У В Е Д О М Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

 

У В Е Д О М Я В А М Е

 

ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ПОДГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №25 ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.26, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ЧЛ.79 ОТ АПК.

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО – ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ  НА НАРЕДБА №25 ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

-                             Отменя чл.15, ал.3 – „Преместването на дете от една детска градина в друга детска градина на територията на Община Дулово е възможно само след заплащане на дължимите такси за ползване на детската градина. Директорът издават документ за липса на задължения към детската градина, при липса на такъв документ детето не може да бъде записано в друга детска градина на територията на Община Дулово”; 

-                              Отменя чл. 16, ал.1, т.3 – „при не плащане на дължимата месечна такса за ползване на детската градина два поредни месеца”

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ПИСМЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТА ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА СЪЩИТЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ДУЛОВО /СТАЯ 3/.

 

 

 

 

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

 http://www.dulovo.bg

 

                  

                                                

 

М О Т И В И

КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №25 ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

/Съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове/

 

 

 

            Във връзка с констатиранo противоречие и несъответствие със българското законодателсто на текстове от „Наредба 25 за записване, отписване и преместване на децата в общинските градини на територията на община Дулово” се налагат изменения, както следват:

-          чл. 15, ал.3, който гласи „Преместването на дете от една детска градина в друга детска градина на територията на Община Дулово е възможно само след заплащане на дължимите такси за ползване на детската градина. Директорът издават документ за липса на задължения към детската градина, при липса на такъв документ детето не може да бъде записано в друга детска градина на територията на Община Дулово”, противоречи на чл.9б, чл.81 и чл.92 ЗМДТ, където е уреден специален ред за събиране на неплатени такси, които са задължение на родителите или настойниците, а не на децата. Така се ограничават правата на децата, поставяйки се в зависимост от изпълнението на финансови задължения на родителите и настойниците. Нарушават се основни принципи за равен достъп до качествено образование и приобщаване на децата, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование.                    Това налага отмяната на чл.15, ал.3.

-          чл.16, ал.1 определя случаите, в които децата се отписват от детските         градини, т.3 гласи „при не плащане на дължимата месечна такса за ползване на детската градина два поредни месеца”, която вменява ограничения на децата, свързани с финансови задължения на техните родители или настойници. Създава се колизия с чл.8, ал.1 от ЗПУО, който въвежда задължително предучилищно образование, за което общината е длъжна да осигури условия за обхват на децата. Създава се възможността децата да не могат да получат задължителното предучилищно образование, в зависимост от неплащането на такси. Това налага отмяната на т.3 на чл.16, ал.1.