January 2020

П Р О Т О К О Л ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2020г. НА ОБЩИНА ДУЛОВО

Днес 27.12.2019г. се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет 2020г. на община Дулово.

Присъстваха граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на направления, директори на второстепенни разпоредители с бюджета, служители на общината и представители на бизнеса от община Дулово.

Данъчна кампания 2020

Тази година данъчната кампания започна на 10 януари поради промени в данъчното законодателство. Срокът за деклариране на доходи от физическите лица  e  до 30 април, а подаването на годишни данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци от фирмите е до 31 март.

 Данъчните декларации за доходите на физическите лица могат да се подават в офисите на НАП,  по пощата с обратна разписка и по електронен път.  

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

7650 гр.Дулово,ул.”Васил Левски”18,тел.0864/ 2-53-50; 2-22-17, еmail:direkciamp@ abv.bg

 

 

 С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Дирекция „Местни приходи” уведомява всички физически лица и еднолични търговци, които извършват патентни дейности, съгласно закона за местните данъци и такси, че крайният срок за деклариране на извършваните от тях дейности е 31 януари 2020г.