ХАРТА НА КЛИЕНТА

24.01.2018 08:24

 

    Image removed.

 

ОБЩИНА ДУЛОВО

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ /ЦУИГ/

7650- гр. Дулово, ул. “В. Левски” № 18, ет. 1;   http://www.dulovo.bg ;  e-mail:dulovokmet@abv.bg    телефон: 0864 / 2 31 13   факс: 0864/ 2 30 20                                                  

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ /Заповед № РД-04-66/19.01.2018 г./

Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

Кмет на община Дулово

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

 

            Уважаеми граждани, потребители на нашите административни услуги,

Общинската администрация в град Дулово при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, прозрачност, достъпност, самостоятелност, отговорност, координация, гарантиране интересите на населението и Администрацията.

Общинският център за услуги и информация на гражданите е създаден в изпълнение на

Концепцията за подобряване на административното обслужване,  Националната стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията и Плана за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация, с цел налагане на европейски стандарти в обслужването.

Следвайки тези принципи и стандарти, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента. Тя  ще бъде допълвана и коригирана, за да отговаря на непрекъснато променящите се потребности.

 

Основните цели, които си поставяме:

·         бързо, компетентно, безпристрастно и ефикасно обслужване;

·         лесен достъп до информация на всеки;

·         добре осведомени, отзивчиви и отговорни общински служители;

·         регламентиране на ясни и ефективни правила на обслужване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашите фактори за успех:

·         силно ръководство с ясна визия;

·         законови изисквания;

·         целенасочена работа;

·         иновативност;

·         партньорство с други администрации и неправителствени организации;

·         обществено частно партньорство;

·         популяризиране на услугите.

 

Нашите отговорности към Вас:

·         ние ще се отнасяме с уважение към Вас, ще бъдем честни и отзивчиви;

·         ние ще се държим професионално;

·         ние ще поемаме отговорност, когато ви обслужваме;

·         ние ще пазим от нерегламентиран достъп вашите лични данни;

·         ние ще предприемаме мерки ЦУИГ да е удобен и предразполагащ;

·         като се стремим да  прилагаме  принципите на общия подход към всички Вас и равноправно третиране, за реализирането на равните права, ще прилагаме и индивидуален подход към хората в неравностойно положение, тези с физически увреждания и малцинствата;

·         ще Ви предоставим типови образци на бланки и ще Ви окажем помощ при попълването им  за извършване на исканите от Вас административни услуги;

·         ще отговаряме в срок на поставените от Вас въпроси, както и в срок ще извършваме исканите от Вас услуги.

·         ще прилагаме комплексно административно обслужване и няма да изискваме от Вас документи, които са налични в службите на Общинската администрация или могат да бъдат осигурени по служебен път от друга администрация.

 

Вашите отговорности към нас - това, което в замяна  очакваме от Вас:

·         да се отнасяте към общинските служители с уважение. Ако се държите непристойно или заплашително, може да Ви откажем полагаемото обслужване и учтиво да Ви помолим да напуснете общинската сграда;

·         да бъдете внимателни и любезни към останалите граждани;

·         да идвате навреме за предварително уговорените срещи;

·         да ни подавате своевременно пълна и точна информация, необходима за извършването на конкретната услуга;

·         да отправяте коректно своите  сигнали за лошо или некомпетентно администриране, като ни посетите или като ни пишете на e-mail: dulovokmet@abv.bg;

·         да правите своята оценка за административното обслужване, като попълвате предоставените Ви формуляри на общински анкети на място в Центъра или  на интернет-страницата на Общината. Анкетите може да изпращате и на         e-mail:  dulovokmet@abv.bg;

·         да правите конструктивни предложения и с общи усилия да успеем да усъвършенстваме постигнатото досега.

 

 

Общи отговорности:

·         можем да си помогнем за изграждането на добри партньорски взаимоотношения чрез взаимно уважение, внимание и търпение.

 

 

Важно е да се знае:

·         работното време на Общинската администрация и административното звено за обслужване на клиенти в ЦУИГ при лятното часово време е всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч. с едночасова обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч., а през зимния период е от 8.30 ч. до 17.00 ч.  с половинчасова обедна почивка от 12.00 ч. до 12.30 ч.;

·         пред ЦУИГ е поставена пощенска кутия, в която  може да пуснете своя сигнал по повод лошо администриране от служителите. Оторизирано длъжностно лице ежеседмично проверява и  докладва на кмета на общината за постъпилите сигнали в пощенската кутия;

·         постъпилите Ваши предложения, сигнали, похвали и оплаквания  ще бъдат своевременно анализирани от общинското ръководство;

·         анонимни сигнали и оплаквания се приемат само за сведение, без да се образува производство по тях, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;

·         анонимно може да попълвате  общинските анкети, необходими за изследване удовлетвореността на клиентите и натовареността на общинските служители;

·         Общинската администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа  на  институцията;

·         Общинската администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация.

 

 

Предоставяне на информация:

·         ще Ви предоставим информация и съвети, които да Ви помогнат да си изградите точна представа за административните услуги, които бихте могли да получите от различните звена на Общинската администрация, както и за текущия етап на изпълнение на заявената от вас услуга;

·         ще Ви предложим нагледна информация за административните услуги, дейността на Общинската администрация и Общинския съвет, телефоните за връзка със служителите от съответните общински звена и кметствата на общината чрез информационни табла, брошури и интернет-страницата на Общината;   http://www.dulovo.bg

 

Приложение към настоящата Харта на клиента е Анкетна карта за изследване удовлетвореността на потребителя.

 

 

 

 

 

 

 ЦК / ПАО

 

 

Прикачени файлове