Протокол от проведен конкурс

ОБЩИНА  ДУЛОВО

ОБЛАСТ  СИЛИСТРА

     Днес, 21.11.2017 г. в изпълнение на Заповед № 852 / 06.11.2017 г., на  Кмета на Община Дулово, на основание чл. 10в, ал.2 от Закона за държавния служител, комисията определена за провеждане на конкурса, прегледа подадените в срок документи и състави настоящият протокол:

Приложение № 3 към чл. 20, ал. 3

 

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността:

Юрисконсулт (Общинска собственост, приватизация и обществени поръчки)   

в Общинска администрация Дулово

 

 

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

  1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата

 

            -  Заявление  за участие за конкурса / образец приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС /;

           - Декларация  по чл.17 , ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурс за  

  държавни служители / образец /;

           - Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител / образец /;

           - Автобиография СV формат;

           - Копие от документите за придобита образователно – квалификационна степен.

             допълнителна квалификация и удостоверение за придобита юридическа 

             правоспособност, които се изискват за длъжността;

           - Копие от документите удостоверяващи , продължителността на     

             професионалния опит и придобит ранг;

         -   Копие от осигурителна, трудова и служебна книжка;

         -  Свидетелство за съдимост;

 

 

  1. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

 

- образование: висше;

- минимална образователна степен – магистър

- професионален опит: Не се изисква

- при наличие на ранг – V младши ранг

            - удостоверение за придобита юридическа правоспособност

 

Име, презиме

Представени ли

Удостоверяват

Основание за

и фамилия

са всички

ли представените

недопускане

на кандидата

документи, които се

документи съответствие на

 

 

Изискват според

кандидата с обявените

 

 

обявата

Минимални и специфични

 

 

 

Изисквания за длъжността

 

 

1. Йордан Минчев Йорданов

да

да

-

 

2 Десислав Йорданов Черников

да

да

-

3.Октай Кямил Мехмед

да

да

-

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Йордан Минчев Йорданов

2. Десислав Йорданов Черников

3. Октай Кямил Мехмед

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на

04.12.2017г. от 10:00 часа в зала № 13

сградата на Общинска администрация Дулово

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на

04.12.2017 г. от 12:00  часа в зала № 13

сградата на Общинска администрация Дулово

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

 

-

-

Списък на нормативните документи.

1. Закон за гражданската регистрация

2. Закон за местното самоуправление и местната администрация

3. Закон за държавния служител

4. Закон за българското гражданство

5. Закон за администрацията

6. Закон за общинската собственост

7. Закон за обществените поръчки

8. Закон за нормативните актове

9. Семеен кодекс

10. Кодекс на труда

11. АПК

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

1.Председател: Юксел Исмаил

          2. Членове: Ирена Русчева

3. Фатме Накиева

Дата: 21.11.2017 г.