С П Р А В К А Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове

02.01.2018 13:30

С П Р А В К А

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 11.12.2017 г. за срок от 14 дни, бе публикуван проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

В законоустановения срок по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища, относно изготвения проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на обявения адрес: гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18; деловодство на Общински съвет-Дулово, стая 22, ет.2  на Община Дулово или на e-mail: obs_dulovo@abv. bg

 

Изготвил:

Г.Алиева- Гл.спец. „ОбС”