УВЕДОМЛЕНИЕ за обществено обсъждане

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата по ОВОС

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.; изм. изцяло, бр. 3 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

Образец на обява за среща за обществено обсъждане

„КАОЛИН“ ЕАД, ЕИК 827182866, седалище и адрес на управление: гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. „Дъбрава“ № 8,

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (доклад за ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Разработване по открит безвзривен способ на находище на подземни богатства „Колобър“ – участъци Първи и Втори, за добив на кварц-каолинова суровина в землищата на с. Грънчарово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник, община Дулово, област Силистра“

Срещите ще се проведат, както следва:

 1. На 23.07. 2018 г., от 9:00 часа, в с. Грънчарово, община Дулово, ул. „Първа“ № 57, в сградата на Кметство село Грънчарово;
 2. На 23.07.2018 г., от 13: 00 часа, в с. Колобър, община Дулово, ул. „Първа“ № 45, сградата на читалище „Христо Ботев“;
 3. На 23.07.2018 г., от 16:00 часа, в с. Раздел, община Дулово, ул. „Първа“ № 9, в сградата на кметство село Раздел;
 4. На 24.07. 2018 г., от 9:00 часа, в с. Черник, община Дулово, ул. „Люлин“ № 2, в сградата на кметство Черник;
 5. На 24.07. 2018 г., от 13:00 часа, в  гр. Дулово, община Дулово, в сградата на община Дулово, с адрес: гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, заседателна зала.

 

Докладът за ОВОС и приложенията към него, е на разположение на интересуващите се всеки работен ден:

 1. В рамките на работното време на кметство с. Грънчарово, община Дулово, ул. „Първа“ № 57, при кмета;
 2. В рамките на работното време на кметство с. Колобър, община Дулово, ул. „Първа“ №24, при кмета;
 3. В рамките на работното време на кметство с. Раздел, община Дулово, ул. „Първа“ №9, при кмета;
 4. В рамките на работното време на кметство с. Черник, община Дулово, ул. „Люляк“ №2, при кмета;
 5. В рамките на работното време на Община Дулово, гр. Дулово, в сградата на общината на ул. „Васил Левски“ №18, при кмета
 6. В рамките на работното време на РИОСВ – Русе, гр. Русе, община Русе, бул. „Придунавски“ № 20, деловодство;
 7. От 10:00 до 17:00 в офис на Възложителя в гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. „Дъбрава“ № 8, ет. 2, деловодство, както и на официалния интернет сайт на възложителя на следния електронен адрес: www.kaolin.bg

Писмени становища могат да се предоставят в офис на възложителя в гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. „Дъбрава“ № 8, ет. 2 (деловодство), или на email: minav@kaolin.bg, както и във всяко едно от посочените по-горе кметства, и в община Дулово или в РИОСВ - Русе, на мястото за предоставяне на достъп, обявено по-горе или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Мина Александрова Вълева – Радкова, тел. 084 612 500; 0889 696 888; email: minav@kaolin.bg