ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ КЪМ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год.

ПУБЛИЧЕН   РЕГИСТЪР   НА   ИЗДАДЕНИТЕ   ЗАПОВЕДИ   НА   ГЛАВНИЯ   АРХИТЕКТ 

КЪМ   РАЗРЕШЕНИЯ   ЗА  СТРОЕЖ 

от 01.11.2018  год. до 31.12.2018 год.

 

( във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ )

 

 

 

№  по ред

 

Населено място

 

Поземлен имот №  /

Урегулиран поземлен имот,  квартал

 

 

Обект

 

Към разрешение за строеж №  /  дата

 

Заповед №  /  дата

 

1.

 

град Дулово

 

УПИ ХI – 192, 193

„ За жилищно  строителство и обществено обслужване ”,  

квартал 10,

идентичен с поземлен имот с идентификатор 24030.501.193 по КК и КР на град Дулово

 

 

„ Смяна на  предназначението преустройство и пристройка на съществуващи сгради за обособяване на автосервиз, пункт за ГТП, автомивка и офис ”

 

 

 

Към  РС № 65 /

23.11.2017 год.,

влязло в сила на  12.12.2017 год. 

 

 

 

Заповед № 5 / 30.11. 2018 год., влязла в сила на 20.12.2018 год.