У В Е Д О М Л Е Н И Е

13.11.2017 18:08

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26,  ал.2 и ал.3  от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Дулово, в регламентирания срок по чл.26, ал.4 от ЗНА, считано от 14.11.2017г. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение и възражения по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Дулово, като такива могат да бъдат предоставяни в деловодството на ОбС или Общинска администрация – Дулово, или по електронна поща на e-mail: dulovokmet@abv.bg; obs_dulovo@abv.bg

 

         В съответствие с разпоредбите на чл.28, ал.2 от ЗНА, прилагаме мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Дулово.

 

 

д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

кмет на Община Дулово