Р Е Ш Е Н И Е от заседание на постоянна комисия по конфликт на интереси при ОС – Дулово, проведено на 23.04.2018г

09.05.2018 14:50

На основание §2, ал.2 и ал.1, т.5, предл.първо от допълнителните разпоредби, във връзка с §67, ал.7 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество , като орган по §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ

 

 постоянна комисия по  конфликт на интереси  при ОС –   Дулово   Р Е Ш И :

 

  1. УТВЪРЖДАВА Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за кметовете в Община Дулово  като приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение.
  2. УТВЪРЖДАВА Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за общински съветници в Общински съвет – Дулово  като приложение № 2, което е неразделна част от настоящото решение.
  3. УТВЪРЖДАВА Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ за промяна в обстоятелствата на горните категории лица  като приложение № 3, което е неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

Препис от решението  да се връчи на председателя на Общински съвет – Дулово за сведение и да се обяви на сайта на Община Дулово .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК : ……/п/………..

                                               /Джюнеид Вахид/

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК : ……/п/………..

                                                      /Спасимир Иванов/

 

     ЧЛЕНОВЕ НА ПК :       Нигяр Муз.-Байрам ……/п/…………………

 

                                               Марин Малчев ………/п/……………………

 

                                               Юмджегюл Акиф ……/п/…………………..

 

                                               Джихан Джевдет ……/п/…………………..

 

                                               Бейтула Мехмед ……/п/……………………