П Р О Т О К О Л ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2019г. НА ОБЩИНА ДУЛОВО

15.01.2019 17:13

Днес 04.01.2019г.се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет 2019г. на община Дулово.

Присъстваха граждани, общински съветници,кметове на кметства, ръководители на направления, директори на второстепенни разпоредители с бюджета,служители на общината и представители на бизнеса от община Дулово.

Обсъждането беше открито от Ваня Петрова – гл.експерт „Връзки с обществеността” при община Дулово. Тя поздрави всички гости и представи ръководството на общината в лицето на кмета на общината д-р Юксел Ахмед, неговите заместник кметове Юксел Исмаил и Доротея Тотева, председателят на общинския съвет инж. Сезгин Галиб, директорите на дирекция „Финанси” Светла Господинова и дирекция „Местни приходи” Мюмюн Неджиб,секретаря на общината Рейхан Узунов след което изчете Поканата, отправена до общността на Дулово,  разясни целите,  същността и основанието на тази среща и предостави думата на кмета на общината.

Той приветства присъстващите и подчерта, че общественото обсъждане на бюджет 2019г. е в интерес както на гражданите, така и на общинското ръководство, след коетозапозна присъстващите сДоклада към Проекта за бюджет 2019г.  на община Дулово, от който става яснабюджетната рамка, включваща планираните приходи и разходи за делегирани  държавни дейности, местни дейности и дофинансираните държавни дейности с местни приходи и изравнителна субсидия, капиталовата програма, просрочени разходи и увери присъстващите, че и през бюджетната 2019г. ръководството на общината ще продължи работата си по изпълнение на поставените си задачи основавайки се на ясни приоритети и проекти за устойчиво развитие, публичност и прозрачност на дейностите и разходите през годината и ще се реализира при строга финансова дисциплина.

Кмета на общината уведоми присъстващите, чеИнвестиционната програма за 2019г е разработена след проведени срещи с кметовете на населени места.Предвидените средства ще бъдат насочени за нови и предходни обекти, като се акцентира върху неотложни ремонти на имотите общинска собственост,изграждане,ремонт и поддържане на пътната и улична мрежа.

След подробно изнесените данни от кмета на общината, свързани с Проекта за бюджет за 2019г.Ваня Петрова благодари и прикани присъстващите да отправят своите въпроси .

Петър Георгиев- читалищен секретар.

 

Той зададе въпрос относно средствата планувани заподмяната на столове в киносалона на  Народно читалище „Н. Й. Вапцаров-1895” гр.Дулово

Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово.

 

Той отговори, че заложените средства за доставка и монтаж  на нови столове за киносалона  са 10 000 лв. от целева субсидия и 62 539 лв. от преходен остатък.

Въпрос от Йорданка Стойчева  – директор „Държавно социално подпомагане“

 

Тя зададе три въпроса, първият от които е дали се предвиждат нови социални услуги при положение, че има стартирала областна програма  и силна необходимостта от такива, а и всяка нова разкрита социална услуга носи работни места колкото са потребителите. Вторият въпрос е относно Домът за възрастни хора с психиатрични разстройства в с. Правда и необходимостта да се премести понеже не отговаря на изискванията. Третият въпрос е дали може да се намали такса смет на жителите ползващи отопление на газ.

Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово.

 

Той отговори, че по отношение на третият въпрос не е предвиждано намаляване на таксите за лица ползващи газ за отопление. По първият въпрос кмета се обоснова, че това не е мястото за обсъждане на нови социални услуги и призова за повече конкретика и детайли. При положение, че двете институции са в съседство е редно съвместно да се обсъдят предложенията за разкриване на такива центрове.След разглеждането им може да се  предложи в разбираем вид, с ясна цел и функции, пред Общинския съвет. По отношение на въпроса за домът в село Правда, кметът подчерта, че състоянието му не е добро, но от началото на мандата до момента са направени сериозни промени и няма на разположение сграда отговаряща на изискванията.

ДжюнеитВахид-общински съветник

 

Той предложи, ако е възможно, така както са заложените средства в Инвестиционната програма за рехабилитация на сградата на читалището в  с. Окорш да се предвидят средства и за сградата на читалището в  с. Руйно, понеже се разпада и е в окайващо състояние.

Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово.

 

Той потвърди тази необходимост, като уточни, че не само в с. Руйно, а голяма част от читалищата се нуждаят от рехабилитация. След приключване на дейностите по ремонта на сградата на читалището в с. Окорш, може да се предвиди изготвяне на КСС на читалището в с. Руйно.

Андрей Христов – пенсионер.

 

                   Той изрази своето мнение, че в така предложеният проект по бюджета 2019г. не е предвидено изграждането на старчески дом. Той предложи да се направи проект и да се внесе в Общинският съвет поради сериозната социална нужда от такъв и изрази желанието си този проблем да стане публичен, както и ръководството да изпълни поетите си ангажименти.Той направи запитване и относно възможността да се възстанови общинският вестник.

Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово.

 

Той отговори на зададения въпрос, че  в този бюджет няма средства за изложените предложения. В следващият при първа възможност ще се предвидят средства .

 

Поради приключилите изказвания, предложения и мнения Ваня Петрова благодари на присъстващите за участието в публичнотообсъждане на Проекта за бюджет 2019г.

 

 

Гр.Дулово

04.01.2019г.                                                   ПРОТОКОЛЧИК:

 /Сиана  Славова/