September 2012

Дафинка Станева е тазгодишния носител на наградата „Стефан Калев”

 На 28.09., в навечерието на Международния ден на поезията и музиката – 1 октомври, в залата на Община Дулово се проведе литературна вечер, на която беше отчетен литературния конкурс носещ името на дуловския поет Стефан Калев. Вечерта започна с изява на ученици от СОУ”В.Левски” и ПГООТ, които прочетоха пред неголямата публика, стихове на Стефан Калев.

Съобщение

ОСЗ /Общинска служба по земеделие”/–Дулово,съобщава на всички земеделски производители регистрирани по Наредба 3/1999г., че започва пререгистрация от 01.10.2012 г. до 28.02.2013 г.

В района на Дулово продължава сеитбата на есенниците

От общинската служба „Земеделие” в Дулово съобщиха, че е завършила сеитбата на рапицата в района. С тази култура са засети 20 000 дка. Продължава сеитбата на ечемика и пшеницата, като до момента площите с ечемик са 40 000 дка, с пшеница – 61 300дка.

Завърши прибирането на царевица и слънчоглед. От общо 50 000дка с царевица стопаните са получили среден добив от 300 кг/дка, а от 120 000 дка със слънчоглед добива е 180 кг/дка.

Обявления за одобрени подробни устройствени планове на територията на Община Дулово

І. Община Дулово, на основание чл.136 от Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед № 679 от 26.09.2012 год. на Кмета на общината е одобрен проект за изменение на ПУП – плана за регулация за урегулиран поземлен имот ІІ, пл.№ 9 в квартал 3 в село Полковник Таслаково.


Съобщение, Заповед ТВ0-2013

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ.62 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ДУЛОВО, КАКТО И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА 2013Г.

В Дулово се проведе открит конкурс по ОПРР

В зала №13 в сградата на Община Дулово, на 25.09.2012г, от 11.00 ч бяха отворени офертите по откритата процедура по реда на ЗОП с обект на поръчката - избор на изпълнител на СМР(строително-монтажни работи) за ОУ”Христо Смирненски” – град Дулово, по проект „Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчивото развитие на община Дулово”.

Денят на диалога, 24 септември

Д-р Юксел Ахмед, кмет на Община Дулово взе участие в Денят на диалога, който се проведе на 24 септември в залата на силистренската община.