УВЕДОМЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ Закона за нормативните актове

 

 

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020

 e-mail: dulovokmet@abv.bg, http//dulovo.bg

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ Закона за нормативните актове

 

Уведомяваме

Всички граждани, юридически лица и  собственици и ползватели на недвижими имоти на територията на община Дулово, че е подготвен проект за приемане на допълнение на наредба №15 за определяне размера на местните данъци в община Дулово.

Предложението е от кмета на Община Дулово на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,чл.26,ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.79 от АПК.

Предложението-докладна записка и проект за допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци в община Дулово е на разположение на общински съвет /ет.2,ст.22/ и общинска администрация /дирекция „Местни приходи“/.

 

 

Заинтересованите лица могат да направят писмени предложения и становища по проекта чрез подаване на същите в деловодството на Община Дулово /стая №3/.

 

 

Приложение:

1.Докладна записка на кмета на Община Дулово

2.Мотиви към проекта за допълнение на наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово

 

 

 

 01.11.2016г.

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020

e-mail: dulovokmet@abv.bg, http//dulovo.bg

 

 

 

 

 

МОТИВИ

 

КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

I.                   Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

 

 

С Решение №334 от 21.12.2009г.Изм.доп.с решение №516/27.01.2011г. №359/13.12.2013г. №11/23.12.2015г.№11/27.09.2016Г. на Общински съвет – Дулово е приета Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово.

Тази наредба определя размера на местните данъци, които постъпват в бюджета на Община Дулово.

 

1.     Промените /увеличенията/ на размера на посочените данъци са поради това, че разходите които извършва общината по поддържане , възстановяване и строеж на инфраструктурата значително нараснаха през последните години, а приетите размери на посочените данъци са от 2010г.

 

Подробните  мотиви са изложени в докладна записка от кмета на общината.

 

 

 

 

 ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020

 e-mail: dulovokmet@abv.bg, http//dulovo.bg

До

Общински съвет

-Дулово

 

  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА         

 от

Д-р Юксел  Ахмед- кмет на Община Дулово

 

     относно: Приемане на Наредба за  изменение и допълнение  на Наредба  

                      №15 за определяне размера на местните данъци  на територията  

                     на община Дулово

 

                  Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

С Решение №334 от 21.12.2009г.Изм.доп.с решение №516/27.01.2011г. №359/13.12.2013г. №11/23.12.2015г.№11/27.09.2016Г. на Общински съвет – Дулово е приета Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово.

Наредба №15 за определяне  размера на местните данъци на територията на Община Дулово е приета от Общински съвет Дулово на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси /обн.ДВ.бр.117/1997г., изм. и доп…….ДВ.бр.12/2009г.,ДВ.бр.95/2015г./.,ДВ.бр.32/2016г..

 

Общият размер на приходите от местни данъци в Община Дулово за 2015г. е 1 095 148лв.

Основните данъци, които постъпват в приход на община Дулово са следните:

 

-Данък превозни средства /ДПС/- 662 917лв.-  61% от общите приходи;

С данък върху превозните средства се облагат-превозните средства регистрирани за движение по пътната мрежа на Република България /Община Дулово/. Данъкът се заплаща от собствениците на превозни средства.

 

-Данък недвижими имоти /ДНИ/- 223 359лв.- 20% от общите приходи;

Данъчно задължени са лицата собственици на облагаеми с данък недвижими имоти.

Основа за определяне на данъка е данъчната оценка на недвижимия имот.

Размерът на данъка върху недвижимите имоти в община Дулово  е 2,0 на хиляда.

 

-Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин /данък придобиване/-178 738лв. – 16% от общите приходи;

Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото към момента на прехвърлянето /най-често данъчната оценка на недвижимите имоти или застрахователната оценка на превозните средства/.

Размерът на данъка в община Дулово е:

а/ 0,7 на сто при дарение между братя и сестри и техните деца;

б/ 3,5 на сто при дарение между лица извън посочените в буква „а“;

в/ 2,0 на сто при  придобиване на имущества по давност;

г/ 2,0 на сто при възмездно придобиване на имущества.

 

-Други данъци, патентен данък, туристически данък- 30 134лв.- 3% от общите приходи.

 

Данъкът върху недвижимите имоти се начислява и събира едновременно с Таксата за битови отпадъци.Това е така защото основата за определянето им е една и съща, също и задължените лица са същите.

Често пъти хората не ги делят и ги смятат като обща сума и общ налог.

 

Горе цитираните размери /ставки/ на посочените данъци са приети от общински съвет Дулово през 2010г. От тогава до сега настъпиха значителни промени /увеличения/ както в доходите на хората, така и в разходите и бюджета на община Дулово.

Поради това, че методиката и нормите за данъчна оценка на недвижимите имоти не са променяни от 2010г., то и начисляваната и събирана сума за данък недвижими имоти е почти един и същ размер през последните шест години-около 200 х.лв.

 

Съществените промени, които предлагам са следните:

 

-Размерът на данъка върху недвижимите имоти  от 2,0 на хиляда да стане в размер на 3,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

 

-Размерът на данъка при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност  от 2,0 на сто да стане в размер на 3,0 на сто.

 

-Размерът на данъка при възмездно придобиване на имущество от 2,0 на сто,  да стане  в размер на 3,0 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна-върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Дулово да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

 

    На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.1,ал.2  от ЗМДТ, и чл. 79 от АПК общински съвет Дулово

РЕШИ:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово   /Приложение 1 /

ІІ. Решението да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

         

Настоящето решение подлежи на оспорване по АПК пред административен съд гр.Силистра                                                                              

 

     Д-р Юксел Ахмед:

     КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО    

 Съгласувал:

Юксел Исмаил:

зам.–кмет на Община Дулово

     Изготвил: Мюмюн Неджиб:

    директор дирекция „Местни приходи”

                                                        

Приложение 1

Наредба за  изменение и допълнение  на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци  на територията на община Дулово

 

 

Параграф.1. Чл.15 се изменя по следния начин:

Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 3,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

 

Параграф.2. Чл.35,ал.1,буква „в“ се изменя по следния начин:

3,0 на сто-при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

 

Параграф.3. Чл.35, ал.2 се изменя по следния начин:

При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 3,0 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна-върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

 

  Промените в Наредбата влизат в сила от 1 януари 2017г.

  

    Д-р Юксел Ахмед:

     КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО    

 

Съгласувал:

Юксел Исмаил:

зам.–кмет на Община Дулово

    Изготвил: Мюмюн Неджиб:

    директор дирекция „Местни приходи”