УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ЖИТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020

e-mail: dulovokmet@abv.bg, http//dulovo.bg

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

7650 гр.Дулово,ул.”Васил Левски”18,тел.0864/ 2-53-50; 2-22-17, еmail:direkciamp@ abv.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ЖИТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ :

 

ОТ 29 ЯНУАРИ  ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА ПО СЪБИРАНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА  ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2018г.

 

В ОБЩИНА ДУЛОВО НЯМА ПРОМЯНА В РАЗМЕРА НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ДАНЪКА ВЪРХУ  ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА.

ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ Е ОПРЕДЕЛЕНА В ПРОМИЛИ ВЪРХУ ДАНЪЧНАТА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖЕИМИТЕ ИМОТИ И ИМА УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНО 18% СПРЯМО МИНАЛАТА ГОДИНА.

 

ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ ПРЕДПЛАТИЛИ В СРОК ДО 30.04.2018г. ПЪЛНИЯ РАЗМЕР НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2018г., ПОЛЗВАТ 5% ОТСТЪПКА.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ПЛАТЯТ В БРОЙ В КАСАТА НА ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”; ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ВЪВ ВСИЧКИ КМЕТСТВА НА ОБЩИНАТА  ИЛИ  ПО БАНКОВА СМЕТКА:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

БАНКОВА СМЕТКА-BG32FINV91508415830421

БАНКОВ КОД – FINVBGSF

БИН- ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ -442100

БИН- ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ- 442400

БИН – ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА- 442300

 

 Община Дулово, през 2018г., няма да  изпраща писма(съобщения) за местните данъци и такси.

 Справки и информация за дължимите данъци и такса за битови отпадъци се дават от служителите във всички кметства на общината и в дирекция „Местни приходи“ гр.Дулово, също така и от сайта на НАП –портал за електронни услуги-Е-услуги с ПИК.