Приемане на изменение на Наредба №9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

гр. ДУЛОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от

 

д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово

 

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредба №9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти – общинска собственостПриложение №1 – Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти в община Дулово

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, чл.26, ал.3, чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.79 от АПК и чл.22 от Наредба №2 на общински съвет гр.Дулово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, предлагам Общински съвет гр.Дулово да вземе следното

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема изменение на Наредба №9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост, Приложение №1 - актуализира с увеличение в размер на 2,7% Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти /помещения и терени/ в община Дулово. Размерът на наема за срока на наемното отношение на сключените договори се увеличава в размер на 2,7%, считано от 01.06.2019г. включително, съобразно отчетения от Националния статистически институт - годишен инфлационен индекс на потребителските цени за 2018г. в размер на 2,7%.

 

 

Д-р Юксел Ахмед

Кмет на община Дулово

Прикачени файлове: