Размерите на годишния данък за различните видове патентни дейности

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020

e-mail: dulovokmet@abv.bg, http//dulovo.bg

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

7650 гр.Дулово,ул.”Васил Левски”18,тел.0864/ 2-53-50; 2-22-17, еmail:direkciamp@ abv.bg

 

 

 С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Дирекция „Местни приходи” уведомява всички физически лица и еднолични търговци, които извършват патентни дейности, съгласно Закона за местните данъци и такси, че крайният срок за деклариране на извършваните от тях дейности е 31 януари 2017г.

Декларации се подават при служителите в дирекцията, където се осигуряват безплатни формуляри и образци за попълване на същите.

 Размерите на годишния данък за различните видове патентни дейности са определени с решение на Общински съвет Дулово през 2009г. и не са променяни до сега и през 2017г. са както следва:

 

Приложение № 2 към чл. 56 от Наредба №15 за определяне размеря на местните данъци на територията на община Дулово

 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

 

Патентни дейности
І зона
ІІ зона
... зона
... зона

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се определя   за стая според местонахождението на обекта:

1 и 2 звезди

в града – 90 лв.

в селата – 40 лв.

 

2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:

а) ресторанти:

1—2 звезди

в града – 10 лв.

в селата – 5 лв.

3 звезди

в града – 20 лв.

в селата – 10 лв.

б) заведения за бързо обслужване:

1—2 звезди

в града – 8 лв.

в селата – 4 лв.

 3 звезди

в града –12 лв.

в селата – 6 лв.

в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:

1—2 звезди

в града – 8 лв.

в селата – 4 лв.

3 звезди

в града – 12 лв.

в селата – 6 лв.

г) кафе-сладкарници

1—2 звезди

в града – 8 лв.

в селата – 4 лв.

3 звезди

в града – 12 лв.

в селата – 6 лв.

д) барове:

—    дневни:

2 звезди

в града – 12 лв.

в селата –6 лв.

3 звезди

в града – 60 лв.

в селата –20 лв.

—          нощни:

2 звезди

в града – 33 лв.

в селата –10 лв.

3 звезди

в града – 36 лв.

в селата – 40 лв.

е) бюфети, каравани и павилиони — за обект: 

в града – 150 лв.

в селата – 100 лв.

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя   за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта.

                                                 в града – 12лв.                             в селата – 6 лв.                                                                                                           

4. Платени паркинги — данъкът се определя  за 1 брой място за паркиране според местонахождението на обекта.

                                                 в града – 35 лв                          в селата – 10 лв.

 

5. Дърводелски услуги — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.   

                                                 в града –250 лв                          в селата – 80 лв.

 

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.  

                  в града –250 лв                          в селата – 60 лв.

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

                в града –1000 лв                          в селата – 700 лв.

8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя  според

 местонахождението на обекта.в града –60 лв                          в селата – 40 лв.

9. Металообработващи услуги—данъкът се определя ,  според местонахождението на обекта.

в града –350 лв                          в селата –100 лв.

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се определя  за работно място според местонахождението на обекта:

в града –260 лв                          в селата – 80 лв.

11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя  на брой устройство според местонахождението на обекта.

в града –350 лв                          в селата – 180 лв.

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя  за работно място според местонахождението на обекта.

в града –250 лв                          в селата –150 лв.

13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя  за работно място, според местонахождението на обекта.

в града –200 лв                          в селата – 80 лв.

14. Часовникарски услуги — данъкът се определя , според местонахождението на обекта.

в града –120 лв                          в селата –60 лв.

15. Тапицерски услуги — данъкът се определя ,  според местонахождението на обекта.

 в града –300 лв                          в селата – 180 лв.

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя, според местонахождението на обекта: 

в града –450 лв                          в селата – 190 лв.

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.

в града –700 лв                          в селата – 280 лв.

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.

в града –200 лв                          в селата – 100 лв.

19. Стъкларски услуги — данъкът се определя,  според местонахождението на обекта:

в града –240 лв                          в селата – 100 лв.

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.

в града –300 лв                          в селата – 80 лв.

21. Отдаване на видеокасети под наем — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.

в града –880 лв                          в селата – 300 лв.

22. Компаньонки и компаньони — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.

в града –4200 лв                          в селата –3000 лв.

23. Масажистки и масажисти — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.

в града – 960 лв                          в селата – 500 лв.

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.

в града –3600 лв                          в селата –2000 лв.

25. Фотографски услуги — данъкът се определя,  според местонахождението на обекта.

в града –440 лв                          в селата – 200 лв.

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.

в града –700 лв                          в селата – 300 лв.

27. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя,  според местонахождението на обекта. в града –240 лв                          в селата – 150 лв.

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини — данъкът се определя,  според местонахождението на обекта.

в града –100 лв                          в селата – 50 лв.

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги — данъкът се определя,  според местонахождението на обекта.

в града –72 лв                          в селата – 50 лв.

30. Заложни къщи – данъкът се определя, според местонахождението на обекта:

в града –12000 лв                          в селата – 3000 лв.

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.

в града –90 лв                          в селата – 30 лв.

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.

в града –865 лв                          в селата – 300 лв.

33. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:

а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон, размера на данъка за брой съоръжение

в града –146 лв                          в селата –100 лв.

б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение

в града –17 лв                          в селата – 8 лв.

в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за игрален коридор е в размер на 40 лв., и билярд — данъкът за маса 

в града –72 лв                          в селата – 40 лв.

34. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя според местонахождението на обекта, както следва:

за 1 кв.м.                              в града –2,50 лв                          в селата – 1,50 лв.

              и за един фитнес уред -      в града –540 лв                           в селата – 300 лв.

 

35. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя  на брой съоръжения според местонахождението на обекта:

в града –243 лв                          в селата – 133 лв.

36. Мелничарски услуги:

а) За мелници за брашно —. данъкът се определя в размер на 18 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия.

 

б) За мелници за фураж стационарни — данъкът се определя в размер на 600 лв.

 

37. Услуги с атрактивен характер:

а) корабчета

750 лв. на брой

 

б) лодки

450 лв. на брой

 

в) яхти

900 лв. на брой

 

г) джетове

900 лв. на брой

 

 

д) влакчета

 30 лв. на място

 

е) файтони

75 лв. на място

 

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения

150 лв. на брой оборудване

 

з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни

150 лв. на брой оборудване

 

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши

150 лв. на място

 

к) детски колички и моторчета

150 лв. на брой

 

л) стрелбища

300 лв. на брой стрелбище

 

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:

а) мотопеди, мотоциклети

200 лв.

 

б) други МПС

400 лв.

 

39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства — данъкът се определя в размер на 200 лв. за брой моторно превозно средство.

 

40. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, както следва:

а) комбайн — 330 лв.

 

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни       и самодвижещи се машини —  110 лв.

 

в) прикачни, навесни и стационарни машини — 15 лв.

 

           
 

 

 

Закон за местните данъци и такси

/обн.ДВ.бр.117/1997г. изм. и доп. ….ДВ.бр.101/2013г.бр.95/2015г.бр.97/2016г.

 

Чл. 61з. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал. 1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) Лицата по ал. 1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл. 204, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Чл. 61м. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;

Чл. 61н. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал. 1 и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

Чл. 61о. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Данъчните декларации по чл. 61н се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

Чл. 61п. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

1. за първото тримесечие - до 31 януари;

2. за второто тримесечие - до 30 април;

3. за третото тримесечие - до 31 юли;

4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

 (3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите по чл. 61о, ал. 2 и 3 данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника, съответно в Столичната община.

Чл. 126а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Лице, което не подаде декларация по чл. 61н или не я подаде в срок, се наказва с глоба в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията по чл. 61н, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до освобождаване от патентен данък, се наказва с глоба до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

 

 

 

Лицата, които извършват или ще извършват таксиметров превоз на пътници следва да подадат данъчна декларация по образец за дължимия данък в община Дулово.

Определеният данък за 2017г., съгласно Решение на Общински съвет Дулово е в размер на 300лв.

        

               Закон за местните данъци и такси

/обн.ДВ.бр.117/1997г. изм. и доп. ….ДВ.бр.101/2013г.бр.95/2015г.бр.97/2016г.

 

    Раздел VIII.
Данък върху таксиметров превоз на пътници (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г.)

Чл. 61у. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от този закон.

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.

Чл. 61ф. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

Чл. 61х. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица Раздел VIII.
Данък върху таксиметров превоз на пътници (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г. в сила от 01.01.2017 г.)

Чл. 61у. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от този закон.

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.

Чл. 61ф. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

Чл. 61х. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.

Чл. 61ц. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на съответната община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 61ч. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) (Попр. - ДВ, бр. 80 от 2016 г.) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

 

 

ГДТПП x БМ

 

ДДТГ =

______________________

, където

 

12

 

 

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61ф;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) (Попр. - ДВ, бр. 80 от 2016 г.) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

 

 

ПГДТПП x БМ

 

НВДТПП =

______________________

, където

 

12

 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 61ш. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Данъкът по чл. 61ф се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 61щ. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Възстановяване на надвнесен данък по чл. 61ч, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 (2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.

Чл. 61ц. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на съответната община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 61ч. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) (Попр. - ДВ, бр. 80 от 2016 г.) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

 

 

ГДТПП x БМ

 

ДДТГ =

______________________

, където

 

12

 

 

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61ф;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) (Попр. - ДВ, бр. 80 от 2016 г.) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

 

 

ПГДТПП x БМ

 

НВДТПП =

______________________

, където

 

12

 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 61ш. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Данъкът по чл. 61ф се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 61щ. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Възстановяване на надвнесен данък по чл. 61ч, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

                                                               

 

 

10.01.2017г.