ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год.

ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР  НА  ИЗДАДЕНИТЕ  РАЗРЕШЕНИЯ  ЗА  СТРОЕЖ 

от 01.11.2018  год. до 31.12.2018 год.

 

 ( във връзка с  чл.5, ал.5 от ЗУТ )

 

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                            

 

№ по ред

 

Населено място

 

Поземлен имот №  /

Урегулиран поземлен имот,

Квартал

 

 

Обект

  

    Разрешение за    

          строеж                 

          №   /  дата

 

1.

 

град Дулово

 

УПИ II – 324 „ За ДСК и ДЗИ ”, квартал 17, идентичен с поземлен имот с идентификатор  24030.501.324, сгради с идентификатори 24030.501.324.5 и 24030.501.324.6 по КК и КР на град Дулово

 

 

„ Реконструкция и основен ремонт на съществуващи сгради  с идентификатори 24030.501.324.5 и 24030.501.324.6 ”

 

 

63 / 01.11.2018 год..

 

 

2.

 

село Черник

 

през ПИ с идентификатори 1966.24.150, 81966.500.1043, 81966.500.1049 и 81966.500.1050 по КК и КР на село Черник

 

„ Външно кабелно електрозахранване от МТП № 3 до нов кабелен шкаф тип  ШК – 4  пред поземлен имот с идентификатор 81966.500.933 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Черник  и от нов ШК – 4 до електромерно табло тип ТЕПО 3Т1М ”

 

 

64 / 01.11.2018 год.

 

 

 

3.

 

село Черник

 

УПИ  XI – 491, квартал 15, идентичен с поземлен имот с идентификатор 81966.500.491,сграда с идентификатор 81966.500.491.1 по КК и КР на село Черник 

 

 

„ Пристройка и надстройка  на  съществуваща  едноетажна  жилищна   сграда  и  допълващо  застрояване – работилница ”

 

 

65 / 01.11.2018 год.

 

 

4.

 

село Окорш

 

УПИ VII - 475, квартал 34 

 

Допълващо застрояване – гараж ”

 

 

66 / 12.11.2018 год.

 

 

5.

 

село Черник

 

УПИ XVIII – 48, квартал 36,

идентичен  с поземлен имот с идентификатор 81966.500.48, сграда с идентификатор 81966.500.48.2 по  КК и КР на село Черник 

 

 

„ Търговски обект – магазин за хранителни стоки – промяна на предназначението на съществуваща сграда с идентификатор 81966.500.48.2 ”

 

 

67 / 12.11.2018 год.

 

 

6.

 

град Дулово

 

УПИ VII - 9070, 9071 „ За ПСД ”, квартал 103, идентичен с

поземлен имот с идентификатор 24030.501.9301 по  КК и КР на град Дулово 

 

 

„ Склад  за  готова продукция  към  съществуващ цех за печене на снаксове ”

 

 

 

68 / 12.11.2018 год.

 

 

7.

 

град Дулово

 

УПИ ХVI - 138, квартал 7, идентичен с поземлен имот с идентификатор 24030.501.138, сграда с идентификатор 24030.501.138.1 по  КК и КР на град Дулово 

 

 

„ Пристройка към жилищна сграда”

 

 

69 / 15.11.2018 год.

 

 

8.

 

град Дулово

 

 през ПИ с идентификатори 24030.501.1934 ; 24030.501.1929 и 24030.501.9060 по КК и КР на град Дулово

 

„ Външно кабелно електрозахранване от ТП „ Партиен  дом ” до електромерно  табло тип ТЕПО за магазини за промишлени стоки, аптека и офис в поземлен имот с

идентификатор 24030.501.9060 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дулово / идентичен с УПИ  XVIII – 714, 9057 квартал 36  по плана на град Дулово”

 

 

70 / 15.11.2018 год.

 

 

9.

 

село Черковна

 

УПИ  XVI – 281 „За производствена, складова и търговска дейност”, квартал 36, идентичен с поземлен имот с идентификатор  80738.502.281 по КК и КР на село Черковна

 

„ Цех  за  пакетиране  на  пчелен  мед и пчелни  продукти ”

 

 

71 / 30.11.2018 год.

 

 

10.

 

село Паисиево

 

ПИ с идентификатор 55186.120.42 по КК и КР на село Паисиево

 

 

„ Битово – развлекателен  информационен  комплекс ”

 

 

72 / 04.12.2018 год.

 

 

11.

 

село Водно

 

УПИ XVI – 175 „За предимно производствена дейност и обществено обслужване ”, квартал 23

 

 

„ Сервиз  за техническо  обслужване и ремонт  на  автомобили ”

 

 

73 / 04.12.2018 год.

 

 

12.

 

село Грънчарово

 

УПИ XIХ – 139 „За обществено обслужване и автосервиз ”,

квартал 29

 

„ Автосервиз  за техническо  обслужване и ремонт  на  автомобили ”

 

 

74 / 04.12.2018 год.

 

 

13.

 

град Дулово, местност                        „ Брястовете”

 

 

ПИ  с идентификатор 24030.121.17 по  КК и КР на град Дулово, местност                             „ Брястовете”

 

„ Сграда  за обществено  обслужване – сватбена зала ”

 

 

75 / 11.12.2018 год.

 

 

14.

 

село Яребица, местността                            „ Бунар башъ”

 

 

за ПИ с идентификатор 87505.138.41                           ( № 138023 по предходен план )

 

„ Изграждане на сградно водопроводно отклонение”

 

 

76 / 13.12.2018 год.

 

 

15.

 

село Яребица, местността                           „ Бунар башъ”

 

 

ПИ с идентификатор 87505.138.41                           ( № 138023 по предходен план )

 

„ Промяна на предназначението  на  съществуваща селскостопанска  сграда в автомивка и сервиз за смяна  на  гуми ”

 

 

77 / 13.12.2018 год.

 

 

16.

 

село Чернолик

 

УПИ V - 220, 221 „ За търговски комплекс ”, квартал 21

 

 

„ Търговски  комплекс ”

 

 

78 / 21.12.2018 год.

 

 

17.

 

село Черник

 

УПИ XXV – общ., квартал 1, идентичен с поземлен имот с идентификатор 81966.500.801 по                         КК и КР на село Черник

 

 

„ Изграждане на водопроводно отклонение ”

 

 

79 / 27.12.2018 год.