February 2015

ПРОГРАМА ПО ПОВОД 3-ТИ МАРТ

О Б Щ И Н А Д У Л О В О

Н Ч „Н. Й. В А П Ц А Р О В – 1895”

 

П Р О Г Р А М А

ПО ПОВОД

3-ТИ МАРТ

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

02.03.2015 г.(понеделник) от 17.30 часа

Дуловчани се преклониха пред Апостола

На 19 февруари 2015г, от 10.00ч,с шествие до паметника на Апостола на свободата в центъра на града започна поклонението пред непреходното дело на Дякона.  На възпоменателната церемония,  по повод 142-та годишнина от гибелта  на Васил Левски, присъстваха председателят на ОбС Дулово инж.Сезгин Галиб, кметът на общината д-р Юксел Ахмед, заместник-кметовете Юксел Исмаил и Йорданка Стойчева, директори, преподаватели и ученици  от трите градски  училища, служители и граждани, представители на политически и неправителствени организации.

Решения по Протокол №35

П Р О Т О К О Л
№ 35
13.02.2015 година
Във връзка с предложение от кмета на общината по Докладна записка с рег.вх.№
23/24.01.2015г., по т. 1.1. от дневния ред на заседанието, след направени разисквания и
проведено явно поименно гласуване, с 28 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”- няма;
„ВЪЗД.СЕ” – няма, Общинският съвет прие
Р Е Ш Е Н И Е № 559