January 2020

П Р О Т О К О Л ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2020г. НА ОБЩИНА ДУЛОВО

Днес 27.12.2019г. се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет 2020г. на община Дулово.

Присъстваха граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на направления, директори на второстепенни разпоредители с бюджета, служители на общината и представители на бизнеса от община Дулово.

Данъчна кампания 2020

Тази година данъчната кампания започна на 10 януари поради промени в данъчното законодателство. Срокът за деклариране на доходи от физическите лица  e  до 30 април, а подаването на годишни данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци от фирмите е до 31 март.

 Данъчните декларации за доходите на физическите лица могат да се подават в офисите на НАП,  по пощата с обратна разписка и по електронен път.  

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

7650 гр.Дулово,ул.”Васил Левски”18,тел.0864/ 2-53-50; 2-22-17, еmail:direkciamp@ abv.bg

 

 

 С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Дирекция „Местни приходи” уведомява всички физически лица и еднолични търговци, които извършват патентни дейности, съгласно закона за местните данъци и такси, че крайният срок за деклариране на извършваните от тях дейности е 31 януари 2020г.

Данъчна кампания 2020

Тази година данъчната кампания ще започне на 10 януари поради промени в данъчното законодателство. Срокът за деклариране на доходи от физическите лица  e  до 30 април, а подаването на годишни данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци от фирмите е до 31 март.

 Данъчните декларации за доходите на физическите лица  могат да се подават в офисите на НАП,  по пощата с обратна разписка и по електронен път.  

ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 отЗакона за нормативните актове

ОБЯВЛЕНИЕ

Съгласно чл.26, ал.4 отЗакона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, считано от 08.01.2020г., Общински съвет - Дулово чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Със заповед № ОХ- 1105/11.12.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 25 вакантни длъжности за oфицери

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 1105/11.12.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 25 вакантни длъжности за oфицери във Военномедицинска академия за приемане на военна служба  на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина.

 

Основни изисквания:

- да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;