Със заповед № ОХ- 918/13.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявена 1 вакантнa длъжност за ,,асистент”

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 918/13.11.2018 г. на министъра на отбраната на

Р. България e  обявена  1 вакантнa длъжност за ,,асистент” в

НВУ,,Васил Левски” за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба(кадрова военна служба).

Основни изисквания: - да притежават образователно- квалификационна степен не по-ниска от ,,магистър”;-да владеят английски или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2 на NATO STANAG 6001;-да са заемали академична длъжност ,,асистент” или ,,главен асистент” или да са придобили образователна и научна степен ,,доктор”.

Срок за подаване на документите 17.12.2018г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините