December 2018

Продължава инициативата на Центъра за обществена подкрепа

Бяхме много приятно изненадани от дейността на учениците и учителите от село Секулово за нашата инициатива-сподели Магдалена Панева-управител на ЦОП и допълва:

"Направи добро, дари добро!" така учители и ученици от ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" село Секулово,община Дулово подкрепиха кампанията на Център за обществена подкрепа- Дулово- "Дари пластмасови капачки за детско здраве". 

Със заповед № ОХ-909/09.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 78 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-909/09.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 78 вакантни длъжности за войници във военните формирования от Военновъздушните сили както следва:

 -  за в.ф 28000 - Граф  Игнатиево- 7;

         -  за в.ф 34630- Божурище - 7 ;

         -  за в.ф 26030- Безмер - 11 ;

З А П О В Е Д №РД-04-783 13.12.2018 г.

З А П О В Е Д

№РД-04-783

13.12.2018 г.

                   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, т. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Дулово, във връзка с чл. 8 и чл. 10, ал. 1 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси и чл. 19, ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане на ЗКВВООБ,

 

НАРЕЖДАМ:

 

УВЕДОМЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ Закона за нормативните актове

Уведомяваме
Всички граждани, юридически лица ,  собственици и ползватели на недвижими имоти и моторни превозни средства на територията на община Дулово, че е подготвен проект за приемане на изменение и допълнение на наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово.
Предложението е от Кмета на Община Дулово на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,чл.26,ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.79 от АПК.