ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО” ЕООД, ГР. ДУЛОВО

З А П О В Е Д
№ 31
Дулово, 12.06.2018 г.

 

На основание чл. 96 т. 4 и чл. 98 ал. 1 от Закона за лечебните заведения

 

Относно: Актуализация на ценоразпис за платените медицински услуги в „МБАЛ – ДУЛОВО”  ЕООД

 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

 

 

 

 

                

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДУЛОВО” ЕООД,

ГР. ДУЛОВО

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Д-р КОНСТАНТИН ПОПОВ
Управител на „МБАЛ - Дулово”ЕООД, гр. Дулово

 

ЦЕНОРАЗПИС

 

 

Болничен лист издаден от Обща ЛКК ( освободени болни с онкологични заболявания и гледане на дете до 6 год. възраст.)

6.00 лв.

 

Освидетелстване за временна нетрудоспособност

20.00 лв.

 

Освидетелстване за трайна нетрудоспособност

35.00 лв.

 

Медицинско свидетелство за работа

20.00 лв.

 

Медицински документ по други причини

10.00 лв.

 

Такса за леглоден

5.00 лв.

 

Такса леглоден по желания на пациента-ВИП стая

20.00 лв.

 

Транспортиране на пациент

2 лв. на км.

 

Профилактичен преглед

15.00 лв.

 

Първичен амбулаторен преглед

30.00 лв.

 

Вторичен амбулаторен преглед

15.00 лв.

 

Първичен преглед в дома на пациента

50.00 лв.

 

Вторичен преглед в дома на пациента

35.00 лв.

 

Преглед на чужд гражданин

50.00 лв.

 

Издаване на копие от медицинска документация

10.00 лв.

 

Електрокардиограма - ЕКГ

15.00 лв.

 

Ехокардиография

30.00 лв.

 

Ехография на коремни и ретроперитониални органи

20.00 лв.

 

ЕМГ

30.00 лв.

 

ЕЕГ

30.00 лв.

 

Доплер сонография

30.00 лв.

 

Образна диагностика

 

 

Рентгенография на лицеви кости

20.00 лв.

 

Рентгенография на околоносни синуси

20.00 лв.

 

Специални центражи на черепа

20.00 лв.

 

Рентгенография на стернум

20.00 лв.

 

Рентгенография на ребра

20.00 лв.

 

Рентгеноскопия на бял дроб

20.00 лв.

 

Рентгенография на крайници

20.00 лв.

 

Рентгенография на длан и пръсти

20.00 лв.

 

Рентгенография на стерноклавикуларна става

20.00 лв.

 

Рентгенография на сакроилиачна става

20.00 лв.

 

Рентгенография на тазобедрена става

20.00 лв.

 

Рентгенография на бедрена кост

20.00 лв.

 

Рентгенография на клянна става

20.00 лв.

 

Рентгенография на подбедрица

20.00 лв.

 

Рентгенография на глезенна става

20.00 лв.

 

Рентгенография на стъпало и пръсти

20.00 лв.

 

Рентгенография на клавикула

20.00 лв.

 

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

20.00 лв.

 

Рентгенография на скапула

20.00 лв.

 

Рентгенография на раменна става

20.00 лв.

 

Рентгенография на хумерус

20.00 лв.

 

Рентгенография на лакетна става

20.00 лв.

 

Рентгенография на антебрахиум

20.00 лв.

 

Рентгенография на гривнена става

20.00 лв.

 

Рентгенография на череп

20.00 лв.

 

Рентгенография на гръбначни прешлени

20.00 лв.

 

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

20.00 лв.

 

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

20.00 лв.

 

Обзорна рентгенография на корем

20.00 лв.

 

Рентгенография на таз

20.00 лв.

 

Томография на гръден кош и бял дроб

20.00 лв.

 

Рентгенографични изследвания на хранопровод, стомах

20.00 лв.

 

Рентгенографични изследвания на тънки черва

20.00 лв.

 

Иригография

20.00 лв.

 

Компютърна томография /скенер/

80.00 лв.

 

Клинични лаборатория

 

 

Кръвна картина – поне 8 от посочените показатели или повече: хемоглобин; еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC.

3.00 лв.

 

Скорост на утаяване на еритроцитите

3.00 лв.

 

Време кървене

3.00 лв.

 

Време съсирване

3.00 лв.

 

Пресяващи тестове: протромбиново време

3.00 лв.

 

Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ)

3.00 лв.

 

Пресяващи тестове: фибриноген

3.00 лв.

 

Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)

3.00 лв.

 

Седимент на урина – ориентировъчно изследване

3.00 лв.

 

Окултни кръвоизливи

3.00 лв.

 

Глюкоза (кръвна захар)

3.00 лв.

 

Кръвно-захарен профил

6.00 лв.

 

Креатинин

3.00 лв.

 

Урея

3.00 лв.

 

Билирубин общ

3.00 лв.

 

Билирубин – директен

3.00 лв.

 

Общ белтък

3.00 лв.

 

Албумин

3.00 лв.

 

Холестерол

3.00 лв.

 

HDL-холестерол

3.00 лв.

 

Триглицериди

3.00 лв.

 

Гликиран хемоглобин

10.00 лв.

 

Пикочна киселина

3.00 лв.

 

АСАТ

3.00 лв.

 

АЛАТ

3.00 лв.

 

Креатинкиназа (КК)

3.00 лв.

 

ГГТ

3.00 лв.

 

Алкална фосфатаза

3.00 лв.

 

Алфа - амилаза

3.00 лв.

 

Липаза

3.00 лв.

 

Натрий и калий

3.00 лв.

 

Калций

3.00 лв.

 

Фосфати

3.00 лв.

 

Желязо

3.00 лв.

 

ЖСК

3.00 лв.

 

SRP

10.00 лв.

 

Диференциално броене на левкоцити – микроскопски

4.00 лв.

 

Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване

4.00 лв.

 

Микробиология

 

 

Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA, или VDRL, или TPHA, или FTA-ABs).

4.00 лв.

 

Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)

4.00 лв.

 

Диагностично изследване за ревматоиден артрит

4.00 лв.

 

 Диагностично изследване на инфекзиозна мононуклеоза

4.00 лв.

 

Микробиологично изследване на фекална маса и материал от ректум – препарат по Грам и изследване на Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Staphylococcus aureus

8.00 лв.

 

Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

6.00 лв.

 

Материал от мъжка/женска генитална система – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на N. gonorrhoeae, Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

8.50 лв.

 

Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Corynebacterium, Гъбички (C. albicans) и др.

8.50 лв.

 

Микробиологично изследване на гърлен, носен или назо-фарингиален секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans), Corynebacterium и др.

8.50 лв.

 

Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.) и др.; препарат по Цил-Нилсен за Mycobacterium

8.50 лв

 

Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST

5.50 лв.

 

Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis

4.00 лв.

 

Венозна инфузия над 30 минути

50.00 лв.

 

Венозна инжекция

10.00 лв.

 

Мускулна инжекция

  5.00 лв.

 

Подкожна инжекция

  3.00 лв.

 

Прилагане на ТАП

10.00 лв.

 

Поставяне на абокат

 10.00 лв.

 

Измерване на кръвно налягане

   5.00 лв.

 

Измерване на аксиларна температура

3.00 лв.

 

Очистителна клизма

20.00 лв.

 

Поставяне на газова тръба

20.00 лв.

 

Дигитално изследване на ректум

30.00 лв.

 

Ректална тампонада

45.00 лв.

 

Поставяне на уретрален катетър

30.00 лв.

 

Снемане на уретрален катетър

15.00 лв.

 

Поставяне, промивка и аспираци на НГС

30.00 лв.

 

Хирургична обработка на рана

35.00 лв.

 

Промивка на раневи дренаж

15.00 лв.

 

Хирургична обработка на рана на ниво фасция и мускули с анестезия

150.00 лв.

 

Обработка на инфектирана рана, с дренаж

60.00 лв.

 

Сваляне на циркулярен гипс

20.00 лв.

 

Инцизия  на перианална киста и абсцес

100.00 лв.

 

Инцизия на флегмон на длан

75.00 лв.

 

Инцизия на сухожилен панарициум

35.00 лв.

 

Инцизия на гръдна жлеза

75.00 лв.

 

Отлепване на фимоза

30.00 лв.

 

Пункция на хидроцеле

50.00 лв.

 

Превръзка на голяма рана

20.00 лв.

 

Превръзка на средна рана

15.00 лв.

 

Превръзка на малка рана

10.00 лв.

 

Компресивна превръзка

15.00 лв.

 

Имобилизираща превръзка

15.00 лв.

 

Отстраняване на хирургичен шев от оперативна рана

20.00 лв.

 

Отстраняване на кърлеж

20.00 лв.

 

Отстраняване на нокът

70.00 лв.

 

Проводна анестезия на пръст

15.00 лв.

 

Локална анестезия

15.00 лв.

 

Скарификационни тестове

15.00  лв.

 

Поставяне на обици

20.00 лв.

 

Освидетелстване на живи лица за пред съда

30.00 лв.

 

Операция на фимоза – циркуцизио с обща анестезия

60.00 лв.

 

Операция на апендикс

600.00 лв.

 

Операции на хернии

650.00 лв.

 

Операции на инкарцерирани хернии

650.00 лв.

 

Конвенционална холецистектомия

1500.00 лв.

 

Операции върху екстрахепатални жлъчни пътища

1950.00 лв.

 

Операции при ехинокок на черен дроб

900.00 лв.

 

Операции на ануса  и перианалното пространство

600.00 лв.

 

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от ГЕТ

800.00 лв.

 

Оперативно лечение при диабетно стъпало

800.00 лв.

 

Операции на гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия

500.00 лв.

 

Оперативно лечение при перитонит

2500.00 лв.

 

Оперативно лечение при интрааабдоминални абсцеси

1500.00 лв.

 

Оперативно лечение при животозастрашаващи инфекции при меки тъкани

600.00 лв.

 

Оперативно лечение при термични поражения

500.00 лв.

 

Цитонамазка

25.00 лв.

 

Аборт по желания с обща анестезия

170.00 лв.

 

Аборт по желание с местна анестезия

100.00 лв.

 

ФГС без анестезия

40.00 лв.

 

ФГС с анестезия

100.00 лв.

 

ФКС без анестезия

50.00 лв.

 

ФКС с анестезия

100.00 лв.

 

ТЕРАПИЯ С ВЧТ

3.00 лв.

 

ЕЛЕКТРОФОРЕЗА

4.00 лв.

 

Д,АРСОНВАЛ

3.50 лв.

 

ДД с медикаменти

4.00 лв.

 

ДД без медикаменти

3.00 лв.

 

ИНТЕРФЕРЕМА

3.00 лв.

 

ЕЛ. СТИМУЛАЦИЯ /едно мускулно поле/

3.00 лв.

 

УЛТРАЗВУК с медикамент

5.00 лв.

 

НИМП

3.00 лв.

 

СВЕТЛОЛЕЧЕНИЕ

3.00 лв.

 

СВЕТЛОЛЕЧЕНИЕ – НОС И ГЪРЛО

4.00 лв.

 

ИНХАЛАЦИИ

4.00 лв.

 

ЛФК – Роше, механотерапия

3.00 лв.

 

МАСАЖ – частичен

15.00 лв.

 

МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ

6.00 лв.

 

КРИОТЕРАПИЯ

3.00 лв.

 

ЕКСТЕНЗИЯ

3.00 лв.

 

ПАРАФИН – едно поле

5.00 лв.

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ИЗСЛЕД.

3.00 лв.

 

TENS  

4.00 лв.

 

Клинични пътеки

 

001

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

390.00

003

Оперативни процедури за задържане на бременност

128.00

004.1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително

146.00

004.2

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода

230.00

005

Раждане

700.00

006

Грижи за здраво новородено дете

200.00

029

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

420.00

038

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

420.00

039

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

450.00

040.1

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

426.00

042.1

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

700.00

048

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

700.00

049

Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст

570.00

050

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

730.00

052

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

850.00

056

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

500.00

060

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

500.00

061

Диагностика и лечение на мултиплена склероза

650.00

062

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

400.00

067

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

231.00

078.1

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

600.00

84

Диагностика и лечение на остъп и хроничен обострен пиелонефрит

420.00

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

125.00

113.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)

150.00

113.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

340.00

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

550.00

160

Нерадикално отстраняване на матката

1100.00

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

770.00

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

330.00

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

460.00

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1621.00

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1100.00

179

Оперативни процедури върху апендикс

650.00

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

500.00

182

Оперативни процедури при хернии

600.00

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

700.00

184

Конвенционална холецистектомия

1150.00

185

Лапароскопска холецистектомия

950.00

187

Оперативни процедури върху черен дроб

3350.00

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

1000.00

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

1500.00

195

Оперативно лечение при остър перитонит

2200.00

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

1500.00

216

Спешни състояния в гръдната хирургия

450.00

232

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца

350.00

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

100.00

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна система

100.00

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система

100.00

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

595.00

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

353.00

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система

482.00

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система

330.00

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и следоперативни интервенции

482.00

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

330.00

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

150.00

 

Амбулаторни процедури

 

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

91,00

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

58,00

26

Амбулаторни хирургични процедури

90,00

28

Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

25,00

29

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

100,00