НАРЕДБА №26 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ДУЛОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО

 

                                    

 

НАРЕДБА

№26

 

ЗА  ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ДУЛОВО

 

/приета с Решение №  153 по Протокол № 11/27.09.2016г. на Общински съвет –Дулово/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМВРИ, 2016 година

 

 

 

                                  

 

            Чл.1(1) С тази наредба се определят обстоятелствата,които подлежат на вписване в Регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие /наричан по-нататък „регистъра”/,редът на вписване и поддържане,както и за достъп до информацията в него.

                 (2)На регистрация по реда на наредбата подлежат на вписване в регистъра общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в община Дулово.

                 (3) Регистърът е публичен и се поддържа от община Дулово.

 

            Чл.2 (1) Регистърът на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие се води по Образец№1 и Образец№2,съгласно приложението към наредбата.

                   (2) В регистъра не се въвеждат данни,които представляват класифицирана информация.

 

            Чл.3 Подлежащи на вписване в регистъра са следните обстоятелства:

 

            1. наименование,адрес на управление и на ползваните от детската градина и центъра за подкрепа за личностно развитие сгради;

            2. код по БУЛСТАТ;

            3. юридически статут;

            4. основание за откриване;

            5. данни за преобразуване/промяна/;

            6. форма на собственост;

            7. източник на финансиране;

            8. ръководство на детската градина /центъра за подкрепа за личностно развитие

            (позиция,имена)

            9. видове дейности,за които е регистриран;

            10. адрес, телефон, електронен адрес и адрес в интернет;

            11. основание за заличаване на регистрацията.

 

            Чл.4.(1)Регистърът се поддържа като електронна база данни за подлежащите на вписване обстоятелства,както и на хартиен носител.

                  (2) Компютърната база данни се поддържа по начин,който гарантира целостта и защитата на информацията в системата срещу разрушение,неправомерното изменение и контролирания достъп за вписвания и преглеждане.

 

            Чл.5 (1) За вписване в регистъра директорът на детската градина и на центъра за подкрепа за личностно развитие подава в Направление „Образование-ДГ”заявление с приложени копия на документите, доказващи обстоятелствата,подлежащи на вписване.

                 (2) Действията по вписване и водене на регистъра на хартиен носител се извършват от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на Община Дулово.

 

                 (3) Длъжностното лице по ал.2:

 

            1. вписва и контролира данните, предоставени от общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие.

            2. поставя дата след всяко вписване и се подписва на хартиен носител.

            3. вписва в регистъра входящия номер на заявленията за регистрация по реда на тяхното подаване.

             (4) В хартиения носител на регистъра не се допускат изтривания и зачертавания.Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице по ал.2 със забележка.

            (4) Регистърът и заявлението за вписване с прилежащите му документи се съхраняват от длъжностното лице по ал.2

 

            Чл.6.Длъжностното лице по чл.5, ал.2 съвместно с експерти от „ Информационно

обслужване” –гр.Дулово ,определени със заповед на кмета на община Дулово,въвеждат и контролират електронна база данни за подлежащите на вписване обстоятелства.

 

            Чл.7(1) Последващите вписвания на нови обстоятелства се извършват без да се засяга информацията,съдължаща се в предходните вписвания.

              (2) Всяко ново вписване на обстоятелствата от даден тип отменя предишно вписано обстоятеелство от същия тип.След извършване на вписването актуалното състояние на съответния информационен обект се представя в електронна база данни с новото вписване.

            (3)В електронния регистър се поддържа и съхранява информация за настъпилите промени във вписаните обстоятелства.

            Чл.8 (1) Достъпът до регистъра е публичен и се реализира по начин,който гарнтира сигурността на съхранение на данните в него.

               (2) Достъпът до информацията в регистъра се осигурява чрез страницата на Община Дулово в интернет или от длъжностното лице по чл.5,ал.2.

 

            Заключителни разпоредби

 

            & 1.Наредбата се издава на основание чл.346 от Закона за предучилищно и училищното образование и е приета с Решение № 153 по Протокол № 11 от 27.09.2016г. на Общински съвет-Дулово

            & 2.Наредбата влиза в сила от учебната 2016/2017г. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДУЛОВО: …………………….

                                                        /инж.Сезгин Галиб/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Приложение №1 към чл.2

 

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ДУЛОВО

 

 

 

Вх.№ на

заявлението

за вписване

Код по

БУЛСТАТ

Юридически

статус

Основание

за откриване

Данни за

преобразуване

промяна

Форма на

собственост

Източник

на

финасиране

Ръководство

позиция

имена

Видове

дейности за които е регистрирана

Адрес

телефон,

ел.адрес в

интернет

Основание за

заличаване на

регистрацията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 към чл.2

 

 

 

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ДУЛОВО

 

Вх.№ на

заявлението

за вписване

Наименование

адрес на

управление и

адрес на

ползващите

сгради

Код по

БУЛСТАТ

Основание

за откриване

Данни за

преобразуване

промяна

Форма на

собственост

Източник

на

финасиране

Ръководство

позиция

имена

Дейност по чл.49,ал.1 от ЗПУО

Адрес

телефон,

ел.адрес в

интернет

Основание за

заличаване на

регистрацията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове: