СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

Изх.№ 4612 / 06.07.2018 год.

 

 

Публикувано на информационното табло на 06.07.2018 год.

 

Свалено от информационното табло на ……………… 2018 год.

    

 

         СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

 

        На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредбата за ОВОС ), Община Дулово уведомява всички заинтересовани лица, че:

          1. С писмо вх. № 4563 / 05.07.2018 г. е постъпила изготвена информация съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за "  Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на 50 бр.крави " с местоположение  УПИ XI  „ За стопански дейности ”, квартал 33 по ПУП на село Водно, община Дулово.

           2. В периода от 06.07.2018 г. - 20.07.2018 г. в стая № 18  на Общинска администрация  заинтересовани лица могат да се запознаят с пълният текст на подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища по подготвената информация също могат да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26.

 

 

 

   Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД
  Кмет на Община Дулово