November 2017

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от Закона за нормативните актове

 

С П Р А В К А

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 13.11.2017 г. за срок от 14 дни, бе публикуван проект за Наредба за изменение и допълнение  на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Д-р Юксел Ахмед присъства на официалното представяне на „Енциклопедия- Силистренска област“

На 27 ноември в Художествената галерия в град Силистра се проведе представянето на първото по рода си издание на „Енциклопедия-Силистренска област“. В събитието участваха  Емил Радев-евродепутат , народните представители Алтимир Адамов и Александър Сабанов, председателят на УС на СНЦ „Енциклопедия - Силистренска област“ Тодор Тодоров, професорите Димитър Игнатовски, Ивайло Петров и Георги Атанасов, кметове на общини, областния управител Ивелин Статев,  представители на културни институции, музеи, читалища, кметства.

Протокол от проведен конкурс

ОБЩИНА  ДУЛОВО

ОБЛАСТ  СИЛИСТРА

     Днес, 21.11.2017 г. в изпълнение на Заповед № 852 / 06.11.2017 г., на  Кмета на Община Дулово, на основание чл. 10в, ал.2 от Закона за държавния служител, комисията определена за провеждане на конкурса, прегледа подадените в срок документи и състави настоящият протокол:

Приложение № 3 към чл. 20, ал. 3

 

ПРОТОКОЛ

В град Дулово ще се строи нова детска градина

С постановление №260 от 24 ноември 2017г на Министерски съвет на Република България по бюджета на Община Дулово са одобрени допълнителни разходи/трансфери в размер на 2 200 000 лв. за изграждане на нова детска градина в град Дулово.