Съобщение

Председателят на Общински съвет - Дулово, на основание чл.22, ал.2 изречение 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съобщава, че е подаден протест срещу чл.28, ал.3 и чл.45, ал.1 от  Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Дулово.

Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра и е внесен за разглеждане в открито съдебно заседание на АС-Силистра, насрочено за 10.01.2018г.