Съобщение за отменено решение на Общински съвет - Дулово

Председателят на Общински съвет - Дулово, на основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съобщава, че с Решение № 114 от 14.11.2017г. отменя   Решение № 290, взето по Протокол № 21/25.07.2017 г. на ОбС-Дулово, в частта му, с която е увеличен броя на групите в детска градина с.Окорш, филиал с.Овен, на две групи и съответно щатните бройки за педагогически и непедагогически персонал и Решение № 308 по Протокол № 22/23.08.2017г. на ОбС-Дулово, с което повторно е прието Решение № 290/25.07.2017г.

Прикачени файлове: