January 2020

Здравната вноска за безработните става 24,40 лв. месечно

От 1 януари 2020 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 24,40 лева.

Полицейска операция за контрол на скоростните режими се провежда в областта

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Полицейска операция за контрол на скоростните режими се провежда в областта

 

 

 

„Каолин“ЕАД е отличен за инвестиционен проект в Дулово

На 30.01.2020г на специална церемония, провела се в Министерството на икономиката, „Каолин“ ЕАД получи сертификат за инвестиция клас „А“. Отличието бе прието от Радомир Чолаков-изпълнителен директор на фирмата.

Инвестиционният проект на „Каолин” ЕАД е свързан с изграждане на предприятие за производство на продукти от индустриални минерали в град Дулово. Размерът на инвестицията възлиза на над  60 млн.лв., като се очаква да бъдат разкрити нови  120 работни места.

 

Със заповед № ОХ - 28/13.01.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 38 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

Със заповед № ОХ - 28/13.01.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  38 вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив.

 

Основни изисквания:

- средно образование или по-високо образование

   по специалността, за която кандидатстват;

- да са годни за военна служба;

- неосъждани;

- на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова военна служба);

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

1. Наименование на административната услуга

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

 

  • Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);
  • Наредба за предучилищното образование (чл. 36);

 

Община Дулово изпълни успешно проект “Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Дулово”

Финансирането по проекта е със средства по Програма за развитие на селските райони  2014-2020, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони,  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 19/07/2/0/00420 от 22.11.2017 г. сключен между община Дулово и Държавен фонд „Земеделие“.

Общата стойност на проекта възлиза на 1 869 691, 94 лева без ДДС