Доклад на ВК за избор на съд.заседатели ОС-Силистра

21.08.2018 07:32

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДУЛОВО

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР.ДУЛОВО

 

ДОКЛАД

 

от инж.СЕЗГИН РАМИС ГАЛИБ  –

председател на временната комисия за избор на съдебни заседатели

към Окръжен съд - Силистра

 

 

 

            УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

В изпълнение на Решение № 423 от 27.04.2018 г. на  Общински съвет-Дулово, с което на  Временната комисия по избор на съдебни заседатели беше възложено да проведе процедура по избор на съдебни заседатели за района на Окръжен съд – Силистра.

Комисията извърши следните действия по процедурата:

В закрито заседание, проведено на 31.07.2018 г. от 16.00 часа, в изпълнение на задълженията си по т.2 от Решение № 423 от 27.04.2018 г. на  Общински съвет-Дулово да разгледа и извърши проверка на постъпилите документи от кандидатите за съдебни заседатели и да изготви списък на допуснатите за участие кандидати, като списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и необходими документи се публикуват на интернет страницата на Общината най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от Закона за съдебната власт (ЗСВ), като най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности и да определи дата за публично изслушване на всеки един от допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

Със свое решение, обективирано в протокол от 31.07.2018г., комисията констатира, че всичките 5-ма кандидати за съдебни заседатели отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 и чл.68, ал. 3 от ЗСВ. и по отношение  на тях не са на лице ограниченията на чл.67, ал.3 от ЗСВ, че най-малко 10 на сто от лицата, които са подали документи за съдебни заседатели за Окръжен съд-Силистра са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности, чиито брой следва да бъде 1, тъй  като от подалите заявления 4-ма от кандидатите са с педагогическо образование и 1 с юридическо, предвид което тези 5-ма кандидати за съдебни заседатели следва да бъдат допуснати до публично изслушване., а именно:

 • Допусна до публично изслушване всички 5-ма кандидати за съдебни заседатели за района на Силистренски окръжен съд:
 1. Бюрхан Хасан Шевкед;
 2. Гюрсел Бейхан Мухарем;
 3. Йорданка Цонева Копринджийска;
 4. Йордан Минчев Йорданов;
 5. Тахир Рашид Мехмед.
 • Изготви списък на допуснатите за публично изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за района на Силистренски окръжен съд, като списъкът, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи, бяха публикувани на интернет- страницата на Община Дулово, най-малко 14 дни преди датата на изслушването, а именно на 03.08.2018г.
 • Определи дата за публично изслушване - 20.08.2018г. от 9:00 часа в заседателна зала № 2 в сградата на общината на кандидатите за съдебни заседатели.
 • Уведоми за датата, часа и мястото на публичното изслушване на допуснатите кандидати за района на Силистренски окръжен съд.

 

На публичното изслушване на 20.08.2018г. от  9:00 часа в заседателна зала № 2 в сградата на община Дулово присъстваха всичките 5-ма кандидати, което събеседване е обективирано в Протокол от 20.08.2018г., т.е. бяха изслушани всички допуснати кандидати за съдебни заседатели за района на Силистренски окръжен съд.

 

Временната комисия достигна до следните изводи:

1.Всичките 5-ма кандидати за съдебни заседатели за района на Силистренски окръжен съд имат необходимия потенциал да бъдат съдебни заседатели, отговарят на изискванията на закона, представили са всички изискуеми документи по чл.68, ал.3 от ЗСВ, отговарят на изискванията на чл.67, ал.3 от ЗСВ.

2.Всичките 5-ма кандидати за съдебни заседатели изложиха накратко вижданията си за изпълнението на функцията на съдебен заседател. Притежават умения за работа в екип, комуникативни са, умеят да подреждат работата си по приоритети и да се стремят да бъдат отговорни, коректни и принципни. Качествата, които притежават като честност, безпристрастност и отговорност биха спомогнали да осъществяват коректно задълженията си. Гарантират, че ще приложат  сили и старание , за да се представят успешно на тази позиция, която им дава възможност да изразят своя граждански дълг.

3. Всичките 5-ма кандидати за съдебни заседатели отговориха на поставените им въпроси от комисията, кой в по-голяма степен, кой в по-малка, като с отговорите си показаха теоретични и практически познания в областта на правораздаването и института на „съдебния заседател” в наказателния процес.

 

Крайният извод на Комисията е, че всеки от 5-мата кандидати притежава необходимия личностен, експертен и волеви потенциал за осъществяване на функцията съдебен заседател за района на Силистренски окръжен съд.

 

            Предвид гореизложеното, въз основа на извършения анализ на личностните и експертни качества на всичките 5-ма кандидати за съдебни заседатели за района на Силистренски окръжен съд, Временната комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели , реши:

 

-Да бъдат допуснати за гласуване от ОС-Дулово кандидатурите на всички 5-ма кандидати за съдебни заседатели за района на Силистренски окръжен съд:

 1. Бюрхан Хасан Шевкед;
 2. Гюрсел Бейхан Мухарем;
 3. Йорданка Цонева Копринджийска;
 4. Йордан Минчев Йорданов;
 5. Тахир Рашид Мехмед.

като предложи на ОС-Дулово за гласуване на всичките 5-ма кандидати за съдебни заседатели за района на Силистренски окръжен съд, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд – Варна.

Приложения:

 1. Решение № 423/27.04.2018г. на ОС-Дулово.
 2. Протокол от 20.08.2018г. на Временната комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели.
 3. Заявление от   Бюрхан Хасан Шевкед, ведно с приложените към него документи.
 4. Заявление от   Гюрсел Бейхан Мухарем, ведно с приложените към него документи.
 5. Заявление от  Йорданка Цонева Копринджийска , ведно с приложените към него документи.
 6. Заявление от  Йордан Минчев Йорданов , ведно с приложените към него документи.
 7. Заявление от   Тахир Рашид Мехмед, ведно с приложените към него документи.