У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26,  ал.3 и ал.4  от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Дулово, в регламентирания срок по чл.26, ал.4 от ЗНА, считано от 17.11.2017г. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение и възражения по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дулово, като такива могат да бъдат предоставяни в деловодството на ОбС или Общинска администрация  - гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18,  или по електронна поща на e-mail: dulovokmet@abv.bg; obs_dulovo@abv.bg

 

         В съответствие с разпоредбите на чл.28, ал.2 от ЗНА, прилагаме:

1.     мотиви

2.     Доклад

3.     проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дулово.

 

 

 

 

д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

Кмет на Община Дулово