Областна администрация Силистра уведомява гражданите

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

Областна администрация Силистра уведомява гражданите, че считано       от 01.01.2019 г. заверяването                                       с апостил на документи, издавани от кметовете и общинските администрации, ще се извършва от областните администрации, вместо от Министерство на външните работи.

 

Целта е намаляване на административната тежест за гражданите, а промяната е отразена в Закон за изменение на Закон за ратифициране на Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (обн. ДВ бр. 44 и бр. 87 от 2018 г.), с който се допълва Декларацията по чл. 6, ал. 1, като се оправомощават областните администрации да издават удостоверението по чл. 3, ал. 1 от Конвенция за документи, издавани от кметовете и общинските администрации.

 

  За контакти в Областна администрация Силистра: 

 

Маргарита Бочева-Костадинова

старши юрисконсулт

тел.: 086 818 817

 

Димитър Георгиев

главен експерт

тел.: 086 818 823