Кандидат-студентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци

Всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигуровки.

Същото важи и за тези, които ще бъдат студенти редовно обучение - за месеците от завършване на средното си образование до започване на обучението си в университет, те трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка, тъй като в този период не попадат в нито една от  двете категории (ученици и студенти), които се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

В област Силистра зрелостниците тази година са близо 1000. Всеки от тях, който се е дипломирал и не е започнал работа, трябва сам да внесе  здравните си осигуровки. Задължително  в тези случаи е първо да се подаде  декларация образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число  на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване.

В рубриката „Здравно осигуряване” на интернет страницата на НАП е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация образец 7, както и образец на формуляра, който може да бъде изтеглен. Подаването на декларацията може да стане  в офис на НАП,  по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез Персонален идентификационен код /ПИК/, който може да се получи безплатно от всеки офис  на Агенцията.

При пропуснати  вноски  за здравно осигуряване, лицето може да се окаже с прекъснати здравни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. Напомняме, че повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права. Проверка за непрекъснати   здравноосигурителните права може да се направи на място в салоните за обслужване на офисите и териториалните дирекции на  НАП в страната или чрез електронната услуга на НАП - „Здравноосигурителен статус“ на страницата на Агенцията: www.nap.bg.

Сумата за здравни осигуровки през 2018 г. за безработните лица е 20,40 лв. на месец и се внася до 25-о число на следващия месец. За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва. Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи на страницата на НАП чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор".