Наредба № 12

 

                                                                                                                                                                      

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО

 

 

 

 

НАРЕДБА № 12

 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

 

/приета с  Решение №156  по протокол № 14/05.04.2005г., изм. и доп.с Решение № 261 по протокол № 19/30.05.2017г. на Общински съвет Дулово/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

 

2017 година

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и редът за придобиването в собственост, управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа на община Дулово.

(2) Наредбата не се прилага за:

1.      /изм. с Решение №261/30.05.2017г. / улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от общински пътища;

 1. Селско-стопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделските земи;
 2. Горските пътища;
 3. Частните пътища, неотворени за обществено ползване.

Чл.2.(1) Пътищата на територията на общината образуват единна пътна мрежа и служат предимно за превоз на пътници и товари.

(2) Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.

(3) Общинските пътища са свързани с републиканските пътища или с улиците в населените места.

Чл.3.(1) Общинските пътища са част от местната пътна мрежа, в която се включват и частните пътища.

(2) Общинските и частни пътища са отворени за обществено ползване, осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища.

(3) Списъците на общинските пътища и промените в тях се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с кмета на общината след решение на общинския съвет.

(4) Областната администрация издава списък на общинските пътища.

 

Чл.4. Пътищата имат следните основни елементи:

1.      /доп. с Решение №261/30.05.2017г. / обхват на пътя;

2.      пътни съоражения;

3.      пътни принадлежности;

Чл.5. (1)/изм. с Решение №261/30.05.2017г./ Обхватът на общинските пътища е площта определена с нормите за проектиране на пътищата.

 (2) Ограничителната строителна линия при общинските пътища е 10 м., измерена хоризонтлано и перпендикулярно на оста на пътя от края на платното за движение или на лентата за аварийно спиране.

Чл.6.(1) Техническите параметри на местните пътища извън границите на населените места и селищните образувания, трябва да отговарят на граничните нормативни стойности, установени с нормите за проектиране на пътища, определени в Наредба № 1/26.05.2000 г. на МРРБ.

(2) Общинските пътища могат да бъдат с по-висока степен на техническа изграденост от нормативната при доказана техническа и икономическа целесъобразност. В този случай по – високата степен на техническа изграденост на пътя не води до промяна на неговите функции и значение в транспортната система.

 

 

ГЛАВА ВТОРА

 

СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА

 

Раздел І

Собственост

 

Чл.7. (1) Общинска собственост са местните пътища на територията на общината, които осигуряват маршрути от общински интерес.

(2) Маршрути от общински интерес са тези, които отговарят на едно от следните условия:

1.      свързват населените места в общината помежду им или с

общинския  или с областния център;

2.      осигуряват транспортни връзки с други общински пътища, като

образуват с тях непрекъсната пътна мрежа, свързана с републиканските пътища;

3.      осигуряват транспортни връзки с местности, курорти, жп гари,

пристанища, културно-исторически паметници и други обекти от местно значение;

4.      свързват населени места с обходни пътища от

републиканската пътна мрежа.

Чл.8. Дължината на местната пътна мрежа се променя в следните случаи:

1.      /изм. с Решение №261/30.05.2017г. / при промяна на характера на собствеността на съществуващите пътища – публична собственост на държавата или на общината – по предложение на кмета на община Дулово или на  Агенция „Пътна инфраструктура;

2.      при промяна на собствеността на съществуващите общински и частни пътища – по силата на съществуващата нормативна уредба и взаимна договореност между общината и съответните физически или юридически лица;

3.      при промяна на характера на съответния маршрут, което води и до промяна на функциите на пътя в транспортната система на страната;

4.      при изграждане от общината на нови общински пътища.

Чл.9.(1)Собствеността на общината се разпростира върху всички основни елементи на пътищата – обхват, пътни съоражения и пътни принадлежности, както и върху всички изоставени при реконструкцията пътни участъци, които са запазени и не е възстановено първоначалното предназначение на земята.

(2) Общинските пътища са публична общинска собственост.

Чл.10. Собствеността на пътищата се променя в следните случаи:

 1. при промяна на функциите и значението на пътя, чрез

обявяването му по съответния ред  за публична държавна собственост, съответно  - за публична общинска собственост;

 1. при отчуждаване на частни пътища при условията и по

реда на Закона за общинската собственост;

 1. въз основа на подадено писмено заявление от физически или юридически лица за

прехвърляне на собствеността на общински път и решение на общинския съвет за промяна на публичната собственост на пътя в частна.

Чл.11.(1) Промяната на собствеността на пътя се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Предложенията за промяна на собствеността на пътищата се подготвят и представят в Министерството на регионалното развитие от:

1.      /изм. с Решение №261/30.05.2017г. / изпълнителния директор на Агенция „Пътна инфраструктура”  след съгласуване с кмета на общината – за промяна в публична държавна собственост на пътища, публична общинска собственост;

2.      /изм. с Решение №261/30.05.2017г. / кметът на общината след съгласуване с Агенция „Пътна инфраструктура”  – за промяна в публична общинска собственост на пътища, публична държавна собственост или на пътища, частна собственост и обратно /или на общинските пътища в частни/

(3) Преписката по ал.2 съдържа:

1.       решение на общинския съвет за промяна на публичната собственост между държавата и общината или за промяна на собствеността на частни пътища в собственост на общинта или обратно;

2.       обяснителна записка с мотиви и обосновка за необходимостта от промяната на собствеността на пътя;

3.       съгласувателни писма и писмено съгласие на заинтересуваните страни;

4.       проект на доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

Раздел ІІ

Обществено ползване на пътищата. Концесии

 

Чл.12.(1) Общинските пътища са отворени за обществено ползване при спазване на правилата, установени със Закона за общинската собственост (ЗОС) и Закона за движение по пътищата (ЗДП).

(2) Частните пътища могат да бъдат отворени за обществено ползване, когато това се налага от обществен интерес по решение на общинския съвет и със съгласието на собственика при договаряне на взаимоотношенията.

(3) В договора по ал.2 се определя вида и размера на дължимото обезщетение и задълженията на страните по поддържането и ремонта на пътя.

(4) Договора по ал.2 се сключва от кмета на общината.

 

Чл.13.(1) За отделни общински и частни пътища или отделни участъци от тях могат да се въвеждат временни забрани за обществено ползване при извършване на ремонтни работи, при природни бедствия и аварии, при неблагоприятен водотоплителен режим на настилката, при възникване на опасност за сигурността на движението и при провеждане на масови спортни мероприятия.

(2) /изм. с Решение №261/30.05.2017г. / Забраните или разрешенията за въвеждане на забрани по ал.1 по искане трети лица се издават от кмета на общината, след съгласуване със сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР-Силистра.

(3) Когато с разширенията по ал.2 се въвеждат забрани за обществено ползване за повече от 8 часа, задължително се сигнализира и указва обходен маршрут.

Чл.14.(1) /изм. с Решение №261/30.05.2017г. / Концесия върху общински пътища, включително върху такива, които ще бъдат изградени със средства на концесионера се предоставя при условията и  реда на Закона за концесиите.

(2) Концесията може да се предоставя за изграждане, експлоатация или/и  поддържане на конкретен общински път или на отделни негови участъци.

(3) Концесионната територия обхваща обектите по ал.2 и съответстващите им площи от основните елементи на пътя – обхват, пътни съоражения и пътни принадлежности.

 

Раздел ІІІ

Отчуждаване. Ограничения на собствеността

Чл.15.(1) Недвижими имоти – собственост на физически  и юридически лица, необходими за изграждане и реконструкция на общински пътища се отчуждават при условията и по реда на Закона за общинската собственост.

(2) Когато за изграждането или реконструкцията на общински пътища се засягат земеделски земи или гори и земи от горския фонд, промяната на предназначението им се извършва при условията и по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, респективно на ЗГ и ППЗГ.

 

Чл.16.(1) Земи извън границите на урбанизираните територии – собственост на Държавата, на физически или на юридически лица, могат да се използват временно за нужди, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на общински пътища при условията и по реда на Закона за задълженията и договорите.

(2) Промяната на предназначението на земеделските земи или на горите и земите от горския фонд, както и ползването им се осъществяват при спазване на разпоредбите на ЗОЗЗ и ППОЗЗ, респективно  - на ЗГ и ППЗГ.

(3) В случаите по ал.1 договорите се сключват от кмета на общината.

(4) В договора по ал.3 се определят условията и срока за ползване на земята, размера на наема или на правото на ползване и дължимото обезщетение, ако такова е предвидено.

(5) Временното ползване се допуска за срок не по-дълъг от пет години, след което земите се възстановяват съобразно тяхното предназначение от общината и се връщат на собственика.

Чл.17.(1) При стихийни бедствия и аварии, при които се прекъсва движението по пътя и за неговото възстановяване се налага да се построи обходен път, земите за временно ползване могат да се завземат преди да се извършат процедурите по чл.16.

(2) Завземането на земите в случаите по ал.1 се извършва със заповед на кмета на общината.

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА

 

Раздел І

Общи положения

 

Чл.18. (1) Разрешенията за специално ползване на пътищата се издават по искане на заинтересуваните лица при условията и по реда на Чл.26 от Закона за пътищата и тази Наредба.

(2) Разрешенията за специално ползване на общинските пътища се издават от кмета на общината.

(3) При промяна на заинтересуваното лице разрешението за специално ползване се преиздава.

(4) Разрешението за специално ползване на общинските пътища се издава по образец, утвърден с Наредбата за специално ползване на пътищата.

(5) За разрешенията за специално ползване на пътищата се събират такси, определени от общинския съвет.

Чл.19. (1) /доп. с Решение №261/30.05.2017г./ Кметът на общината отказва издаване на разрешение за специално ползване на пътя, когато:

1.      не са налице условията по Чл.26, ал.7 от Закона за пътищата;

2.      специалното ползване предполага увреждане на собствеността на други лица или прави невъзможно ползването на пътя за дейности от обществен интерес;

3.      специалното ползване изисква трайна промяна на предназначението и характеристиките на пътя;

4.      предстои преустройство на пътя, предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план;

            5. /нова с Решение №261/30.05.2017г./не е осигурена безопасността на автомобилното движение съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата, установено със становище на органите на Министерството на вътрешните работи.

(2) Отказите по ал.1 се мотивират писмено.

 

Чл.20. Разрешенията за специално ползване на пътищата се отнемат при неспазване на условията, предвидени в тях, при неспазване и при нанасяне на повреди и щети на пътищата.

 

Раздел ІІ

Изграждане и експлоатация на крайпътна инфраструктура

 

Чл.21.(1) Търговски крайпътни обекти са всички сгради и съоражения за обслужване на пътуващите и на пътните превозни средства заедно с прилежащия им терен, като: къмпинги, мотели, бензиностанции, газостанции, заведения за хранене, магазини, гаражи и паркинги, пунктове за техническо обслужване на автомобили и пунктове за ремонт на аварирали  по пътя автомобили и др., в които се осъществява търговска дейност по смисъла на Търговския закон.

(2) Търговски крайпътни обекти са и други крайпътни обслужващи комплекси по смисъла на § 1, т. 9 от Закона за пътищата.

(3) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, Раздел ІІІ от Закона за устройство на територията.

(4) /изм. с Решение №261/30.05.2017г./ Разрешението за специално ползване по ал.2 е валидно за срок от две години.  

 

Чл.22. /изм. и доп. с Решение № 261/30.05.2017г./ Към искането за издаване на разрешение за специално ползване заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3.копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти;

4. становище на органите на Министерството на вътрешните работи;

5. съгласуван технически проект - част „Пътна" и „Организация на движението".

Чл.23.(1) Разрешението по Чл.18, ал.1 от Закона за пътищата се издава, когато:

1.      не са налице основанията за отказ по Чл.19, ал.1;

2.      са спазени изискванията на Наредба № 1 от 2000г. за проектиране на пътища и на нормите за проектиране към нея;

3.      отстоянието на търговския крайпътен обект от възли и кръстовища дава възможност за изграждане на пътни връзки към него при спазване на изискванията на наредбата по т.2, като се осигури зона за преплитане преди връзките за главните направления;

4.      съседни търговски крайпътни обекти са проектирани като крайпътни обслужващи комплекси, задължително отделени от платното за движение с разделителна ивица и локално пътно платно с общи вход и изход;

5.      проектът за сигнализация на обекта отговаря на изискванията на наредбите по Чл.14 от Закона за движение по пътищата.

6.      Проектът предвижда повърхностните и отпадъчните води от площадката на търговския крайпътен обект да се отвеждат по начин, който не застрашава целостта на пътното тяло.

(2) Не се разрешава изграждане на нови пътни връзки в зоните за престрояване пред кръстовища и пътни възли, в обхвата на кръгови кръстовища, шлюзове, връзки на пътни възли и уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети.

 

Чл.24.(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнени условия в разрешението за специално ползване чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него и е задължително условие за издаване на разрешение за ползване по смисъла на глава единадесета от Закона за устройство на територията.

(2) /отм. с Решение №261/30.05.2017г./

(3) Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа по смисъла на Чл.177 от Закона за устройство на територията, от която дата се дължи и таксата по Чл.18, ал.2 от Закона за пътищата.

 

Чл.25. Дължимата такса за специално ползване чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него, определена от общинския съвет и се заплаща в едномесечен срок от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа.

 

Раздел ІІІ

Изграждане и експлоатация на рекламни съоражения в обхвата на пътя

 

Чл.26.(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоражение е задължително условие за издаване на разрешение за поставяне по смисъла на глава осма, раздел ІІІ от Закона за устройство на територията.

(2) /изм. с Решение №261/30.05.2017г./Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно за срок от шест месеца.

 

Чл.27. /изм. и доп. с Решение №261/30.05.2017г./ Към искането за специално ползване по Чл.26 заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК;

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. съгласуван работен проект от администрацията на Община Дулово; 

4. нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите зони на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота;

5. протокол за предварителен оглед от общинска администрация Дулово, органите на Министерството на вътрешните работи и заинтересуваното лице.

 

Чл.28. /изм.и доп. с Решение №261/30.05.2017г./ (1) Разрешение за изграждане на рекламни съоражения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава, когато:

1.      не са налице основанията за отказ по чл. 19, ал. 1;

2.      рекламното съоръжение в обхвата на пътя отстои не по-малко от 500 м от

пътни възли и кръстовища за общинските пътища.;

3.      рекламното съоръжение не ограничава видимостта на сигнализацията с пътни

знаци;

4.      рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3 м от ръба

на пътната настилка, а отстоянието от центъра на носещата му колона до ръба на пътната настилка е не по-малко от 5 м;

5.      разстоянието между отделни рекламни съоръжения по посока на движението

е не по-малко от  200 м;

6.      /нова  с Решение №261/30.05.2017г./ горният ръб на фундамента на рекламното

съоръжение не надвишава нивото на терена.

(2) /доп. с Решение №261./30.05.2017г./  Отказва се издаването на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения:

1. в зони с ограничена видимост;

2. в уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети;

3. окачени на конструкцията на мостови съоръжения и надлези;

4. в тунели и на разстояние по-малко от 200 м. преди тях;

5. в средната разделителна ивица;

6. изградени като премостващи конструкции над общинските пътища;

7. наподобяващи пътните знаци и указателните табели по форма, цвят, съдържание и символи.

8. /нова  с Решение №261/30.05.2017г./ когато рекламното съоръжение е с профил на носещата колона, различен от кръг.

 

Чл.29.(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоражение се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнение на условията в разрешението за специално ползване чрез изграждане на рекламно съоражение и е задължително условие за издаване на разрешение за ползване по смисъла на глава единадесета от Закона за устройство на територията.

(2) /изм. с Решение №261/30.05.2017г./ Към искането заинтересуваното лице прилага констативен протокол за изграденото рекламно съоръжение. 

(3) Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно от датата на издаването му, на разрешението за ползване на строежа по смисъла на чл.177 от Закона за устройство на територията, от която дата се дължи и таксата.

(4) Всяко съчетание на пътни знаци с рекламен материал се счита за реклама.

 

Чл.30. Дължимата такса за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоражение, се заплаща в едномесечен срок от датата на издаване на разрешение за ползване на строежа.

 

Раздел ІV

 

Прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения

в обхвата на пътя

Чл.31. (1) /изм. и доп. с решение №261/30.05.2017г./  Прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя, пресичане на пътя от подземни и надземни проводи и съоръжения, както и реконструкция на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя, се извършват по реда и условията на Закона за устройство на територията и  Наредбата за специално ползване на пътищата.

(2) /нова с решение № 261/30.05.2017г./  Собственикът на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намиращи се по обхвата на пътя и обслужващите зони при внезапно произлезли повреди, може да започне възстановителните работи, като уведоми за това техническата служба на Община Дулово при условие, че е гарантирана безопасността на движението.

Чл.32. /отм. с решение № 261/30.05.2017г./

Чл.33. /отм. с решение № 261/30.05.2017г./

Чл.34. /отм. с решение № 261/30.05.2017г./

 

 

Раздел V

Временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

 

Чл.35. /изм.и доп. с Решение №261/30.05.2017г./ Разрешенията  за  специално  ползване  на  пътя  чрез  временно  ползване  на  части  от  пътното  платно  и  на  земи  в  обхвата  на  пътя  се  издават от кмета на общината по  реда и условията определени в Глава пета от Наредбата за специалното ползване на пътищата.

Чл.36. /отм. с Решение №261/30.05.2017г./

Чл.37. /отм. с Решение №261/30.05.2017г./

                 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

 

Чл.38. (1) Общинските пътища се управляват от кмета на общината, а частните пътища – от собствениците им.

            (2) /изм. с Решение №261/30.05.2017г./ Общините и собствениците на частни пътища съгласуват с Агенция „Пътна инфраструктура”  проектите за изграждане и експлоатация на улиците, част от републиканската пътна мрежа и свързване на общинските пътища с републиканските.

Чл.39. Кметът на общината:

1.      организира, ръководи и контролира дейностите, свързани с изграждането, ремонта, поддържането и управлението на общинската пътна мрежа.

2.      Организира, възлага и контролира дейностите, свързани с непосредственото изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища.

3.      Организира и осъществява защита на общинските пътища, включително на пътните съоражения и принадлежностите на пътя.

4.      Осигуряват общественото ползване на общинските пътища, чрез регулиране и контрол, даване на разрешения или въвеждане на забрана за ползване.

5.      Издава и отнема разрешения за специално ползване на пътищата.

6.      съставя актове за нарушения по тази наредба или упълномощава длъжностни лица в администрацията, кметове и кметски наместници на населени места на територията на общината да съставят актове за установяване на нарушенията и издава наказателни постановления.

Чл.40.(1) В зоната на оста на пътя до ограничителната строителна линия се забранява извършването на всякакво строителство, подобрения или разширения на съществуващите обекти, освен тези които са предназначени за обслужване на пътуващите, при условие, че е гарантирана безопасността на движението.

(2) В обхвата на пътя се забранява:

1.      извършването на каквито и да било работи по пътното платно, преди да бъдат поставени необходимите предупредителни и сигнални знаци;

2.      поставянето и складирането на материали, които не са необходими за пътя или са резултат от битова или стопанска дейност в съседни имоти;

3.      движение на верижни трактори и машини или коли с назъбени колела и гуми с шипове по асфалтови покрития, освен в случаите на снегопочистване;

4.      превоз на мокри товари, които наводняват пътното платно;

5.      влизането в пътищата с непочистени машини и замръсяването на пътното платно, пътните съоражения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали;

6.      влаченето на дървета, слама и др. подобни по пътното платно;

7.      косенето на трева и пашата на добитък.

 

Чл.41. (1) За дейности извън специалното ползване на общинските пътища без разрешение се забранява:

1.      в обхвата на пътя без разрешение:

 а) засаждане или изсичане и изкореняване на

дървета или храсти;

б) поставяне на пътни знаци;

в) прекъсването, отклоняването или спирането на

движението;

г) изграждането на рекламни съоражения и поставянето на

пътни знаци или рекламни материали;

д) поставяне на възпоменателни знаци и табели;

                        е)движението на тежки и извънгабаритни превозни средства.

2.      в обхвата на пътя и в обслужващите зони без разрешение:

а) изграждането на сгради и съоражения, както и

реконструкцията и промяната на тяхното предназначение;

б) прокарването на нови и реконструкцията на

подземни и надземни съоражения на техническата инфраструктура;

в) добиването на кариерни и други строителни

материали;

г) изграждането на пътни връзки към съседни имоти, включително земеделски земи и земи от горския фонд

(2) За дейности от специалното ползване на общинските пътища без разрешение се забраняват:

1.      в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия:

а) движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства;

б)изграждане и експлоатация на рекламни съоражения;

в) изграждането, реконструкцията и експлоатацията на подземни или надземни линейни или отделно стоящи съоражения на техническата инфраструктура;

г) временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.

2.      в обхвата на пътя и обслужващите зони:

а) изграждането на търговски крайпътни обекти;

б) експлоатацията на крайпътни обекти.

(3) Собственикът на подземни и надземни съоражения на техническата инфраструктура, намираща се по обхвата на пътя и обслужващите зони при внезапно произлезли повреди, може да започне веднага възстановителни работи, като уведоми за това техническата служба на общината при условия, че е гарантирана безопасността на движението.

 

ГЛАВА ПЕТА

 

ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА

 

Раздел І

Общи положения

 

Чл.42. Общинската администрация планира ежегодно дейностите по изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища и улици.

Чл.43. Общината поддържа общинските пътища съобразно транспортното им значение, изискванията на движението и опазване на околната среда.

Чл.44. /изм. с Решение №261/30.05.2017г./ Агенция „Пътна инфраструктура”  и общините осъществяват съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в чертите на населените места при условията и по реда, определени в Закона за пътищата и ППЗП.

Чл.45.(1) Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществява от общината.

(2) Въвеждането на организация на движението при строителство и ремонт по пътищата и улиците да се съгласува с РПУ и кмета на общината и да се извършва при условия и ред, определени с Наредба №16 от 23.07.2001г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Чл.46.(1) Поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита на неговите съоражения и принадлежности.

(2) Организирането на дейностите по поддържане на общинските пътища е задължение на общината.

 

Раздел ІІ

Съгласуване на проекти

 

Чл.47.(1) На задължително съгласуване подлежат:

1.      проектите за изграждане или реконструкция на общинските пътища;

2.      проектите за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за свързване на:

а) общински и републикански пътища;

б) частни пътища с общински;

в) прилежащи територии с общинските пътища.

3.      инвестиционни проекти, които засягат общинските пътища.

(2) Съгласуването на проектите по т.1 и т.2 буква “а” се извършва от Директора на Областно пътно управление  - Силистра.

(3) Съгласуването на проектите по т.2 букви “б” и “в”  и т.3 се извършва от кмета или главния архитект на общината.

(4) Съгласуването се извършва служебно от органите, одобряващи проектите по ЗУТ, в 14-дневен срок след представянето на проекта.

Чл.48.(1) При съгласуването кметът или главният архитект може да постави допълнителни изисквания към проектите, когато това е от значение за осигуряване на безопасността на движението.

(2) Кметът или главният архитект на общината може да откаже съгласуване на проектите по ал.1 в следните случаи:

1.      ако нанасят повреди на публична собственост или пречат на нейното използуване за дейности от обществен характер;

2.      при промяна предназначението и характеристиките на пътя или на пътната връзка;

3.      когато това е наложително поради преустройство на пътищата и пътните връзки;

4.      когато се изисква промяна на пътните връзки в съответствие с проекта на пътя или с действащия устройствен план.

(3) При несъгласуване на проекта, кметът на общината представя писмена обосновка с мотивите на това свое решение.

 

Раздел ІІІ

Зимно поддържане

 

Чл.49. Зимното поддържане включва комплекс от мероприятия, насочени към поддръжка на общинските пътища в зимни условия.

Чл.50. При зимно поддържане на пътищаа се изпълняват следните видове работа:

1.      снегозащита на пътищата;

2.      събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа;

3.      снегопочистване;

4.      разпръскване на минерални материали /опесъчаване/ за стопяване на снега и леда;

5.      организиране на работа при влошени метереологични условия.

Чл.51.(1) За зимното поддържане на пътищата общината открива процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмета на обществената поръчка е зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа, включваща почиставане от сняг и лед и третиране против заледяване на пътната настилка и съоражения.

(2) Възлагането на обществената поръчка за зимно поддържане и

снегопочистване на общинската пътна мрежа се извършва при условия и ред, определени със Закона за обществените поръчки.

Чл.52.(1) В земи, съседни на пътните участъци с интензивни

снегонавявания през зимния период, могат да се разполагат временно снегозащитни огради и съоражения по реда на чл.16, ал.1.

(2) Собственици или наематели на имоти, намиращи се по-ниско

от земното платно, са длъжни да осигурят нормално функциониране на водоотводните съоражения.

 

Раздел ІV

Планиране на изграждането, ремонта и поддържането на пътищата

 

Чл.53. Дейностите по планирането, изграждането, ремонта и

поддържането на общинските пътища се осъществяват от специализирано звено към общинската администрация.

Чл.54. За общинските пътища се създава и поддържа информационна база, която съдържа:

1.      списък на пътните отсечки и дължината им;

2.      вид, основа;

3.      широчина на пътните платна;

4.      вид на покритието (конструкцията);

5.      банкети, канавки;

6.      водоотводни съоражения;

7.      участъци с концентрация на ПТП;

8.      други данни.

Чл.55. За състоянието на пътищата се извършва периодично обследване и за отделните участъци се прави следната категоризация:

1.      категория “А”  - неотложна нужда от ремонтно – възстановителни работи;

2.      категория “Б”  - необходимост от ремонтно – възстановителни работи;

3.      категория “В” – не е необходим ремонт;

4.      категория “Г” – не е възможно да се поддържа, за основен ремонт.

Чл.56. (1) Критериите за приоритетите за ремонт на пътни участъци са:

1.      връзка с други селища;

2.      население на селищата, които обслужва;

3.      среднодневна интензивност на движението;

4.      осигурено допълнително финансиране; период от време от последен ремонт;

5.      период от време от последно преасфалтиране;

6.      квадратура на участъците за ремонт.

(2) След определянето на приоритетите по категории и ползване на критериите от ал.1 се изготвя поименен списък на пътните участъци за включване в годишната инвестиционна програма на общината.

 

Раздел V

Програма за развитие на пътната мрежа

 

Чл.57. Програмата за развитие на общинската пътна мрежа се разработва, като секторна част от раздел “Инфраструктура и опазване на околната среда” в съдържанието на общинските планове за развитие, съгласно Закона за регионалното развитие.

Чл.58.(1) Програмата се изготвя на база анализираната информация от раздел ІV.

(2) Критериите по чл.56 имат различна степен на важност и за всеки един се въвеждат коефициенти, които определят тяхното относително тегло в общата сума.

(3) Сумата от тези критерии, коригирана с тяхното относително тегло дава величината на коефициента на пътя.

Чл.59.(1) Всички участъци по категории се подреждат в низходящ ред, съответстващ на определените приоритетни участъци за финансиране.

(2) Постигнатите резултати се оценяват ежегодно с цел изготвяне на програма за следващата година.

Чл.60. Дългосрочната програма за финансиране и развитие на пътната мрежа се изготвя за период от 15 години, като в първите 5 години се разчита достигане на нормално ниво за експлоатация на всички участъци, а следващия 10 годишен период – за реконструкция (рехабилитация) на всички общински пътища.

Чл.61.(1) Годишната Програма за изграждането, ремонта и поддържането на пътищата се разработва, като оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели съобразно на ресурсното осигуряване на предвидените мерки.

(2) В програмата за реализация се посочват пътните участъци за строителство, ремонт и поддържане, тяхната проектна готовност, както и източниците за финансиране.

(3) Според приоритетите на включените обекти се съставя Индикативна финансова таблица, в която се посочват източниците за финансиране.

Чл.62. Годишната програма се изпраща до Областния управител, Регионалния съвет за развитие на МРРБ съобразно определените срокове.

Чл.63. След приемането на Програмата, кметът на общината организира конкурс за изпълнител на обектите съобразно със Закона за обществените поръчки, за които е осигурено финансиране.

 

Раздел VІ

 

Финансиране

 

Чл.64. /изм.с Решение №261/30.05.2017г./ Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на общинските пътища се финансира със средства от предоставените целеви трансфери от централния бюджет, от бюджета  и от сметката за средства от Европейския съюз на общината, с безвъзмездно предоставени средства и от заеми.

Чл.65/изм.с Решение № 261/30.05.2017г./ (1) Общината разработва годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа при спазване на следните приоритети:

1.      осигуряване на средства за текущ ремонт, зимно поддържане и снегопочистване;

2.       осигуряване на средства за изграждане, реконструкция и основен ремонт;

3.      осигуряване на средства за проучвателни и проектни работи;

4.      осигуряване на средства за повишаване безопасността на движението.

(2) Разработената общинска годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа се представя за разглеждане и  одобряване от Общински съвет- Дулово.

 

 

ГЛАВА ШЕСТА

 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.66.(1) /изм.и доп. с решение № 261/30.05.2017г./   Наказват се с глоби от 200 до 500лв. физически лица, които извършват или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя.

1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на плодове без разрешение на кмета на общината;

2. паша на добитък и опожаряване на растителността;

3. движение с непочистени от кал машини;

4. превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение;

5. превозване на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване;

6. поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатацията на пътя;

7. влачене на дървета и други предмети;

8. движение с верижни машини, освен при снегопочистване.

 (2) /изм. с решение №261/30.05.2017г./  При повторно нарушение по ал.1 глобата е от 500.00  до 1 000.00лв.

 

Чл.67. /изм. с решение № 261/30.05.2017г../ (1) Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите

на чл. 25, чл. 26, ал. 1, т. 1, букви "в" и "г", т. 2, ал. 2 и ал. 5 и чл. 41 от Закона за пътищата, или които извършат, или наредят да бъдат извършени следните дейности:

 1. нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
 2. движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на кмета на общината;
 3. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда;
 4. извършване в обхвата на пътя на:

а) дейности, застрашаващи безопасността на движението, или използване на пътищата извън тяхното предназначение;

б) дейности, предизвикващи прекъсване, отклоняване или спиране на движението;

 1. извършване в обхвата на пътя и обслужващите зони без разрешение на кмета на общината:

а) строителни и ремонтни работи по пътищата;

б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни, електропроводни, въжени и други линии, кабели, продуктопроводи, водопроводи, напоителни и други канали;

 1. разкриване на кариери на разстояние, по-малко от 300 м от оста на пътя и на по-малко от 1000 м от мостовете, без разрешение на кмета на общината.

(2) /изм. с решение № 261/30.05.2017г./  При повторно нарушение по  ал.1глобата е

 от 2 000.00 до 7 000.00 лв.

(3) При нарушения по  ал.1, т.4 и 5 кметът на общината уведомява писмено  Районна Дирекция за национален строителен контрол с искане за незабавно спиране на строителните работи.

Чл.68. /изм.и доп. с решение № 261/30.05.2017г./ (1)   При нарушения по чл. 66  на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лв., а при нарушения по чл. 67 - в размер от 3 000 до 8 000 лв.

(2) При повторно нарушение по чл. 66 имуществената санкция е в размер от 2 000  до 7 000 лв., а по чл. 67 - в размер от 4 000 до 12 000 лв.

(3) Работодателят е отговорен солидарно с работника или служителя за причинените от тях щети.

Чл.69. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението

на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от кмета на общината – за нарушения по общинските пътища и по молба на собственика – за частните пътища.

(3) Наказателните постановления се издават за общински и частни пътища от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) Когато деянието съдържа признаци на престъпление, преписката се изпраща на прокурора.

Чл.70. За нарушенията по чл.66, ал.1 и чл.67 освен наложените санкции  нарушителят се задължава да отстрани последиците от нарушението в срока, определен в наказателното постановление.

(2) При неизпълнение на изискванията по ал.1 последиците се

отстраняват от общината, за сметка на нарушителя като стойността на извършените работи се събира въз основа на изпълнителен лист, издаден по реда на чл.237, буква “з” от Гражданско процесуален кодекс.

(3) При извършване на дейности, определени като специално ползване на пътищата, без разрешение на администрацията, управляваща пътя, или на собственика на пътя, се налагат санкциите, предвидени в чл.57, ал.3, т.1, 2, 3, 4 от Закона за пътищата.

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА   РАЗПОРЕДБА

 

§ 1. За неуредените въпроси в тази Наредба се прилагат разпоредбите на Закона за пътищата и подзаконовите актове по неговото прилагане.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§2. Специалното ползване на пътищата чрез превозване на тежки

и извънгабаритни товари се извършва при условията и по реда на наредбата по чл.139 от Закона за движението по пътищата.

§3. Заинтересуваните лица, които към датата на влизане в сила на

наредбата извършват специално ползване на пътищата по смисъла на §1, т.8 от допълнителни разпоредби на Закона за пътищата, са длъжни в тримесечен срок от тази дата да направят искане до кмета на общината, за издаване на необходимото разрешение за специално ползване на пътищата.

§4. Указания по прилагане на наредбата се дават от кмета на общината.

§5. Наредбата се приема на основание  на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.18, ал.5 и чл.23 от Закона за пътищата,  с  Решение   № 156 , взето с протокол № 14/05.04.2005г., изм. и доп. с Реш.№ 261/30.05.2017г., прот.№ 19 и влиза в сила от датата на приемането й.

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател на ОбС-Дулово