М О Т И В И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНАТА НАЕМНА ЦЕНА ЗА 1КВ.М. ПОЛЕЗНА ПЛОЩ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ОБЩИНА ДУЛОВО

М О Т И В И

 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА

МЕСЕЧНАТА НАЕМНА ЦЕНА ЗА 1КВ.М. ПОЛЕЗНА ПЛОЩ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ОБЩИНА ДУЛОВО КЪМ НАРЕДБА №9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАИЗИСНИЯ МЕСЕЧЕН НАЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.26, ал.3, чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.79 от АПК, чл.22 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Общински съвет Дулово се изменя Наредба №9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имот – общинска собственост – Приложение №1 – Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти в Община Дулово.

 

Причини, които налагат приемането на изменението на подзаконовия нормативен акт: съобразно отчетения от Националния статистически институт годишен инфлационен индекс на потребителските цени за 2018г. в размер на 2,7%, началните наемни цени по категории посочени в Тарифата за определяне на месечната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти в Община Дулово – проект, се повишават в размер на 2,7%. Размерът на наема за срока на наемното отношение на сключените договори се увеличава в размер на 2,7%, считано от 01.06.2019г. включително.

Целта, която се поставя при приемането на проекта за изменение на Тарифата е актуализирането на Тарифата в съответствие с реалните цени на наемите към настоящия момент.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на изменението – не е свързано с изразходването на допълнителни финансови средства от бюджета на Община Дулово, както и с ангажирането на допълнителни човешки ресурси.

Очакваните резултати са:

  • Актуални цени за отдаване под наем за 1кв.м. реална площ на общински недвижим имот собственост на Община Дулово.
  • Получаване на реална цена, актуална към настоящия момент за отдадените под наем площи.

 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящото предложение е в съответствие с нормативните актове на Република България и Община Дулово, както и с тези на Европейското законодателство.

 

В срок от 22.03.2019г. до 22.04.2019г. ви уведомяваме, че Докладната записка, Мотивите, Уведомлението и Тарифа-проект са публикувани на страницата на Община Дулово, като в писмен вид са на разположение в стая 24, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр.Дулово. Предоставя се възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и становища, чрез подаване на същите в деловодството на Община Дулово /стая №3/ или по електронната поща на e-mail:dulovokmet@abv.bg.