П Р О Т О К О Л ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2020г. НА ОБЩИНА ДУЛОВО

15.01.2020 17:52

Днес 27.12.2019г. се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет 2020г. на община Дулово.

Присъстваха граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на направления, директори на второстепенни разпоредители с бюджета, служители на общината и представители на бизнеса от община Дулово.

Д-р Юксел Ахмед приветства присъстващите и подчерта, че общественото обсъждане на бюджет 2020г. е в интерес както на гражданите, така и на общинското ръководство, след което запозна присъстващите с Доклада към Проекта за бюджет 2020г.  на община Дулово, от който става ясна бюджетната рамка, включваща планираните приходи и разходи за делегирани  държавни дейности, местни дейности и дофинансираните държавни дейности с местни приходи и изравнителна субсидия, капиталовата програма, просрочени разходи и увери присъстващите, че и през бюджетната 2020г. ръководството на общината ще продължи работата си по изпълнение на поставените си задачи основавайки се на ясни приоритети и проекти за устойчиво развитие, публичност и прозрачност на дейностите и разходите през годината и ще се реализира при строга финансова дисциплина .

Кмета на общината уведоми присъстващите, че Инвестиционната програма за 2020г е разработена след проведени срещи с кметовете на населени места. Предвидените средства ще бъдат насочени за нови и предходни обекти, като се акцентира върху неотложни ремонти на имотите общинска собственост, изграждане, ремонт и поддържане на пътната и улична мрежа.

След подробно изнесените данни свързани с Проекта за бюджет за 2020г., д-р Юксел Ахмед благодари и прикани присъстващите да отправят своите въпроси .

Мюмюн Неджиб- директор „Местни приходи“ .

 

Той зададе въпрос относно възможността за предвиждане на близо 14 000лв. за хардуерна защитна стена, която да защити базата на дирекция „Местни приходи“ като прогнозира преизпълнение на приходите от данък придобиване на имущество по дарение и възм.начин.

Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово.

 

Той потвърди тази необходимост като такава със задължителен характер, но за осъществяването и трябва да има промяна в капиталовите разходи и в частност отпадането на обект/улица от заложените средства за 2020г.

 

 

                   Предложение от Божидар Ангелов  

 

Г-н Ангелов започна с това , че всички масови и комерсиални годишни мероприятия се правят в с. Секулово и за поредна година те не подлежат на финансиране от Община Дулово, което смята за несправедливо. Годишният бюджет на тези фестивали е в рамките на 15 – 17 хил.лв , който е занижен, но за него не и непостижим. За 2020г. са предвидени общо 4 проекта, 2 от които желае да бъдат финансирани от общината , а другите два ще бъдат подпомогнати и спонсорирани. За него е неприемливо подпомагането само на футболните клубове, както и на тези по шах, борба и карате, а не и на примерни културни събития на каквито организатор е той.

Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово.

 

                   Той отговори, че трябва да се прегледа отново финансовият план и да се анализират заложените средства за клубовете и бъдещото им разходване. Заложените средства за  клубовете са необходими, поради факта, че те са за развлечение на жителите на града. Награждават се деца от тези школи, които са спечелили медали от международни турнири, които дават възможност за популяризирането на града.

 

                   Поради приключилите изказвания, предложения и мнения д-р Юксел Ахмед благодари на присъстващите за участието в публичното обсъждане  на Проекта за бюджет 2020г.

 

 

Гр.Дулово

27.12.2019г.                                                   ПРОТОКОЛЧИК:

    /Анеса Ботева/