НАРЕДБА № 5 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО

 

 

 

НАРЕДБА

 

№ 5

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА НА

ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

/Приета с Решение            № 232  от  25.02.2002г.,  протокол № 26 на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и влиза в сила от датата на приемането й,            изменена  и допълнена с  Решение №№ 18/30.12.2003 г., 123 по Протокол 12 от 21.12.2004г., Решение № 90 по Протокол 7 от 18.06.2008год./

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

2002 година

РАЗДЕЛ І

 

Общи положения

 

     Чл.1 (1) С тази наредба се уреждат реда и условията за откриването и функционирането на търговски обекти, търговията на открито и защитата на потребителите на територията на община Дулово.

        (2) По смисъла на тази наредба “търговски обекти” са:

           1. складове за търговия на едро и магазини за търговия на хранителни и нехранителни стоки, селскостопанска продукция, както и обособени щандове на отделни търговци в магазини и площадки за извършване на търговска дейност с отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им, строителни материали, твърди горива и др. такива;

           2. заведения за хранене и развлечения;

           3. ателиета за извършване на услуги;

           4. помещения или съоръжения, в които се извършват продажби, независимо че служат и за други цели (офиси, жилищни помещения и др.);

           5. хотели, мотели, къмпинги, бунгала, семейни хотели (пансиони) и частни квартири;

           6. павилиони, кабини, витрини и други преместваеми съоръжения  за търговска дейност;

           7. фризери за сладолед, маси, сергии, превозни средства и други съоръжения за извършване на търговия на открито, под навеси и във фоайета;

           8. интернет клубове, обекти за хазартни, забавно-развлекателни, компютърни и др.игри;

           9. селскостопански аптеки;

          10. бензиностанции и газстанции;

           11. пунктове за дестилация на ферментирали плодови материали /казани/.

 

 

     Чл.2 Търговски обекти могат да се разкриват и стопанисват от еднолични търговци или юридически лица, надлежно регистрирани според съществуващото законодателство и от физически лица, производители на селскостопанска продукция.

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

Общи изисквания към търговските обекти

 

     Чл.3 (1) Монтирането на сенници (тентови конструкции) и рекламни неонови надписи да става въз основа на одобрен проект или след съгласуване със съответните компетентни органи при общинска администрация - гр. Дулово.

        (2) На видно място на фасадата (витрината) на търговския обект задължително да се поставя постоянен надпис – изработен на български език с наименование на обекта. За допълнителна реклама се заплаща такса в Общината.

        (3) На фасадата (витрината) на търговския обект могат да се поставят надписи на български език, указващи  вида и наименованието на обекта, както и наименованието на предлаганите стоки и услуги.

        (4) Допуска се на фасадите (витрините) да се поставят надписи на чужд език, само ако те дублират наличните надписи на български език или ако са утвърдени търговски марки.

        (5) Надписите по ал.4 трябва да бъдат от същия вид и с не по-големи размери от съответните надписи, изписани на български език.

 

        (6) Витрините на обектите да са аранжирани и редовно да се поддържат чисти, оформени естетично съобразно с годишните сезони.

        (7) Периодично да се извършват боядисване, пребоядисване и измиване на външните фасади на сградите и витрините на търговските обекти.

     Чл.4 (1) В близост до входа на търговския обект задължително се поставя надпис, съдържащ следната информация:

           1. фирмата и седалището на търговеца;

           2. работното време на търговския обект;

           3. името на фамилията на лицето, отговорно за обекта;

        (2) Когато търговският обект е затворен, търговецът обявява това на мястото, на което обявява работното време.

     Чл.5 (1) В търговския обект на видно място задължително се поставят:

           1. (отм. с Решение №90 по Протокол 7 от 18.06.2008год.);

           2. лицензи за търговия с вина, спирт, спиртни напитки и /или тютюневи изделия съгласно изискванията на Закона за тютюна и тютюневите изделия и Наредбата за условията и реда за производство на вино, спирт и спиртни напитки и за търговията с тях.

        (2) В обектите по чл. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5, освен посочените в предходната алинея документи, на видно място задължително се поставят удостоверението и табелата за категория.

         /3/  За издаване на лицензи по ал.1,т.2 община Дулово,удостоверява по искане на търговците, че е платена годишната такса след представяне на документ за плащането и. Срокът за плащане на годишната такса е до 31 януари на текущата година.

     Чл.6 В търговския обект задължително се съхраняват и при поискване се предоставят на контролните органи следните документи:

           1. санитарен журнал за Хигиенно-епидемиологична инспекция (ХЕИ) - Силистра;

           2. контролен кочан за Държавен ветеринарно-санитарен контрол (ДВСК), само в търговски обекти, продаващи стоки от животински произход в прясно или преработено състояние;

           3. заверени здравни книжки на работещите в обекта, когато в него се продават хранителни стоки, както и в заведенията за хранене и развлечения;

           4. заверена тетрадка за контролно-измервателните уреди;

           5.свидетелство за регистрация на въведеното в търговския обект фискално устройство и касова книга с ежедневните отчети.

 

РАЗДЕЛ   ІІІ

 

Задължения на търговеца

 

     Чл. 7 (1) Търговецът е длъжен да предоставя по подходящ начин вярна, пълна, точна и ясна информация за стоката:

           1. характеристиките й, в това число състав, опаковка, инструкции за ползване, окомплектовка и поддържане;

              2. цената и количеството;

           3. влиянието върху други стоки при евентуална съвместна   употреба;

                  4. опасностите, свързани с употребата или поддръжката й;

              5. условията и срока на гаранцията;

               6. срока на годност.

        (2) Информацията по ал. 1 при предоставянето й в писмен вид трябва да е на български език и да е изразена в единиците на величините от Международната система единици SI.

        (3) При поискване от потребителя и когато видът на стоката позволява това, търговецът е длъжен да покаже начина на нейното действие или употреба.

        (4) Търговецът е длъжен предварително да информира по подходящ начин потребителите и да определи специално обозначени места в търговския си обект, отделно от другите стоки, когато предлага:

           1. употребявани стоки;

           2. стоки с изтекъл срок на годност, чиято продажба не създава опасност за здравето и живота на потребителите;

           3.стоки с отклонения от предварително обявените показатели, чиято продажба не създава опасност за здравето и живота на потребителите;

              4. стоки, предмет на разпродажба.

        (5) Търговецът не се освобождава от задълженията по ал.1-3 поради обстоятелството, че не е получил необходимата информация от производителя или вносителя.

     Чл. 8 Търговецът е длъжен да представи на контролните органи, извършващи проверката, документи за произхода на стоките – фактури, договори за консигнация, стокови разписки и др.

     Чл. 9 (1) Всеки търговец е длъжен да предлага на потребителя, стоки с етикети на български език.

        (2) Етикетът съдържа информация за производителя, вносителя, ако стоката е от внос, вида на стоката, нейните съществени характеристики, цената и ако е необходимо, указания за употреба.

        (3) Информацията съдържаща се в етикета, трябва да бъде разбираема, достъпна и да не бъде подвеждаща.

        (4) Търговецът няма право да отстранява или променя етикетите, маркировките или друга информация, дадени от производителя или вносителя.

        (5) Не се изискват етикети на български език за вносни маркови алкохолни напитки, парфюмерия и тютюневи изделия.

     Чл.10 Когато видът на стоката не позволява поставяне на етикет, търговецът е длъжен да предостави на потребителя данните по чл.9, ал.2 по друг подходящ начин или чрез предоставяне на съответните документи.

     Чл.11 (1) Всеки търговец предварително трябва да постави цената на стоката на видно място в близост до стоката. Цената трябва да бъде лесно разпознаваема и видимо четлива.

        (2) Цените се обявяват за съответна мерна единица или за брой.

        (3) За стоките, които се предлагат в потребителска опаковка, се поставя цената за количеството в опаковката и цената за мерна единица съответно за тегло, обем, дължина или площ (килограм, литър, метър и други или съответно техните подразделения).

        (4) Обявяването на различни цени за един и същ вид стока в търговския обект е забранено с изключение на случаите по чл.7, ал.4 от настоящата.

     Чл.12 (1) Търговецът е длъжен предварително да обозначи предлаганите от него услуги чрез ценоразпис, поставен на видно място в търговския обект.

        (2) В случаите, когато поставянето на ценоразпис е неудобно поради обема на предлаганите услуги, е допустимо съставянето на ценоразпис във вид на брошура, която следва да бъде предоставена на всеки потребител преди предоставянето на услугата и при заплащането й.

     Чл.13 (1) Лицата, осъществяващи търговска дейност в заведения за хранене и развлечения, са длъжни да съставят ценоразписи – лист-меню за кухненска и сладкарска продукция, и карт-меню за спиртни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени.

        (2) Лист-менюто и карт-менюто трябва да бъдат поставени на всяка маса или да бъдат представени на всеки потребител преди поръчката и при представяне на сметката.

        (3) Разпоредбата на ал.2 не се прилага в заведения за бързо обслужване, павилиони и временни заведения за обществено хранене, където е достатъчно ценоразписът да бъде поставен на видно за потребителите място.

     Чл.14 Цените на стоките и услугите трябва да бъдат посочени в български левове.

     Чл.15 (1) Търговецът е длъжен да издава фискална касова бележка за всяка извършена от него продажба, която трябва да съдържа данните посочени в чл.23, ал.2 от Наредба №4 от 16.02.1999г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти.

        (2) При спиране на захранващото напрежение и по време на ремонт на фискалното устройство за документираното в паспорта време, продажбите се фиксират върху касова бележка от кочан, заверен от Териториална данъчна дирекция (ТДД) – гр. Силистра.

     Чл.16 (1) Търговецът е длъжен да предлага на пазара стоки, които не са опасни за живота, здравето и имуществото на потребителите.

        (2) Когато открие, че стоката не е безопасна, търговецът е длъжен незабавно да я изтегли от пазара.

        (3) Търговецът е длъжен незабавно да информира потребителите  и  контролните  органи  по  тази  наредба за  всички рискове, свързани с употребата на стоките, станали му известни след тяхното пускане на пазара.

     Чл.17 Търговецът е длъжен при продажба на стоката на потребителя да издаде документа за гаранция, предоставен му от производителя.

     Чл.18 Търговецът е длъжен да приема рекламации през цялото работно време в търговския обект като възстанови заплатената сума, замени стоката с нова, извърши отбив от цената или безплатно я отремонтира.

     Чл.19 Управителите и наемателите на търговски обекти се задължават:

           1. да поддържат чистотата на територията, която заемат както и на принадлежащите към нея тротоарни платна и затревени площи;

           2. търговските обекти на територията на гр. Дулово да осигурят съдове за битови отпадъци;

3.    при    паднал   сняг   или   заледяване   да   почистват  и опесъчават

прилежащите им тротоари.

     Чл.20 /1/Търговецът няма право да:

1.     (изм. с Реш. №87/05.12.2016г. на АС-Силистра)продава и сервира спиртни напитки и цигари на малолетни и непълнолетни граждани във всички магазини, и заведения на територията на общината.

2.     извършва продажби извън работно време, утвърдено с удостоверението за регистрация на търговския обект;

           3. предоставя ползването на игрални автомати с цел хазарт на малолетни и непълнолетни;

           4. ползва фасадата на търговския обект за излагане на стоки;

4.    ползва тротоарите и площадите около търговските обекти за съхраняване на стоки и амбалаж.

/2/  Търговецът е длъжен :

1. да постави на видно място в обекта предупредителни надписи със забраните по чл.20, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 с оглед на това, осигури проверка на личните карти на гражданите след 23 часа.

2. (отм. с Реш. №87/05.12.2016г. на АС-Силистра)

3. да преустанови продажбата и сервирането на спиртни напитки и тютюневи изделия при организиране на дискотеки,тържества и др. за малолетни и непълнолетни,до приключване на мероприятието.

4. да осигури надлежен пропускателен режим за обекти по чл.1, ал.2, т.2 с капацитет над 30 места.

5. да спазва допустимите норми на шум съгласно чл.9, ал.1 от Наредба № 1 на община Дулово за опазване на обществения ред,поддържане чистотата и осигуряване приветлив вид на населените места на територията на общината.

6. осигури мерки за опазване здравето и сигурността при тържества и абитуриентските балове.

               /3/(нова - Решение №90 по Протокол 7 от 18.06.2008год.)

                 Утвърждаване на работно време на заведенията за хранене и развлечения след определеното време (22.30ч.), става със заповед на кмета на общината, след подадена молба, която е придружена с договор с охранителна фирма за охрана и спазване на изискванията по Наредба №1 на община Дулово. Търговецът е длъжен да съхранява разрешението по ал.1 в търговския обект и го предоставя на контролните органи при поискване. Разрешението важи за календарната година, обекта и търговеца.

 

РАЗДЕЛ ІV

 

Регистриране на обекти за извършване на търговска дейност на закрито

(отм. с Решение №90 по Протокол 7 от 18.06.2008год.)

 

РАЗДЕЛ V

 

Организиране търговия на открито

 

Чл.30 (1) Търговията на открито е търговия на дребно на публични места (улици, площади, панаири, пазари и др.) и извършвана:

           1. във и от превозни средства;

           2. на сергии, палатки и други подобни.

        (2) Местата по ал.1 за извършване търговия на открито се определят със заповед на кмета на общината.

     Чл.31 Не се разрешава търговия на открито със:

           1. стоки, които поради начина на предлагане могат да бъдат опасни за здравето;

           2. лекарства;

           3. петролни продукти и дериватите им;

              4. стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.

     Чл.32 За търговия със стоки, имащи особено значение за националната сигурност, живота и здравето на хората, животните и растенията, за опазване на околната среда и за изчерпаемите природни ресурси и запазване националните ценности с художествена, историческа или археологическа стойност, се издава лицензия при условия и ред, определени от Министерския съвет.

     Чл.33 За извършване търговия на открито е необходимо разрешение от кмета на общината.

     Чл.34 (1) Разрешението за извършване търговия на открито се издава след подаване на молба-образец до кмета на община Дулово и представяне на следните документи:

           1. заверено копие на документа за съдебна регистрация (не се изисква от физически лица, производители на селскостопанска продукция);

2.    (отм. с Реш. №87/05.12.2016г. на АС-Силистра)

3.     актуално състояние на фирмата;

4. данъчна регистрация.

        (2) Не се издават разрешителни за търговия на открито с хранителни стоки. При организирането на панаири, пазари, селищни празници и др., търговията с храни се извършва с дадено писмено разрешение от органите на ХЕИ и/или ДВСК.

        (3) Разрешението се издава за срок до една година.

     Чл.35 За продажба на сладолед от фризери на открито и обособяване на летни градини към заведенията за хранене и развлечения е необходимо разрешение на кмета на общината.

     Чл.36 (1)  Разрешението по чл.35 се издава след представяне на молба–образец до кмета на община Дулово и следните документи:

           1. санитарно разрешение от ХЕИ;

           2. становище на компетентните органи при общинска администрация;

           3. удостоверение от ТДД за липса на данъчни задължения към датата на подаване на молбата.

        (2)  Работното време на излетните градини в близост до жилищни сгради е до 23.00 часа.

        (3)  Забранява се изнасянето на озвучителни уредби пред търговските обекти и озвучаване на пространството около тях под каквато и да е форма.

         (4)  За изнесени маси за заведения за хранене и развлечения се заплаща такса в срок по чл.38.

          (5)  Такса се плаща за периода от 01.май до 30 октомври на годината.

          (6) Таксите се плащат в определените размери, независимо от това колко време съответно през деня или месеца е заемано мястото, съгласно ЗМДТ.

     Чл.37 (1) Разрешителното за извършване на търговска дейност на открито се издава в два екземпляра, от които един за общинска администрация и един за лицето. Същото се издава в 14-дневен срок след подаване на молбата.

        (2) Разрешението за търговска дейност на открито трябва да бъде винаги на разположение за представяне на контролните органи.

        (3) Основание за отказ за издаване на разрешение е липса на някои документи, посочени в чл.34, ал.1 и чл.36, ал.1. Отказът трябва да е в писмена форма и мотивиран.

         (4) Отказът се обжалва по реда и в срокове на Закона за административното производство.

          (5)/отм. с Реш. №87/05.12.2016г. на АС-Силистра/ 

          (6) Отнемане на разрешение става със заповед на кмета на общината.

     Чл.38 Търговецът заплаща ежемесечно до пето число на текущия месец определената такса за използване на общински терен при търговия на открито.

 

 

 

                                                      РАЗДЕЛ  VI

 

                                                      ФИНАНСИРАНЕ

      Чл.39.(1) За финансиране,контрола и осъществяване на други дейности, предвидени в тази наредба, по сметка на ТДД гр.Силистра постъпват средства от глоби и санкции, събрани по тази наредба, а дарения и помощи, предоставени от български и чуждестранни физически и юридически лица, както и средства от други източници, определени с нормативен акт, по бюджетната сметка на община Дулово.

      (2)Постъпленията по ал.1 се разходват за:

1. целеви програми,участия в национални и международни прояви, свързани със защита на потребителите и информация за популяризиране дейностите  по защита на правата на потребителите;

2. квалификация и обучение на работещите в системата на контрола по тази наредба;

3.възнаграждения на независими експерти и извънщатни сътрудници.

      (3) Във връзка с подбора, обучението и заплащането на труда на служителите по търговия и защита на потребителите се приемат вътрешни правила, утвърдени от кмета на община Дулово.

      Чл.40.Общински съвет Дулово, определя следните цени за регистрация, разрешения и услуги :

 

№ по

ред

                                     Вид

       цена

1.

 отм. с Решение №90 по Протокол 7 от 18.06.2008год

 

 

 

 

 

 

2.

отм. с Решение №90 по Протокол 7 от 18.06.2008год

 

 

 

 

 

 

3.

отм. с Решение №90 по Протокол 7 от 18.06.2008год

 

 

 

 

 

 

4.

отм. с Решение №90 по Протокол 7 от 18.06.2008год

 

 

 

5.

отм. с Решение №90 по Протокол 7 от 18.06.2008год

                              

 

 

6.

отм. с Решение №90 по Протокол 7 от 18.06.2008год

 

7.

отм. с Решение №90 по Протокол 7 от 18.06.2008год

 

8.

отм. с Решение №90 по Протокол 7 от 18.06.2008год

 

9.

отм. с Решение №90 по Протокол 7 от 18.06.2008год

 

 

 

 

10.

отм. с Решение №90 по Протокол 7 от 18.06.2008год

 

 

11.

отм. с Решение №90 по Протокол 7 от 18.06.2008год

 

 

 

12.

отм. с Решение №90 по Протокол 7 от 18.06.2008год

 

13.

Разрешение за търговия на открито на фризери за сладолед,маси,сергии,превозни средства и др. съоръжения за извършване на търговия

20 лв. на обект

14.

Разрешение за удължаване на работно време

10 лв. на обект

15.

За издаване на дубликат от разрешение

10 лв. /брой

 

Забележка : под села 1 са включени всички села на територията на община Дулово, без селата : Прохлада, Скала, Полковник Таслаково, Върбино и Орешене, а села 2 са изброените 5 селища.

 

 

РАЗДЕЛ VІI

 

Контрол и санкции

 

     Чл.41 Контролът по спазване изискванията на настоящата наредба се осъществява от сектор “Общинска собственост и приватизация” при община Дулово и Районно полицейско управление - гр. Дулово.

     Чл.41 Контролните органи имат право:

           1. на свободен достъп до подлежащите на контрол обекти;

           2. да изискват необходимите документи, данни, сведения, справки и други носители на информация във връзка с осъществявания от тях контрол;

           3. да изискват писмени обяснения от проверяваните лица;

           4. да съставят актове при установени нарушения.

     Чл.42 Контролните органи са длъжни да:

           1. установяват точно фактите при извършвания от тях контрол;

           2. дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия и нарушения на настоящата наредба;

           3. дават заключения по възражения във връзка с констатираните нарушения;

           4. опазват служебната и търговска тайна и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване, както и да не използват информацията от проверката извън предназначението й.

     Чл.43 За нарушения по чл.3,5,8,15,19,20,21,23,25,26,33 и 35 от Наредбата за организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите на територията на община Дулово на виновните лица се налага глоба, а на еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция в размер от 50 до 500 лева.

     Чл.44 За всички останали нарушения на настоящата наредба се прилагат предвидените в Закона за защита на потребителите и правилата за търговия санкции.

     Чл.45 За неизпълнение на задължителни предписания на контролните органи за отстраняване на несъответствие и при повторни нарушения, предвидени в чл.43 от тази наредба, на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция от 200 до 500лв. или затваряне и прекратяване дейността на търговските обекти.

     Чл.46 Който извършва търговия на открито в обособените към заведенията за хранене и развлечения летни градини без разрешение или не е внесъл дължимата такса в определения в чл.38 срок се наказва с глоба, превишаваща 50% определената такса.

     Чл.47 Търговец, който постави допълнителни маси към обособените летни градини без да спази изискванията на чл.36, ал.2 от настоящата, се наказва с имуществена санкция – двойният размер на дължимата такса за допълнителните маси.

     Чл.48 (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината и от служители на РПУ – гр. Дулово.

        (2) Наказателни постановления се издават от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице.

        (3) Установяването на нарушения, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

     §1 Настоящата наредба се издава на основание чл.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и е приета с Решение № 232 по Протокол № 26 от 25.02.2002 год. и е променена с Решение №123 по Протокол № 12 от 21.12.2004 год. на общински съвет Дулово.

    

     §2 Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за търговската дейност със стоки и услуги, условията и реда за осъществяването, на които са уредени в други нормативни актове.

     §3 Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината.

     §4 Заповедите за удължено работно време на заведенията за хранене и развлечения,които не попадат в чл.27, ал.6, т.2 запазват действието си до три месеца от влизане в сила на настоящата наредба,след този срок се считат за невалидни.

      §5. Управителите на заведенията за хранене и развлечения по §4 следва да приведат работното си време в съответствие с регламентираното в чл.27, ал.1 от Наредбата.  

 

 

§6 Наредбата е приета от общински съвет – гр.Дулово, с Решение            № 232  от  25.02.2002г., взето с протокол № 26 на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и влиза в сила от датата на приемането й,            изменена  и допълнена с  Решение №№ 18/30.12.2003 г., 123 по Протокол 12 от 21.12.2004г., Решение № 90 по Протокол 7 от 18.06.2008год.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДУЛОВО: /инж. СЕЗГИН  ГАЛИБ/