Нормативни актове

# Title Категория Post date
1 Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища Нормативни актове 2 Jan 2020 - 17:32
2 НАРЕДБА № 11 за ОАМТЦУ -20.12.2019 Нормативни актове 2 Jan 2020 - 17:31
3 НАРЕДБА № 15 за определяне размера на местните данъци 01.01.2019 Нормативни актове 8 Feb 2019 - 17:47
4 НАРЕДБА № 9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти-общинска собственост Нормативни актове 27 Apr 2018 - 21:22
5 Наредба № 3 за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Дулово в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански Нормативни актове 27 Apr 2018 - 21:21
6 НАРЕДБА № 11 за ОАМТЦУ -15.12.2017 Нормативни актове 16 Dec 2017 - 09:31
7 Наредба № 27 за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания на територията на община Дулово Нормативни актове 29 Nov 2017 - 17:49
8 НАРЕДБА № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-2017 Нормативни актове 29 Nov 2017 - 17:48
9 НАРЕДБА за организацията и дейността на клубовете на пенсионери и лица с увреждания, на територията на община Дулово Нормативни актове 1 Nov 2017 - 17:48
10 НАРЕДБА № 5 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Нормативни актове 17 Jun 2017 - 08:58
11 Наредба № 12 Нормативни актове 9 Jun 2017 - 12:41
12 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове Нормативни актове 15 May 2017 - 14:32
13 НАРЕДБА № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово Нормативни актове 2 May 2017 - 12:31
14 НАРЕДБА №25 Нормативни актове 2 May 2017 - 12:29
15 НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО Нормативни актове 11 Apr 2017 - 19:16
16 НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА И ОСИГУРЯВАНЕ ПРИВЕТЛИВ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Нормативни актове 14 Feb 2017 - 17:11
17 НАРЕДБА № 5 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Нормативни актове 3 Jan 2017 - 18:09
18 НАРЕДБА №26 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ДУЛОВО Нормативни актове 4 Oct 2016 - 19:26
19 НАРЕДБА №18 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Дулово Нормативни актове 4 Oct 2016 - 19:19
20 НАРЕДБА № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово Нормативни актове 4 Oct 2016 - 19:10