Със заповед № ОХ- 866/23.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 866/23.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  в

Централното военно окръжие за приемане на военна служба на лицe ,завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.

 

Основни изисквания –  ОКС,,бакалавър” от професионално направление,,Икономика”от област на висше образование ,,Социални,стопански и правни науки”, физически здравo, неосъжданo , годнo за военна служба.

 Срок за подаване на документите 26.11.2018г.

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините