СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от Закона за нормативните актове

 

С П Р А В К А

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 13.11.2017 г. за срок от 14 дни, бе публикуван проект за Наредба за изменение и допълнение  на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

В законоустановения срок по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища, относно изготвения проект на обявения адрес: гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18- деловодството на Общинския съвет и Общинската администрация, или на e-mail: dulovokmet@abv.bg;

e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

28.11.2017г.

 

Изготвил:

Г.Алиева-гл.спец. „ОбС”

 

Прикачени файлове: