НАРЕДБА № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-2017