Проект за допълнение и изменение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси

 

 

ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020

e-mail: dulovokmet@abv.bg, http//dulovo.bg

 

 

 

 

 

ДО Проект за допълнение и изменение на

Наредба №11 за определянето и

администрирането на местните такси и

                                                                                                    цени на услугите в Община Дулово!

ИНЖ. СЕЗГИН ГАЛИБ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

- ДУЛОВО

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

от д-р Юксел  Ахмед

кмет на Община Дулово

 

 

 

 

ОТНОСНО:Допълнение и изменение на Наредба №11за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Дулово

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

1.      Причини и мотиви, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

 

 

 

Народното събрание на Република България прие Закон за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), обнародван в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г. и влязъл в сила на 01.08.2016 г.

Според чл. 8, ал. 1 от ЗПУО, предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите по чл. 67, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование.

Спред чл. 9, ал. 1 от ЗПУО задължителното предучилищно и училищно образование в държавните и общинските детски градини и училища е безплатно за децата и учениците.

 

 

 

 

 

Чл. 298, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО регламентира че издръжката на децата в предучилищното образование в общинските детски градини се осигурява със средства от държавния бюджет и със средства от общинския бюджет, като родителите на децата заплащат такси за издръжка на дейности, които не се финансират от държавния бюджет.

Същевременно с §36 на Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО, се правят допълнения в чл. 6, ал. 1 на Закона за местните данъци и такси, а именно:

-         Добавя се нова буква „г“ – „за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детска градина или училището, извън финансираните от държавата дейности“;

-         Добавя се нова буква „з“ – „за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа на личностно развитие“.

 

Със сега действащата Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Дулово, децата посещаващи общински детски градини заплащат следните такси:

 

Чл. 20, ал. 1, т. 1

За ползване на детска ясла родителите или настойниците заплащат такса храноден  в размер на 1.45 лв.

 

 

Чл. 20, ал. 1, т. 2

За отглеждане, възпитание и обучение, 3-4 годишни деца заплащат такса храноден в размер на 2,00 лв. и постоянна такса в размер на 3,00 лв.;

 

чл. 20, ал. 1, т. 4:

5 и 6-годишни деца заплащат такса храноден в размер на 2,00 лв., както и постоянна такса от 3,00 лв. само през летния период (01.06. – 14.09. на съответната учебна година), както и през утвърдените със Заповед на Министъра на образованието ученически ваканции за съответната година. В периода на задължително обучение 5 и 6-годишните деца са освободени напълно от всякакви такси.

 

Децата в детските градини на територията на Община Дулово бележат устойчива тенденция на намаляване с всяка следваща година. За изминалата учебна година са били общ брой: 1010 деца, а за новата учебна 2016/2017 г. са намалели до 922, като този процес продължава. 5 и 6 годишните са повече от половината деца на територията на Община Дулово. Към днешна дата, тези деца са освободени от всякакви такси през учебния период.

 

 

 

 

ВНЕСЕНИ ТАКСИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

СУМИ:

2013 г.

161 316,00 лв. за цялата година

2014 г.

164 345,00 лв. за цялата година

2015 г.

159 847,00 лв. за цялата година

2016 г.

116 725,00 лв. към 30.09.2016 г.

 

 

РАЗХОД ЗА ХРАНА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

СУМИ:

2013 г.

507 562,00 лв. за цялата година

2014 г.

558 057,00 лв. за цялата година

2015 г.

541 860,00 лв. за цялата година

2016 г.

359 084,00 лв. към 30.09.2016 г.

 

Тази справка показва, че от общия разход за храна през една календарна година, внесените такси за същия период предствляват едва 29%, който процент ще намалее наполовина, ако 5 и 6 годишните продължат да не заплащат такса храноден.

 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, буква „г“ и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, и чл. 298 от ЗПУО, е наложително да се измени и допълни Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Дулово (В РАЗДЕЛ III “ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“), като за ползване на детски ясли и детски градини, родителите или настойниците дължат месечни такси, считано от 01.01.2017 г., както следва:

 

-         За ползване на детска ясла родителите или настойниците да заплащат такса храноден  в размер на 1.45 лв. (както до момента);

 

-         От първа до четвърта група включително, родителите или настойниците  да заплащат такса храноден в размер на 2,00 лв., като се въвежда и постоянна такса от 3,00 лв. месечно“;

 

 

 

 

2.     Цели, които се поставят с промяната на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Дулово

 

Въвеждането измененията в Наредба №11 ще допринесат за обоснованост и справедливост при определяне и заплащане на местните такси за услуги за ползване на детски ясли и детски градини на територията на Община Дулово.

 

 

 

 

 

 

С предложение за изменение:

 

 

Чл. 20, ал. 1, т. 2:

Да се промени текста, както следва:

„В общинските детски градини се отглеждат, възпитават, социализират и обучават децата в задължителна предучилищна възраст. От първа до четвърта група включително, родителите или настойницитезаплащат такса храноден в размер на 2,00 лв., като се въвежда и постоянна такса от 3,00 лв. месечно“;

 

 

Чл. 20, ал. 2, т. 2:

Допълва се, че не се отнася за деца на разведени родители;

 

 

Чл. 20, ал. 3, т. 4:

Да се промени текста, както следва:

„Копие от акт за раждане на децата и служебна бележка от друга детска градина (ясла), в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 4 и т. 5“.

 

 

Чл. 21, ал. 1, т. 1:

Да се промени текста, както следва:

„Деца, на които единият или двамата родители са с трайна нетрудоспосбност от 71%-100%, деца на загинали при производствени авариии и природни бедствия, деца на загинали при изпълнение на служебен дълг.“

 

 

 

 

С предложение за създаване нова точка:

Създава нова  точка 5 към чл. 20, ал. 2, както следва:

За трето, четвърто и следващо дете в семейството, родителите или настойниците заплащат такса храноден 25% от 2,00 лв. и постоянна такса от 3,00 лв. месечно.

 

 

 

 

С предложение за отменяне на несъответствие с нормативната уредба, на основание чл. 9, ал. 1 и чл. 53, ал. 1 от ЗПУО, влязъл в сила на 01.08.2016 г.:

Отменя чл. 20, ал. 1, т. 3

 

 

 

 

 

 

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Не са необходими допълнителни финансови и други средства за предлаганите промени.

 

 

Очаквани резултати от приемане на промените в Наредба №11:

 

Предложените промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги ще увеличат приходите в общинския бюджет от такси за ползване на детска градина. При досегашния ред не са касае за дотиране , а за изцяло поемане на този разход от страна на община Дулово, което се явява почти непосилно.  

 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

 

Предлаганото изменение и допълнение на Наредба №11 не е в противоречие на нормативен акт от по-висока степен и е в съответствие с правото на Европейския съюз.

 

 

Предлагам Общински съвет -  Дулово да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, буква „г“ и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 298 от ЗПУО, изменя и допълва Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Дулово, както следва:

В РАЗДЕЛ III “ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“:

 

 

Изменя:

 

 

-         Чл. 20, ал. 1, т. 2

Променя текста, както следва:

„В общинските детски градини се отглеждат, възпитават, социализират и обучават децата в задължителна предучилищна възраст. От първа до четвърта група включително, родителите или настойниците заплащат такса храноден в размер на 2,00 лв., като се въвежда и постоянна такса от 3,00 лв. месечно“;

 

 

-         Чл. 20, ал. 2, т. 2:

Допълва, че не се отнася за деца на разведени родители;

 

-         Чл. 20, ал. 3, т. 4

Променя текста, както следва:

„Копие от акт за раждане на децата и служебна бележка от друга детска градина (ясла), в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 4 и т. 5“

 

-         Чл. 21, ал. 1, т. 1:

Променя текста, както следва:

„Деца, на които единият или двамата родители са с трайна нетрудоспосбност от 71%-100%, деца на загинали при производствени авариии и природни бедствия, деца на загинали при изпълнение на служебен дълг.“

 

 

Създава нова  точка 5 към чл. 20, ал. 2, както следва:

За трето, четвърто и следващо дете в семейството, родителите или настойниците заплащат такса храноден 25% от 2,00 лв. и постоянна такса от 3,00 лв. месечно.

 

 

Отменя  несъответствие с нормативната уредба, на основание чл. 9 ал. 1, чл. 53, ал. 1 от ЗПУО, влязъл в сила на 01.08.2016 г., както следва:

 

 Отменя чл. 20, ал. 1, т. 3

 

Промените влизат в сила, считано от 01.01.2017 г.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуването на настоящия проект на страницата на Община Дулово, да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в Общински съвет или изпратени на електронен адрес:

 

obs_dulovo@abv.bg

 

С уважение,

 

Д-р Юксел Ахмед

кмет на Община Дулово