ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ПРИ ПРИБИРАНЕТО НА ЖИТНАТА РЕКОЛТА И ТРЕВНИЯТ ФУРАЖ

РАЙОННA СЛУЖБА “ПОЖАРНА  БЕЗОПАСНОСТ  И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”   гр. ДУЛОВО

 

 

ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ПРИ ПРИБИРАНЕТО

НА ЖИТНАТА РЕКОЛТА И ТРЕВНИЯТ ФУРАЖ

 

 

Един от най-пожароопасните периоди в селското стопанство през годината е времето когато се прибират зърнено – житните култури и техният фураж.

Техническата наситеност с машини през жътвата, наред със своите преимущества създава и някои трудности по опазването на посевите, зърното и тревният фураж от пожари. Колкото повече машини, електросъоръжения, двигатели с вътрешно горене , леснозапалими и горими течности се използват, толкова по-голяма е опасността от възникването на пожари, толкова по-строги и своевременни мерки трябва да се вземат за осигуряване на техническата и пожарна безопасност.

Министерство на Вътрешните работи и Министерство на Земеделието и храните  са разработили , съвместно Наредба № 8121з – 968 от10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи , Обн. Д.В. бр. 105 от 19.12.2014 г., която е задължителна за държавни организации, частни стопани, арендатори, ползватели на земеделски земи и граждани. Същите са длъжни да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност и защита на населението, при осъществяване на контрол по опазването на зърнените култури и фуражите от пожари.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ, НАЕМАТЕЛИ, АРЕНДАТОРИ

И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ :

 

1. Да познават и спазват правилата за пожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност върху земите.

2. Да сигнализират съответните държави органи / служби за пожарна безопасност и защита на населението, кметствата / при нарушаване на правилата за пожарна безопасност от граждани и лица от ведомства и организации, работещи в близост до техните земи.

3. Да използват и поддържат в техническа изправност собствената техника и съоръжения, като не създават условия за възникване и разпространение на пожари в съседни земи, гори, съоръжения и обекти.

4. Да осигуряват земеделската техника и обектите с изискващите се противопожарни уреди и съоръжения.

5. Преди започване на жътвата, земеделската техника която ще участва в прибирането на реколтата да бъде допусната до участие в жътвената кампания, от органите за пожарна  безопасност.

6. Да не създават условия за разпространение на пожари при съхранение на фуражи в личните дворове.

7. Да опазват минерализованите ивици и другите противопожарни прегради , естествени и изкуствени водоизточници, пътища за противопожарна техника и др.

8. При жътва в площ над 100 дка да се осигури дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м.

9. Да не палят по какъвто и да е повод стърнища, слама, слогове, крайпътни ивици и площи със суха трева.

 

 

 

29.05.2019 г.                                                    Районна служба “ Пожарна безопасност и

гр. Дулово                                                           защита на населението “ – гр. Дулово