НАП напомня за еднократна корекция на годишните декларации, след срока за подаването им

Изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от граждани и фирми.

За първа година приходната агенция предоставя още една възможност при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след изтичане на срока за подаване на годишните данъчни декларации за физически и юридически лица,  данъчно задължените лица да подадат еднократно нова годишна данъчна декларация, с която да направят необходимите промени. Коригиращата данъчна декларация може да се подава до 30 септември тази година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.

На интернет страницата страницата на Агенцията: www.nap.bg. е поместена  информацията за попълване и подаване на годишните данъчни декларации, както и образци на формулярите, които  могат  да бъдат изтеглени. Подаването на декларацията може да стане  в офис на НАП,  по пощата с обратна разписка , по електронен път  с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК),  като получаването му е безплатно от всеки офис на НАП.