November 2015

П Р О Т О К О Л № 2 20.11.2015 година

П Р О Т О К О Л

№ 2

20.11.2015 година

 

Във връзка с предложението на временната комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Дулово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска     администрация /Мандат 2015-2019/, по т.1.1. от дневния ред, след направени разисквания и проведено гласуване, с  29 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

Община Дулово е готова за зимата

                                            Община Дулово е готова за зимата

Община Дулово е готова да посрещне зимата и има добра предварителна подготовка за работа  при зимни условия. Това се наложи като извод от заседанието на Общинския съвет по сигурност и Щаба за координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, проведено под председателството на кмета на Община Дулово д-р Юксел Ахмед. 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС ДУЛОВО МАНДАТ 2015-2019

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС ДУЛОВО

МАНДАТ 2015-2019

 

   ПК „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”

 

Председател:          ДЖЮНЕИД СЕВДЖАН ВАХИД

 

         Зам.-председател:  СПАСИМИР ДЕЧЕВ ИВАНОВ

 

Членове:                  НИГЯР ФИКРЕТОВА МУЗАФЕРОВА-БАЙРАМ

                                МАРИН ХРИСТОВ МАЛЧЕВ   

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

    НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

    УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ПОДГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 ЗА   ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА

УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

      ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ  

      ЗМСМА, ЧЛ.7,ЧЛ.8, ЧЛ.9 ОТ ЗМДТ; ЧЛ.11,АЛ.1,ЧЛ.28,АЛ.1 ОТ ЗНА.

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ Закона за нормативните актове

 

Уведомяваме

всички граждани собственици и ползватели на недвижими имоти на територията на община Дулово, че е подготвен проект за приемане на изменение  и допълнение на наредба №15 за определяне размера на местните данъци в община Дулово

 

Предложението е от кмета на Община Дулово на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,чл.26,ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.79 от АПК.

 

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО -ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС,

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО:

 

 

I.Одобряване на плансметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2016г.

КМЕТСКИ ЕКИП – МАНДАТ 2015-2019

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

Биографична справка

Роден на 25 септември 1963г, в село Златоклас

Женен, с две дъщери

Образование

1981г –СОУ”В.Левски”- Дулово

1982-1988г ВМИ град Варна

 

Професионална квалификация

1988-1995г квалификационни курсове за придобиване на специалност

1995г придобита специалност „Вътрешни болести”

1995-2000 г – курсове по кардиология

 

Д О К Л А Д КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2016г.

 Д О К Л А Д

 

КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ

НА ОБЩИНА ДУЛОВО

ЗА 2016г.

 

 

Проектобюджетът на Община Дулово за 2016 година е разработен в съответствие със следните нормативни документи :

 ·  Закон за публичните финанси ;