 

 

През периода от 01.01.2018 г. до 10.09.2018 г. служителите от РДПБЗН са обслужили общо 374 произшествия, срещу 491 за същия период на 2017 година.

Ликвидирани са 85 пожара с материални загуби, които са с 27 бр. по - малко в сравнение с 2017 г. В 176 случая е извършена гасителна дейност на пожари в сухи треви отпадъци и др., без да са нанесени материални щети, тези пожари са със 73 по-малко в сравнение с 2017 г. През периода са извършени 24 аварийно-спасителни дейности /АСД/ и в 75 случая е оказана техническа помощ.

         Излизанията на лъжливи повиквания са 14, с 5 по малко от 2017 г.

         През отчетния период при пожари е загинал 1 гражданин, през 2017 г. са загинали двама. Пострадали през 2018 г. са двама граждани, срещу двама през 2017 г.

         Разпределени по основни отрасли, най-много са пожарите в жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване – 48 бр., следват пожарите в  селското стопанство – 14 бр., в  транспорта – 11 бр. и др. 

Разпределението на пожарите по причини на възникване е следното: най-много са пожарите предизвикани от небрежност при боравене с открит огън – 23 бр., късо съединение – 21 бр., от неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди – 4 бр., от техническа неизправност – 8 бр., от самозапалване 2 бр., от детска игра  с огън – 1 бр. 

 

Дейностите по превенцията на пожари и бедствия се осъществяват от служителите в сектор  „Превантивна и контролна дейност” (ПКД), които през първите осем месеца на годината извършиха значителна по обем работа за опазване на обектите в населените места, фирмите, селското стопанство, обществените сгради  и други .                                                                                                                                          

           Извършени са 23 комплексни проверки на обекти от решаващо значение за икономиката на областта, обекти  за  масово пребиваване на хора, хотели и общежития, здравни и социални заведения, училища, детски ясли, детски  градини и др.

           Предписаните мероприятия в резултат от проверките в обектите са предимно свързани с решаването на успешната евакуация на хора,  изпълнение на мероприятия  от строително-технически характер, оборудване с уреди за първоначално гасене и др.  

В съответствие с утвърдените графици за контрол на предписаните мероприятия и решаване на възникналите текущи проблеми през периода са извършени 210  контролни и 697 тематични проверки. 

  Връчени са 21 протокола от комплексни проверки, 36 разпореждания с мероприятия за отстраняване на констатираните пропуски, засягащи пожарната  безопасност на обектите.                                              

          Връчени са 26 акта за установени административни нарушения по ЗМВР, приложени са 3 бр. принудителни амдинистративни мерки.

 С извършените организационни, превантивни и контролни мероприятия тази година органите на ДПК и ПД допринесоха за опазването от пожари на 494 800 дка засети с есенници площи в област Силистра. По време на жътвената кампания бе упражняван ежедневен контрол върху техническата изправност земеделска техника - проверена бе 1036 бр. земеделска техника  (зърнокомбайни, трактори, камиони, сламопреси и др). 

 Със започването на жътвата бе осъществен ежедневен контрол по изпълнение на изискванията на Наредба 8121з-968/10.12.2014 г. за прилагане на нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. При проверките се санкционираха допуснатите нарушения или пропуски, свързани основно  с непълно окомплектоване на техниката участваща в жътвената кампания,  неразпарцелиране на големите житни масиви за ежедневна работа, заораване на по-тесни ивици покрай житните блокове и най-вече допускане на пожари в стърнища.

В резултат от извършените проверки, са съставени 18 акта за установяване на административни нарушения съгласно Наредба 8121з-968/10.12.2014 г.

По време на жътвата тази година е допуснат един  пожар в житен блок, при който са унищожени 100 дка пшеница.

Упражнен е държавен противопожарен контрол и в процеса на проектирането и строителството. Извършени са проверки на 14 обекта в експлоатация, издадени са 54 становища по ЗУТ за съответствието им с противопожарните правила и норми. Органите на ДПК са участвали в 18 приемателни комисии.

От началото на годината служителите от група „Превантивен контрол и превантивна дейност” (ПК и ПД) са извършили общо 111 бр. проверки на обекти, подлежащи на проверки за превантивен контрол, като са съставени 82 бр. констативни протокола и 98 бр. констативни акта с връчени 40 предписания с конкретен срок за изпълнение. Служители от групата са участвали и в състава на междуведомствени комисии при проверките на 64 бр. обекти.

 Оказана е методическа и експертна помощ на 31 обекта, включително и териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на разработване на плановете за защита при бедствия и провеждане на тренировки и учения.

 Обучението на децата и учениците бе друг основен акцент в работата на направление „Превантивна и контролна дейност” (ПКД). През учебната 2017/2018 г. в областта са създадени 11 младежки противопожарни отряда “Млад огнеборец”. По време на подготовката им са усвоени ценни навици и умения, изяснени са основните правила за пожарна безопасност на дома, населеното място и причините за пожари. Обучението завърши с регионално състезание на отрядите „Млад огнеборец”, на което първо място завоюва отборът на СУ „Васил Левски“ - гр. Дулово и представи областта на осемнадесетите Републикански състезания в  КК „Албена“.

През периода февруари - март се проведоха общинските кръгове на ученическото състезание „Защита от пожари, бедствия и други извънредни ситуации”, където се определиха представителни отбори от 5 (пет) общини, които премериха сили в областното състезание. Това са – Силистра, Ситово, Дулово, Тутракан и Главиница. Победител на ОУС „Защита от пожари, бедствия и други извънредни ситуации - 2018” стана отборът на СУ „Васил Левски“ гр. Главиница.

 

10.09.2018 г.                                                           ДИРЕКТОР НА

РДПБЗН – СИЛИСТРА:  

 КОМИСАР  

                                               ИНЖ. Р.МЪРОВ