С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ за предложения и становища, постъпили относно проекта за Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово

19.03.2020 17:34

С П Р А В К А

по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ за предложения и становища, постъпили относно проекта за Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци  на територията на община Дулово

 

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 12.02.2020 г.  бе публикуван проект на  Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово. 

В законоустановения срок по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища, относно изготвения проект на обявения адрес: гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18- деловодството на Общинския съвет e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

19.03.2020г.

 

Изготвил:

Г.Алиева-гл.спец. „ОбС”