У В Е Д О М Я В А М Е ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЧЕ Е ПОДГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИЯ МЕСЕЧЕН НАЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

У В Е Д О М Я В А М Е

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЧЕ Е ПОДГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИЯ МЕСЕЧЕН НАЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНАТА НАЕМНА ЦЕНА ЗА 1КВ.М. ПОЛЕЗНА ПЛОЩ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ОБЩИНА ДУЛОВО

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.26, АЛ.3, ЧЛ.28, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ЧЛ.79 ОТ АПК, ЧЛ.22 ОТ НАРЕДБА №2 ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДУЛОВО.

 

Съобразно отчетения от Националния статистически институт годишен инфлационен индекс на потребителските цени за 2018г. в размер на 2,7%, началните наемни цени по категории посочени в Тарифата за определяне на месечната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти в Община Дулово – проект, към Наредба №9 на Община Дулово, се повишават в размер на 2,7%. Размерът на наема за срока на наемното отношение на сключените договори се увеличава в размер на 2,7%, считано от 01.06.2019г. включително.

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му, с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите уведомявам всички заинтересовани лица, че в срок от 22.03.2019г. до 22.04.2019г. Докладната записка, Мотивите, Уведомлението и Тарифа-проект са публикувани на страницата на Община Дулово, като в писмен вид са на разположение в стая 24, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр.Дулово. Предоставя се възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и становища, чрез подаване на същите в деловодството на Община Дулово – гр.Дулово, ул.“Васил Левски“ №18, стая №3 или по електронната поща на e-mail:dulovokmet@abv.bg.

 

 

Д-р Юксел Ахмед

Кмет на община Дулово

Прикачени файлове: