НАРЕДБА за организацията и дейността на клубовете на пенсионери и лица с увреждания, на територията на община Дулово

 

 

          НАРЕДБА

за организацията и дейността на клубовете на пенсионери и лица с увреждания, на

                                 територията на община Дулово

 

 

 

ВНОСИТЕЛ :

ЮКСЕЛ АХМЕД – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

ДОРОТЕЯ ТОТЕВА– ЗАМ.- КМЕТ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”.

                                                                                                                               

                                                                                                                                         Проект

 

       На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, и чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 14- дневен срок от публикуването на настоящия проект, на страницата на Община Дулово  да направят своите писмени предложения и да изразят становища по проекта на Наредбата, които могат да бъдат депозирани в Общински съвет или изпратени на електронен адрес:

 

 

МОТИВИ:

 

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРИ И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

С Наредба № 4/16.03.1999г. на Министерството на труда и социалната политика се отменя съществуващата Наредба № 2 за организацията и дейността на клубове за пенсионерите и инвалидите (ДВ, бр. 12 от 1996 г.). на Министерството на труда и социалните грижи. Според Наредба №4, клубовете на пенсионера са отпаднали, като форма на социална услуга.

        Чл. 36, ал. 5 от актуалния Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане гласи, че „При необходимост и съобразно потребностите на населението на всяка община, могат да се разкриват и други видове социални услуги.”

       На територията на Община Дулово, клубовете на пенсионери и лица с увреждания функционират като форма на социална услуга, местна дейност, финансирана от общинския бюджет, съгласно Единната бюджетна квалификация.   Бюджетната дейност 525 да се провери – „Клубове на пенсионера, инвалида и други социални услуги”. 

        Досега не съществуваше такава Наредба, тъй като действащият Закон за социалното подпомагане и Правилника към него не я изискваха. С приемането на Наредбата ще се въведат правила за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания и ще се подобри функционирането им.  Освен това все повече възрастни  и лица с увреждания се насочват към клубовете , като единствена алтернатива за общуване осъществяване на контакти. Увеличава се и броя на новосформираните клубове.

Предвид гореизложеното, възниква обоснована необходимост да се приеме Наредба, която да е съобразена с промените в Закона за социално подпомагане и с Правилника за неговото прилагане и да не противоречи на други нормативни актове.

II. ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА:

Ефективно, целесъобразно и законосъобразно използване на клубните бази.съдействат за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и подобряване качеството на живот на възрастните хора и лицата с увреждания.

 

III. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА:

 За прилагане на Наредбата не е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства.

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и жизнен стандарт на пенсионерите и лицата с увреждания, и създаване на условия за ефективното използване на бюджетни средства за осигуряване и функционирането на Клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания.

 

V. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: Предлаганата Наредба не противоречи на европейското законодателство.

 

VI. М О Т И В И :

1. Правни основания: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, при спазване изискванията на чл. 26, ал.2  от ЗНА и чл. 77  от АПК.

2. Фактически основания: Необходимостта от приемането на Наредба, която да е съобразена с промените в ЗСП и ППЗСП и която да доведе до подобряване функционирането на Клубовете за пенсионери и лица с увреждания.

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      ПРОЕКТ!

 

    ОБЩИНА ДУЛОВО

             НАРЕДБА

за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания

                         на територията на община Дулово

 

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания на територията на община Дулово.

Чл. 2. Клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания се учредяват на териториален принцип в населените места на общината.

Чл. 3. (1) Клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и подобряване качеството на живот на възрастните хора и лицата с увреждания.

(2) Клубовете осъществяват следните дейности и мероприятия:

1.социални – срещи и социални контакти на клубните членове; организиране на срещи и консултации с представители на общински и държавни институции, имащи отношение по проблемите на пенсионерите и лицата с увреждания; партньорство с организации извън съответното населено място; проучване и подпомагане на социално слаби лица, намиращи се в затруднено положение и други;

2.здравни – здравна просвета, изнасяне на здравни беседи, здравни консултации и други;

3.културни – честване на национални, църковни и лични празници; организиране на културно-масови прояви; участие в конкурси, фестивали и други форми на художествената самодейност на местно, регионално, национално и наднационално ниво и други.

Чл. 4. За изпълнение на своите цели и инициативи клубовете си сътрудничат с: общинската администрация, неправителствени организации, съюзите на пенсионерите и инвалидите в България, държавни и общински органи и др.

 

Раздел ІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5 /1/ Клубовете се регистрират, закриват и преместват с решение на Общински съвет гр. Дулово, съгласно чл.36, ал.5 от ППЗСП по предложение на кмета

         /2/ Клубовете в гр. Дулово се откриват при минимум 100 желаещи пенсионери, или лица с увреждания, а в останалите населени места при минимум 50 желаещи пенсионери, или лица с увреждания.

        /3/ Предложение за разкриване на клубове на пенсионера и лица с увреждания  се внася в Община Дулово със следните документи:

-мотивирано писмено заявление от желаещите;

-копие от протокол за проведено събрание, придружен с подписка;

            /4/ След решение на общински съвет, кметът издава заповед за регистриране, закриване и преместване

/5/ Клубовете са достъпни за всички пенсионери и лица с увреждания от община Дулово, които спазват Правилника за вътрешния ред на съответния клуб.

Чл. 6 /1/ Помещенията се предоставят на клубовете с решение на Общинския съвет.

/2/ Допуска се ползване на помещенията на клубовете за мероприятия от други обществени организации, регистрирани по националното законодателство с предварителна заявка до председателя на клуба.

/3/ Разходите по поддръжката на клубовете - наеми, осветление, отопление, вода и ремонти са за сметка на общинския бюджет, съобразно утвърдени от кмета на общината лимити за всеки клуб.

Чл. 7 /1/ Община Дулово подпомага финансово,методически и организационно

местните клубове на пенсионера и инвалида, и осъществява контрол по законосъобразното разходване на бюджетните средства.

/2/ Кметът на общината назначава на трудов договор чистач - домакин на всеки клуб, който заяви, че има нужда.

/3/ Задълженията и отговорностите на чистач - домакина на клуба се регламентират от длъжностната характеристика, утвърдена от кмета на общината и съобразена с дейностите, заложени в Правилника за вътрешния ред на съответния клуб.

Чл.8. Клубовете организират и провеждат дейности и мероприятия със \социален, здравен, културен и друг характер, според възможностите на всеки клуб, които съдействат за постигане и поддържане на пълноценно социално включване и социална интеграция на пенсионерите и лицата с увреждания.

Чл.9. Забранява се в помещенията на клубовете да се употребяват алкохол, цигари и да се организират хазартни игри и други дейности забранени със закон.

Чл.10. Забранява се безвъзмездно или възмездно предоставяне на клубните помещения на трети лица без решение на общински съвет.

 

Раздел ІІІ

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 11. Органи на управление на клубовете са Общото събрание, Клубният и Контролният съвет.

Чл. 12. /1/ Общото събрание се състои от всички пенсионери, или лица с увреждания, членуващи в клуба. Свиква се най -малко веднъж в годината и се счита за редовно, ако са присъствали 50% плюс един от членовете на клуба. Решенията му са валидни при обикновено мнозинство от присъстващите членове на клуба.

/2/ Общото събрание на клуба избира клубен съвет в състав от 3 до 9 души - председател, зам.- председател, касиер и членове, както и контролен съвет от трима души - председател и двама членове.

/3/ Общото събрание приема правилник за вътрешния ред, обсъжда и приема отчетния доклад на клубния и контролния съвет, приема програма за дейността на клуба, определя източниците и размера на нейното финансиране.

Чл. 13. (1) Клубният съвет организира и ръководи дейността на клуба;

-изработва правилник за вътрешния ред;

-изготвя и представя на общото събрание годишен отчет за дейността

на клуба;

-предлага проектопрограма за дейността на клуба и разпределението на средствата по мероприятия;

-прави предложение за утвърждаване от общото събрание на план-сметка за разход на средствата на клуба;

-поддържа връзка с общинска администрация, кметовете на кметства и кметски наместници, с Дирекция „Социално подпомагане” гр.Дулово, с неправителствени организации, държавни и общински органи и др.

(2) Клубният съвет приема програма за дейността на клуба, която се представя за сведение в Община Дулово в срок до 30 ноември на предходната година.

(3) Председателят на клубния съвет представлява клуба в отношенията с общинската администрация и други учреждения, организации и лица.

Чл.14. Контролният съвет упражнява контрол за целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата и контролира опазването на имущество в клуба.

Чл.15. Членовете на Клуба  са длъжни:

-да спазват хигиената в клуба;

-да полагат грижи за стопанисване на помещенията и имуществото;

-да спазват реда и дисциплината, съгласно изискванията на Правилника за вътрешния ред.

Раздел ІV

ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 16. Източници на финансиране на клубовете са:

-бюджетни средства, в рамките на гласувания бюджет за издръжка на клубовете на пенсионера и лица с увреждания;

-доброволни вноски, членски внос по решение на Общото събрание на клуба;

-дарения, спонсорство;

-други, разрешени от закона

Чл. 17. Паричните вноски в клубовете се събират от касиера на клуба срещу разходо-оправдателен документ и се разходват съобразно решение на Клубния съвет.

Чл. 18. В клубовете се води следната задължителна документация:

-приходно -разходна книга;

-инвентарна книга за имуществото;

-протоколни книги за отразяване решенията на Клубния и Контролния съвет.

Чл.19.(1) Забранява се събиране на наем при ползване на помещението на клуба от пенсионери и инвалиди за лични тържества.

 

Раздел

V.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба е приета с Решение No от Протокол No г. от заседание Общински съвет Дулово и влиза в сила от датата на приемането му.

§ 2.Спазването на Наредбата за дейността и организацията на клубовете на пенсионерите и лица с увреждания  е задължително за всички клубове на територията на община Дулово

§ 3.Контролът относно дейността на  клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания се осъществява от Дирекция „Финанси” и Сектор „Хуманитарни дейности”при Община Дулово