СЪОБЩЕНИЯ

ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ

ВИДОВЕ ДАНЪЦИ

ЗА ПРИХОДИ ПО ЗМДТ И ТАРИФИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

КОНТАКТИ

Уведомяваме гражданите, които дължат общински данъци и такси, че могат да превеждат дължимите суми в "Първа инвестиционна банка", клон Дулово, по сметката на Община Дулово..

Банкова сметка за плащане към „Местни Приходи“:

БАНКОВА СМЕТКА BG32FINV91508415830421

БАНКОВ КОД – FINVBGSF

КОДОВЕ ЗА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ:

441400 ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН ДАНЪК

4414002 ДАНЪК ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

442100 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

442300 ДАНЪК МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

442500 ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЯ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН

442800 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

444100 ПРИХОДИ ОТ НАЕМ НА ИМУЩЕСТВО

444200 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ

445100 ДАРЕНИЕ ОТ СТРАНАТА

445600 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ЗЕМЯ

447000 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

448001 ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

448002 ТАКСА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

448005 ТАКСА СОЦ.ПАТРОНАЖ

448007 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

448008 ТАКСА ПАЗАРИ

448090 ГРАЖДАНСКИ БРАК,РЕКЛАМИ

446500 ГЛОБИ

448013 ТАКСА КУЧЕ

Местния данък за придобиване е 3% от 01.01.2021г.

Между братя и сестри и техните деца 0.8%

Между лица извън посочените 5%

 

ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ IBAN СМЕТКИ СА В:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА КЛОН ДУЛОВО

BIC :  FINVBGSF

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА ДУЛОВО:

Касов салон на  -УЛ.“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 18 в  брой и с ПОС терминални устройства;

На касите на Изипей АД.

По банков път БАНКОВА СМЕТКА BG32FINV91508415830421

БАНКОВ КОД – FINVBGSF

Местни приходи

Адрес: ОБЩИНА ДУЛОВО,  УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №18

РАБОТНО ВРЕМЕ: ОТ 08:30 Ч. ДО 17:00 Ч.       

Телефони за връзка:

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ“: 0864/25350- 0886739624

ПАРИЧЕН САЛОН И ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ: 0864/22217  / 0864/2 5350

mestniprihodi@dulovo.bg

mestniprihodi@abv.bg

direkciamp@abv.bg