Д О К Л А Д КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2020г.

19.12.2019 17:51

 Д О К Л А Д

 

КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ

НА ОБЩИНА ДУЛОВО

ЗА 2020г.

 

 

Проектобюджетът на Община Дулово за 2020 година е разработен в съответствие със следните нормативни документи :

 ·  Закон за публичните финанси ;

 · Решение № 52 / 31.01.2019г. на Министерския съвет за бюджетна процедура  2020г. ;

 ·  Решение № 644 на Министерския съвет от 01.11.2019г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020г.

 ·  Наредба № 18 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Дулово ;

·  Закон за държавния бюджет на Република България за 2020г.

Утвърдените средства със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г. са съобразени с всички приети нормативни документи, свързани с него вт.ч.: увеличение на минималната работна заплата от 01.01.2020г. и завишение на някой от стандартите за определяне бюджетите в учебните, детските, социалните и здравни заведения.  

Така при изброените по горе обстоятелства за община Дулово са утвърдени  следните стойностни показатели :  

 

 

№ по ред

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

НА

СУБСИДИЯТА

Бюджет

За

2019г.

Бюджет

За

2020г.

Разлика

 

/+/

%

1.

Обща допълваща субсидия за разходи в  държавните дейности

13 326 468

15 101 792

1 775 324

13,3

2.

Обща изравнителна субсидия за разходи в местните дейности

2 231 300

2 378 300

147 000

6,58

3.

Целева субсидия за зимно поддържане и снегопочистване

108 100

126 200

18 100

 

16,74

4.

Целева субсидия за капиталови разходи

779 600

862 100

82 500

10,58

 

ВСИЧКО:

16 445 468

18 468 392

2 022 924

12,3%

 

Общата допълваща субсидия е в размер на  15 101 792лв. и е  определена, съгласно Решение № 644 на Министерския съвет от 01.11.2019г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020г.. Завишението е с 2 022 924лв., или 12,3 на сто спрямо 2019г.

Завишен е размера на субсидията  за зимно поддържане и снегопочистване с 18 100лв., което е с 16,74 на сто в по вече от 2019г.

Увеличена е целевата  субсидия за капиталови разходи с 82 500лв., което в сравнение с 2019г. е с 10,58 на сто в повече.

Определената със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г. обща допълваща субсидия е разпределена по функции, както следва :

 

№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ

НА

ФУНКЦИЯТА

Бюджет

За

2019г.

Бюджет

За

2020г.

Разлика

 

/+/

%

1.

Общи държавни служби

1 421 900

1 596 800

174 900

12,3

2.

Отбрана и сигурност

114 700

142 741

28 041

24,4

3.

Образование

10 151 507

11 444 807

1 293 300

12,74

4.

Здравеопазване

280 137

304 921

24 784

8,8

5.

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

893 214

 1 100 963

207 749

23,25

6.

Почивно дело, култура, религиозни дейности

465 010

511 560

46 550

10,01

 

ВСИЧКО:

13 326 468

15 101 792

1 775 324

13,32

 

Плануваните собствените приходи по проектобюджет 2020г. са завишени с 8 на сто в сравнение с бюджет 2019г. Плануването на всеки един приходен параграф е предшествано  от задълбочен и подробен анализ на постигнатите през последните години резултати и тенденциите в тяхното развитие ; Очакваното изпълнение на приходите за 2019г. и прогнозите за 2020г.;  Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Дулово и Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци в Община Дулово.

Във връзка с покриване  на разходите за количествата депонирани отпадъци на община Дулово са предвидени 423 687лв. трансферни средства.   

 Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги.

Основна цел на Бюджет 2020г. е запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове.

Разпределянето на средствата по разходната част на бюджета се извърши изключително отговорно, след анализиране на всяка една дейност по отношение на брой персонал и обезпечаването му със средства за възнаграждения и осигурителни вноски, както и издръжката на същите. Въпреки недостига от средства са положени максимални усилия за правилно, целесъобразно и приоритетно разпределяне на бюджетните средства, като за целта при дейностите с държавен характер са спазени предвидените суми, съгласно приетите държавни стандарти, а тези за дейностите с общински характер т.е. за местни дейности са завишени с 16 на сто в сравнение с 2019г.  Отново приоритет за общинското ръководство са дейностите в  образованието, социалния сектор,  пътната инфраструктура, поддържане на общинската собственост, спорт, култура и т.н.

При разработването на проектобюджета за 2020г. са спазени следните  регламенти:

· Използване на приходите от продажба на ДМА само за инвестиционни разходи ;

· Освобождаване от наем на бюджетни предприятия, финансирани от държавни или общински бюджети ;

· Разпределение на общата допълваща субсидия  за делегирани от държавата дейности по тримесечия – 30:25:20:25 на сто, на целевата субсидия за капиталови разходи - 15:30:30:25 на сто ; на изравнителната субсидия – 50 на сто до 20 януари, 25 на сто до 20 юли и 25 на сто до 20 октомври ; средствата за зимно поддържане и снегопочистване – до 20 януари и до 31 октомври съответно – 75:25 на сто.

· Използване на реализираните в края на годината икономии от средствата за

делегираните от държавата дейности за финансиране на същите дейности, включително  и за инвестиционни разходи ;

· Временно свободните средства по бюджета, може да се ползват за текущо финансиране на одобрени разходи и за други плащания, при условие, че не се нарушава

своевременното финансиране на съответните дейности и не се променя предназначението на същите в края на годината;

В разходната част за делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, осигурителни плащания, СБКО,  храна, работно облекло, вода, горива и енергия, външни услуги, текущи ремонти, стипендии и други необходими във връзка с функционирането на дейностите..    

Трудовите разходи за всички местни дейности  са планирани при спазване разпоредбите на постановлението за увеличение на минималната работна заплата през 2020г. С изпълнение на това действие е изчерпан една значителна част от финансовия ресурс, предназначен за разходи в местните дейности. Взети са предвид достигнатите нива на разходи по функции и дейности през изминалата 2019 година, направен е прецизен анализ на същите и са включени новите разходни отговорности. Запазва се обемът на финансираните дейности, както  и на предоставяните на населението публични услуги. Продължава затруднението свързано с разплащането на хранителни продукти в детските градини, разходите, свързаните с поддържане чистотата на територията на цялата община, както и текущата издръжка на всички останали дейности по отношение на горива, електроенергия, канцеларски материали и външни услуги. Не може да не отбележим факта, че с всяка изминала бюджетна година отчитаме значително намаление на просрочените разходи, но до окончателното им изчистване така и не стигнахме.

Капиталовите разходи са формирани от преходен остатък от 2019г. в размер на 47 400лв., целева субсидия утвърдена със ЗДБРБ за 2020г. 862 100лв., постъпление от продажби на ДМА /дълготрайни материални активи/ 100 000лв.. Предвидените средства ще бъдат насочени за нови и преходни обекти, като се акцентира върху неотложни ремонти на имотите общинска собственост, изграждане, ремонт и поддържане на пътната и улична мрежа. /Приложение №3/

Съгласно горе упоменатите условия, фактори и механизми е  формиран проект за бюджет  2020г.   21 767 850лв. в това число:

 

1. Приходи за държавни дейности : 15 101 792лв. /Приложение № 1/

2. Приходи за местни и дофинансиране на държавни  дейности :

5 756 558лв.. /Приложение № 1/

3. Капиталови разходи от целева субсидия и преходен остатък – 909 500лв. /Приложение № 3/

Приходите за държавни дейности включват  обща допълваща субсидия,  отвърдена със ЗДБРБ за 2020 г.

Приходите за местни дейности включват постъпления от данъци и неданъчни приходи, обща изравнителна субсидия, субсидия за зимно подържане и снегопочистване, трансфери между бюджети на общините, заеми и трансфери,  предоставени  на проекти по оперативни програми, целева субсидия за капиталови разходи и реализиран преходен остатък от бюджет 2019г.

 

С постъпилите приходи ще бъдат извършени следните разходи :

 

1. Разходи за държавни дейности : 15 101 792лв. /Приложения № 2 и 2.1./

2. Разходи за  местни дейности : 5 534 758лв. /Приложения № 2 и 2.1./

3. Разходи за дофинансиране на държавни дейности от местни приходи : 121 800лв.  /Приложения № 2и 2.1./

4. Капиталови разходи –1 009 500лв. /Приложение № 3/

 

Разпределението по функции има следното изражение :

 

Функция „Общи държавни служби“  2 984 089лв.
в т.ч. държавно финансиране
1 596 800лв.,  
общинско финансиране
1 249 489лв. и дофинансиране

на дейности с държавен характер 121 800лв.

 

С предвидените за държавно финансиране средства е осигурена отговорността на държавата за обезпечаване със заплати и задължителните осигурителни вноски от работодателя на лицата по трудови и служебни правоотношения в общинската администрация. Броят на персонала е 102.5.

Общинското финансиране в тази функция е насочено в три дейности :

· Издръжка на дейност Общинска администрация, вт.ч.: представителни разходи на кмета на общината 10 000лв.; помощи по решение на общинския съвет 10 000лв.; държавни и общински данъци 27 000лв.; членски внос към НСОРБ и други организации 12 500лв. В тази дейност са планувани възнаграждения на 8 бр. персонал по ПМС 66, който подпомага дейността на администрацията, или оказва необходимата на общината помощ на експертно ниво.

· Възнаграждения на председателя на общинския съвет и неговите съветници, издръжка на дейността на съвета в това число представителни разходи на председателя на общинския съвет 3 000лв.;

·  В дейност Др.изпълнителни и законодателни органи са отразени възнаграждения на комисията по /ЗУПГМЖСВ/ Закон за уреждане на правоимащи граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове/.

·  За осигуряване на възнаграждения, осигурителни вноски, СБКО и работно облекло на 7 броя персонал,  обслужващ седем от кметствата на общината е предвидено дофинансиране на държавната дейност „Общинска администрация”. В дейността са отразени още и необходимите средства за полагащото се работно облекло на държавната дейност Общинска администрация.

 

                Функция „Отбрана и сигурност“ 152 021лв.

                   в т.ч. държавно финансиране 142 741лв. и

                          общинско финансиране 9 280лв.

 

Със средствата за държавно финансиране, утвърдени със Закона за държавния бюджет за 2020г. са осигурени следните разходи:

· Заплати,  осигурителни плащания и издръжка на   5 бр. нещатен персонал по трудови правоотношения -  дежурни ГО.

· Материално стимулиране на 5 броя обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН ),  и издръжка на комисията.

· Материална издръжка на офисите за военен отчет, детска педагогическа стая, районни полицейски инспектори.

Предвиденото общинско финансиране има за цел да подпомогне евентуално пострадали граждани при бедствия и аварии и частично покриване на разходите за гориво по предоставения от общината временно и безвъзмездно лек автомобил на РУП Дулово.

 

                              Функция „Образование“ 12 539 366лв.

                           в т.ч. държавно финансиране 11 444 807лв. и

                                общинско финансиране  1 094 559 лв.

 

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват следните видове разходи :

· Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд (чл. 4 и чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд) на персонала в целодневните детски градини и част от издръжката на децата в подготвителните групи (чл. 20 от Закона за народната просвета). 

· Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на персонала в неспециализираните училища от цялата община  и професионални паралелки в с.Окорш.

· Осигурени са целеви  средства за стипендии;  добавка за подобряване на материално – техническата база на училищата от дневна форма на обучение;  добавка за  деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини;  добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от І-ІV клас; осигуряване на целодневна организация на учебния ден за  ученици от І до ІV клас; средства за извънучилищни и извънкласни дейности на ученици;

·  Предвидени са средства за покриване на разходите, които ще бъдат извършени във връзка с увеличение на минималната работна заплата.

Изчисленията са направени на база определените натурални показатели с бюджета на Република България за 2020г.

Общинското финансиране в тази функция има следната насоченост :

· Издръжка на целодневните детски градини ;

· Възнаграждения и осигурителни вноски на 10 броя персонал от ученически столове и издръжка на същите ;

· Възнаграждения и осигурителни вноски на 3 бр. персонал и издръжка на звеното по образование, подпомагащо дейността на общинската администрация;

                                    Функция „Здравеопазване“ 504 921лв.

                                    в т.ч. държавно финансиране 304 921 лв. и

                                        общинско финансиране  200 000лв.

 

Единният стандарт за финансиране на дейност „Здравни кабинети в детски градини и училища” осигурява средства за заплати и осигурителни вноски на 24 броя медицински персонал, осъществяващ  медицинско обслужване на деца от целодневните детски градини, деца от подготвителни групи в училище и ученици в дневна форма на обучение от общински и държавни училища, и издръжка на 16 здравни кабинети, в които се осъществява здравната дейност. 

През 2020 бюджетна година общината предвижда подпомагане на МБАЛ Дулово с 200 000лв. Средствата  се предоставят за осъществяване на болнична помощ.

 

                      Функция „Социално осигуряване,

                     подпомагане и грижи“  1 476 637лв.

                в т.ч. държавно финансиране 1 100 963лв. и

                      общинско финансиране  375 674лв.

 

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват следните разходи:

Възнаграждения, осигурителни вноски на персонала, чиято численост се определя, съгласно норматив и заети места в заведенията,  и издръжка  на специализираните  институции на територията на община Дулово както следва :

·  Дом за пълнолетни лица с психични разстройства с 34 места;

·  Център за социална рехабилитация и интеграция с 20 места;

  • Център за обществена подкрепа с 25 места;

·  Защитено жилище за лица с психични разстройства с 10 места;

·  Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства или деменция  с 30 места;

 Общинското финансиране на тази функция има следната насоченост :

· Възнаграждения, осигурителни вноски на персонала, който се определя съгласно нормативи за брой обслужвани лица и  издръжка на дейност „Домашен социален патронаж” със 70 места; 

· Възнаграждения, осигурителни вноски на 30 броя персонал на половин щат, с половин минимална работна заплата и издръжка на 32 броя пенсионерски клуба на територията на общината;

· Предвидени са разходи за застраховки на лицата, наети по Програмите за временна заетост;

                 Функция „Жилищно строителство, БКС

               и опазване на околната среда“ 1 914 500лв.

                в т.ч. общинско финансиране 1 914 500лв.

 

Разходите в тази функция се финансират  от общински приходи и обща допълваща субсидия,  и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.

· В дейност „Водоснабдяване и канализация” са предвидени средства за издръжка на дейността.

· Дейност „Осветление на улици и площади” ще се обслужва отново от три броя персонал, за които са предвидени средства за възнаграждения и осигурителни вноски. Останалите средства са за издръжка на дейността.

· В дейност „Озеленяване” са предвидени средства за възнаграждения и осигурителни вноски на 20 броя персонал с МРЗ и  издръжка на дейността.

· Предвидените разходи за дейност „Чистота” са за улично и домашно сметосъбиране. Тази сума е крайно недостатъчна, което създава проблеми на общината в разплащането към фирмите доставчици на този вид услуга.

· Ще бъде финансирана дейността, поддържаща ПСОВ гр.Дулово, като за целта са предвидени средства за възнаграждения и осигурителни вноски на десет броя персонал и издръжка на базата;

 

                   Функция „Почивно дело, култура,

                   религиозни дейности“  835 200 лв.

              в т.ч. държавно финансиране 511 560лв. и

                 общинско финансиране  323 640лв.

 

             Държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 49 субсидирани бройки в 27 читалища на територията на община Дулово.
            С общински приходи  се финансират следните дейности :

· Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка  на един брой персонал, обслужващ спортната база в град Дулово,     финансово подпомагане на 9 футболни клуба с по 6 000лв. и детски футболен клуб с 6 000лв,  за издръжка на спортен клуб по борба „Лудогорец” с.Паисиево 6 000лв., подпомагане на клубовете по карате и шах съответно – 4 000лв. и 1 000лв., както и на СНЦ „Ритмика“ и Народно читалище „Бялата лястовица“ съответно с 2 000лв. и 3 000лв. За провеждането на бъги шоу в с.Златоклас 6 000лв. ;

· Възнаграждения и осигурителни вноски на 1,5 броя персонал и издръжка на дейност „Музей”  град Дулово;

· Възнаграждения и осигурителни вноски на два броя персонал и издръжка на дейност  „РТВ”;

· Възнаграждения и осигурителни вноски на четири половинки бройки персонал, обслужващи гробищния парк. Разходи за помощи за извършване на безплатни погребения на граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално слаби  в рамките на сумата,  гласувана от общинския съвет;

·  Разходи за финансиране на общоградски културни  мероприяти;

 

 

 

                       Функция „Икономически дейности

                                   и услуги“ 351 616лв.,

                   в т.ч. общинско финансиране 351 616лв.

 

 

Разходите в тази функция се финансират от общински приходи  и са отразени в следните дейности :

· В „Др.дейности по селско и горско стопанство” са предвидени средства за платени данъци, такси и административни санкции и членски внос.

· В дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” са предвидени средства за издръжка и зимно поддържане и снегопочистване.

· Обслужването на гара Руйно ще се осъществява от един брой персонал, за който са предвидени разходи за възнаграждение и осигурителни вноски;

· Планувани са 2000лв. за подпомагане на туристическо дружество „Караджата” град Дулово;

· Предвидени са разходи за издръжка в дейност „Приюти за безстопанствени кучета”;

· Дейност „Др.дейности по икономиката” включва разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на три броя персонал и издръжка,  в това число застраховки и данъци мита и такси. 

Независимо от недостига на средства ръководството на общината, както и до сега ще продължи своята отговорност за икономично и целесъобразно разходване на бюджетните средства при ясно изразени приоритети и проекти за устойчиво развитие, публичност и прозрачност на дейностите и разходите през годината.

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

 

 

  1. ОП „Човешки ресурси”:

 

През 2020г. ще продължат да функционират проекти по Оперативна програма  „Човешки ресурси”, както в общината, така също и в направленията.  

В общината действащи са следните проекти :

.„Обучение и заетост” – за който е сключен договор до 11.12.2020г., Национална програма „Активиране на неактивни лица“., Национална програма „Помощ за пенсиониране“ и Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“

Финансирането на проектите по оперативни програми в учебните заведения се уточнява през текущата година.

 

  1. ДФ ”Земеделие”:

 

„Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”

По тази програма през 2020г. ще продължат два проекта:

  1. „Рехабилитация и рекострукция на улична мрежа в гр.Дулово” –         1 000 000лв. С тази сума ще бъде извършено окончателното разплащане на изпълнените  СМР на уличните  платна  и тротоари по улиците  „Шуменско шосе”  и „Добруджа” гр.Дулово.
  2.  „Основен ремонт на сградите на СУ „Васил Левски” гр. Дулово с внедряване на мерки за енергийна ефективност” -  1 000 000лв. С тази сума ще бъде извършено окончателното разплащане на изпълнените  СМР в СУ “Васил Левски“ гр.Дулово.

 

              

 

    

                            Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

         Кмет на Община Дулово