Проект на Наредба № 3

26.03.2018 16:30

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

Image removed.

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26,  ал.2 и ал.3  от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Дулово, в регламентирания срок по чл.26, ал.4 от ЗНА, считано от 27.03.2018г. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение и възражения по проект на нова Наредба № 3 за условията и реда за упражняване правата на собственост на  община Дулово в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност,  като такива могат да бъдат предоставяни в деловодството на ОбС или Общинска администрация – Дулово, или по електронна поща на e-mail: dulovokmet@abv.bg; obs_dulovo@abv.bg

 

         В съответствие с разпоредбите на чл.28, ал.2 от ЗНА, прилагаме мотиви към проекта на Наредба № 3 за условията и реда за упражняване правата на собственост на  община Дулово в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност

 

 

 

 

26.03.2018г.

 

д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

Кмет на Община Дулово